Одељење за општу управу и друштвене делатности

Рад са странкама од 8:00 до 13:00
Начелник одељења за општу управу и друштвене делатност:
Канцеларија: 1
Бечеј, Трг Ослобођења 2
е-маил:
Телефон: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

Сви захтеви из надлежности овог Одељења се подносе путем општинског услужног центра у канцеларији број 7,  радним данима од 08 до 14 сати.

НАДЛЕЖНОСТИ

Надлежности Одељења за општу управу и друштвене делатности по чл. 17 Одлуке о општинској управи општине Бечеј (Сл. Лист општине Бечеј 21/2016)

Члан 17.
Одељење за општу управу и друштвене делатности надлежно је:

1) у области опште управе
– унапређење организације рада и модернизацију општинске управе,
– примену закона и других прописа у управном поступку у општинској управи,
– вођење општег бирачког списка и посебног бирачког списка,
– послове пријемне канцеларије, писарнице, архиве и архивског депоа,
– оверу потписа, рукописа и преписа, издавање потврда о животу,
– прикупљање документације, комплетира захтеве за студентски и ученички дом, кредит, стипендију и издаје уверења,
– надзор над радом месних канцеларија,
– води матичне књиге и књиге држављана, решава у управном поступку у области личног статуса грађана (послови промена личног имена, накнадног уписа у матичне књиге, исправке грешке у матичним књигама и књигама држављана и друге послове у области личног статуса грађана),
– извршава управне акте правних лица који нису законом овлашћени да их сами извршавају, решава у управним стварима ако прописима није одређено који је орган управе стварно надлежан за решавање у одређеној управној ствари,
– израђује извештаје и анализе из своје надлежности за потребе општинских органа и потребе надлежних републичких и органа територијалне аутономије и
– врши друге послове из области опште управе прописане позитивним прописима.

2) у области друштвених делатности:
– врши послове који се односе на задовољавање одређених потреба грађана у области oсновног и средњег образовања, примарне здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, културе, физичке културе и спорта, информисања и остваривања надзора над законитости рада установа у области друштвене делатности чији је оснивач општина,
– припрема прописе о правима у социјалној заштити из надлежности општине;
– израђује нацрте општих аката Општинске управе, израђује одлуке, решења о давању сагласности на Статуте и друге опште акте установа из области друштвених делатности,
– врши послове борачке и инвалидске заштите и друге послове из поменуте области,
– води управни поступак и доноси решења и друге појединачне акте из области надлежности одељења,
– пружа помоћ око прикупљања документације у вези захтева за стицање статуса енергетски заштићеног купца,
– врши и друге послове из области друштвених делатности прописане позитивним прописима.

3) У области културе:
– прикупља податке, припрема анализе и даје стручна мишљења и препоруке и обавља друге стручне и административно-техничке послове из надлежности општинске управе ради заштите културних добара од значаја за општину;
– обезбеђује стручну помоћ надлежним органима и организацијама у области културе од значаја за општину и других установа културе чији је оснивач општина,
– врши и друге послове из области културе прописане позитивним прописима.

4) У области просвете:
– врши послове просветне инспекције у складу са прописима који уређују основе система образовања и васпитања,
– врши контролу поступања установе у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката, осим контроле која се односи на стручно – педагошку проверу рада установа,
– врши преглед установе у поступку утврђивања испуњености услова за почетак рада и обављање делатности као и за проширење делатности,
– предузима мере ради остваривања права и обавеза ученика и родитеља, наставника, васпитача и стручног сарадника и директора,
– контролише испуњеност прописаних услова за спровођење испита,
– врши преглед прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје установа,
– спроводи поступак извршења аката општинске управе.

5) Врши и друге послове поверене од стране скупштине општине, председника општине, општинског већa и начелника општинске управе.

 

Prilog 1- Izjava o saglasnosti stranke да орган за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиднција

Oпшта управа (грађанска стања)

 • ОСНОВНИ УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ

GS_1-_osnovni_upis_u_MKR_Model_postupka

GS_1-_osnovni_upis_u_MKR_Propisani_obrazac

 • УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ ПРОМЕНА У ЛИЧНОМ СТАТУСУ ГРАЂАНА

GS_2_upis_u_MKR_promena_u_licnom_statusu_gradjana_Model_postupka

GS_2_upis_u_MKR_promena_u_licnom_statusu_gradjana_Obrazac_zahteva1807

 • УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ НА ОСНОВУ ИСПРАВЕ ИНОСТРАНОГ ОРГАНА

GS_3_upis_u_MKR_na_osnovu_isprave_inostranog_organa_Model_postupka

GS_3_upis_u_MKR_na_osnovu_isprave_inostranog_organa_Obavezni_obrazac_prijave

 • УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ ВЕНЧАНИХ

GS_4_upis_u_maticnu_knjigu_vencanih_Model_postupka1807

GS_4_upis_u_maticnu_knjigu_vencanih_Propisani_obrazac

 • УВЕРЕЊЕ О СПОСОБНОСТИ СТУПАЊА У БРАК

GS_5_uverenje_o_sposobnosti_za_stupanje_u_brak_Model_postupka1807

GS_5_uverenje_o_sposobnosti_za_stupanje_u_brak_Obrazac_zahteva1807

 • УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ ВЕНЧАНИХ НА ОСНОВУ ИСПРАВЕ ИНОСТРАНОГ ОРГАНА

GS_6_upis_u_MKV_na_osnovu_isprave_inostranog_organa_Model_postupka

GS_6_upis_u_MKV_na_osnovu_isprave_inostranog_organa_Propisani_obrazac

 • ОСНОВНИ УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ УМРЛИХ

GS_7_osnovni_upis_u_MKU__Model_postupka

GS_7_osnovni_upis_u_MKU__Propisani_obrazac

 • УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ УМРЛИХ ПРОМЕНА У ЛИЧНОМ СТАТУСУ ГРАЂАНА

GS_8_upis_u_MKU_promena_u_licnom_statusu_gradjana_Model_postupka1807

GS_8_upis_u_MKU_promena_u_licnom_statusu_gradjana_Obrazac_zahteva1807

 • УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ УМРЛИХ НА ОСНОВУ ИСПРАВЕ ИНОСТРАНОГ ОРГАНА

GS_9_upis_u_MKU_na_osnovu_isprave_inostranog_organa_Model_postupka

GS_9_upis_u_MKU_na_osnovu_isprave_inostranog_organa_Propisani_obrazac

 • УВИД У МАТИЧНЕ КЊИГЕ И КЊИГЕ ДРЖАВЉАНА

GS_10_Uvid_u_maticne_knjige_i_knjigu_drzavljana_Model_postupka1807

GS_10_Uvid_u_maticne_knjige_i_knjigu_drzavljana_Obrazac_zahteva1807

 • УПИС ЛИЦА У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

GS_11_upis_lica_u_jedinstveni_biracki_spisak_Model_postupka

GS_11_upis_lica_u_jedinstveni_biracki_spisak_Obrazac_zahteva

 • УПИС ПРОМЕНА ПОДАТАКА У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

GS_12_upis_promena_podataka_u_JBS_Model_postupka

GS_12_upis_promena_podataka_u_JBS_Obrazac_zahteva

 • ПОТВРДА О БИРАЧКОМ ПРАВУ

GS_13_Izdavanje_potvrde_o_birackom_pravu_Model_postupka

GS_13_Izdavanje_potvrde_o_birackom_pravu_Obrazac_zahteva

 • ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ/ВЕНЧАНИХ/УМРЛИХ

GS_14_GS_izdavanje_izvoda_iz_MK_Model_postupka1807

GS_14_GS_izdavanje_izvoda_iz_MK_Obrazac_zahteva1807 (2)

 • ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ/ВЕНЧАНИХ/УМРЛИХ НАМЕЊЕНИХ ИНОСТРАНСТВУ У СКЛАДУ СА МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРИМА

GS_15_GS_Izdavanje_izvoda_iz_MK_namenjenih_inostranstvu_u_skladu_sa_medj_ugovorima_Model_postupka1807

GS_15_GS_Izdavanje_izvoda_iz_MK_namenjenih_inostranstvu_u_skladu_sa_medj_ugovorima_Obrazac_zahteva1807

 • ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

GS_16_Izdavanje_uverenja_iz_maticnih_knjiga_Model_postupka1807

GS_16_Izdavanje_uverenja_iz_maticnih_knjiga_Obrazac_zahteva1807

 • ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ИЛИ ДРУГИХ ИСПРАВА О ЧИЊЕНИЦAМА О КОЈИМА СЕ ВОДИ СЛУЖБЕНА ЕВИДЕНЦИЈА

GS_17_uverenje_o_cinjenicama_sluzbena_evidencija_Model_postupka1807

GS_17_uverenje_o_cinjenicama_sluzbena_evidencija_Obrazac_zahteva1807

 • ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ИЛИ ДРУГИХ ИСПРАВА О ЧИЊЕНИЦИМА О КОЈИМА СЕ НЕ ВОДИ СЛУЖБЕНА ЕВИДЕНЦИЈА

GS_18_Uverenje_ili_druga_isprava_o_kojima_se_ne_vodi_sluzbena_evidencija_Model_postupka

GS_18_Uverenje_ili_druga_isprava_o_kojima_se_ne_vodi_sluzbena_evidencija_obrazac_zahteva

 • ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ДРЖАВЉАНСТВУ

GS_19_Uverenje_o_drzavljanstvu_Model_postupka1807

GS_19_Uverenje_o_drzavljanstvu_Obrazac_zahteva1807

 • ПРИЗНАВАЊЕ ОЧИНСТВА

GS_20_Priznavanje_ocinstva_Model_postupka1807

GS_20_Priznavanje_ocinstva_Obzac_zaheva_sagl_trecih_lica1807

 • ОДРЕЂИВАЊЕ ЛИЧНОГ ИМЕНА ДЕТЕТА И УПИСИВАЊЕ У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ

GS_21_Odredjivanje_licnog_imena_deteta_i_upisivanje_u_MKR_Model_postupka1807

GS_21_Odredjivanje_licnog_imena_deteta_i_upisivanje_u_MKR_Obrazac_zahteva_trece_lice1807

 • ПРОМЕНА ЛИЧНОГ ИМЕНА

GS_22_Promena_licnog_imena_Model_postupka

GS_22_Promena_licnog_imena_Obrazac_zahteva

 • ВРАЋАЊЕ ПРЕЗИМЕНА ПОСЛЕ РАЗВОДА БРАКА

GS_23_Sastavljanje_zapisnika_o_vracanju_prezimena_posle_razvoda_braka_Model_postupka

GS_23_Sastavljanje_zapisnika_o_vracanju_prezimena_posle_razvoda_braka_Obrazac_zahteva

 • УПИС ЛИЧНОГ ИМЕНА НА ЈЕЗИКУ И ПИСМУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ

GS_24_Upis_licnog_imena_na_jeziku_i_pismu_nacionalnih_manjina_u_maticìne_knjige_Model_postupka

GS_24_Upis_licnog_imena_na_jeziku_i_pismu_nacionalnih_manjina_u_maticìne_knjige_Obrazac_zahteva

 • ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У МАТИЧНИМ КЊИГАМА

GS_25_Ispravka_greske_u_maticnim_knjigama_Model_postupka

GS_25_Ispravka_greske_u_maticnim_knjigama_Obrazac_zahteva

 • РАЗГЛЕДАЊЕ И ПРЕПИСИВАЊЕ СПИСА ПРЕДМЕТА

GS_32_Razgledanje_i_prepisivanje_spisa_predmeta_Model_postupka

GS_32_Razgledanje_i_prepisivanje_spisa_predmeta_Obrazac_zahteva

 • ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

GS_33_Pruzanje_pravne_pomoci_Model_postupka

GS_33_Pruzanje_pravne_pomoci_Obrazac_zahteva

 • ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

GS_34_Pristup_informacijama_od_javnog_znacaja_Model_postupka

GS_34_Pristup_informacijama_od_javnog_znacaja_Obrazac_zahteva

 • ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА У ВЕЗИ СА ОБРАДОМ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

GS_35_Ostvarivanje_prava_u_vezi_sa_obradom_podatka_licnosti_Model_postupka

GS_35_Ostvarivanje_prava_u_vezi_sa_obradom_podatka_licnosti_Obrazac_zahteva

 • ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПОВОДОМ ИЗВРШЕНОГ УВИДА

GS_36_Ostvarivanje_prava_povodom_izvrsenog_uvida_Model_postupka

GS_36_Ostvarivanje_prava_povodom_izvrsenog_uvida_Obrazac_zahteva (1)

Prilog 1- Izjava o saglasnosti stranke kao poseban prilog obrasca zahteva 170731

Друштвене делатности

 • ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПРОСЕЧНИМ ПРИМАЊИМА ПО ЧЛАНУ ДОМАЋИНСТВА ЗА УЧЕНИЧКУ СТИПЕНДИЈУ; СТУДЕНТСКИ КРЕДИТ, СТУДЕНТСКИ ДОМ, ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА И ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ШКОЛАРИНЕ

DD_2_Uverenje_o_prosecnim_primanjima__stipendije,_dom…Model_postupka

DD_2_Uverenje_o_prosecnim_primanjima__za_stipendije,_dom…Obrazac_zahteva

 • СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА

ОБРАЗАЦ zeuk1

 • СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА

ОБРАЗАЦ zeuk2

 • ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ ИЛИ СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ/УЧЕНИКУ

DD_7_Pruzanje_dodatne_obrazovne,_zdravstvene_ili_socijalne_podrske_detetu_i_uceniku_Model_postupka

DD_7_Pruzanje_dodatne_obrazovne,_zdravstvene_ili_socijalne_podrske_detetu_i_uceniku_Propisani_obrazac

 • ДЕЧИЈИ ДОДАТАК/ОБНОВA

DD_8_Decji_dodatak_Model_postupka

DD_8_Decji_dodatak_Obavezni_obrazac

 • ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ЗА РОЂЕЊЕ ДЕТЕТА

DD_9_Ostvarivanje_prava_na_naknadu_za_roditeljski_dodatak_za_rodjenje_deteta__Model_postupka

DD_9_Ostvarivanje_prava_na_naknadu_za_roditeljski_dodatak_za_rodjenje_deteta_Obavezni_obrazac

 • ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ЦЕЛОДНЕВНОГ БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

DD_11_Finansiranjesufinansiranje_celodnevnog_boravka_dece_u_predskol.__Model_postupka

DD_11 Finansiranjesufinansiranje celodnevnog boravka dece u predskol Model zahteva saglasnost treceg lica

 • ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА БЕСПЛАТАН БОРАВАК У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ (ЗА ТРЕЋЕ И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ)

DD_12_Ostvarivanje_prava_na_besplatan_boravak_u_predskolskoj_ustanovi_za_trece_i…_Model_postupka

DD_12_Ostvarivanje_prava_na_besplatan_boravak_u_predskolskoj_ustanovi_za_trece_i…_Obrazac_zahteva

 • НАКНАДА ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА

DD_14_Naknada_zarade_odsustvo_sa_rada_posebna_nege_deteta_Model_postupka

DD_14_Naknada_zarade_odsustvo_sa_rada_posebna_nege_deteta_Obrazac_zahteva

 • НАКНАДА ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА И ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

DD_15_Nak__tros_boravka_u_predsk._ustan._za_decu_bez_rod_staranja_i_Model_postupka

DD_15_Nak__tros_boravka_u_predsk._ustan._za_decu_bez_rod_staranja_Obrazac_zahteva

 • НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ДЕЦЕ И ЊИХОВИХ ПРАТИЛАЦА РАДИ ПОХАЂАЊА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА НА УДАЉЕНОСТИ ВЕЋОЈ ОД 2 КИЛОМЕТРА

DD_16_Naknada_troskova_prevoza_dece__i_njihovih_pratilaca_pohadjanje…_Model_postupka

DD_16_Naknada_troskova_prevoza_dece__i_njihovih_pratilaca_pohadjanje…_Obrazac_zahteva

 • НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА УДАЉЕНОСТИ ВЕЋОЈ ОД 4 КМ ОД СЕДИШТА НАЈБЛИЖЕ ШКОЛЕ

DD_17_Naknada_troskova_prevoza_ucenik_o_skole_udalj_od_4._km_Model_postupka

DD_17_Naknada_troskova_prevoza_ucenik_o_skole_udalj_od_4._km_Obrazac_zahteva

 • НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ЊИХОВИХ ПРАТИЛАЦА РАДИ ПОХАЂАЊА НАСТАВЕ ИЛИ ПРУЖАЊА ИНДИВИДУАЛНИХ ТРЕТМАНА

DD_18_Naknada_troskova_prevoza_dece_i_uc_sa_smetnjama_u_razvoju…Model_postupka

DD_18_Naknada_troskova_prevoza_dece_i_uc_sa_smetnjama_u_razvoju…Obrazac_zahteva

 • БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕЦЕ ИЗ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА, ДЕЦЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА, ДЕЦЕ 3. ОДНОСНО 4. РЕДА РОЂЕЊА ИСТЕ МАЈКЕ И ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

DD_20_Besplatan_boravak_dece_iz_materijalno_ugrozenih_porodica,_dece_bez_roditeljskog_staranja_Model_postupka

DD_20_Besplatan_boravak_dece_iz_materijalno_ugrozenih_porodica,_dece_bez_roditeljskog_staranja_Obrazac_zahteva

 • РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК МАЈКЕ ЗА ПРВО, ДРУГО, ТРЕЋЕ И ЧЕТВРТО ДЕТЕ

DD_25_Roditeljski_dodatak_Model_postupka

 • ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

DD_28_Izdavanje_potvrde_iz_oblasti_finans_podrske_porodici_sa_decom_Model_postupka

DD_28_Izdavanje_potvrde_iz_oblasti_finans_podrske_porodici_sa_decom__Obrazac_zahteva

 • ПРИЗНАВАЊЕ СВОЈСТВА РАТНОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА, МИРНОДОПСКОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА, ЦИВИЛНОГ ИНВАЛИДА РАТА

DD_29_Priznavanje_svojstva_ratnog_vojnog_invalida,_mirnodopskog_vojnog_invalida,_c…_Model_postupka

DD_29_Priznavanje_svojstva_ratnog_vojnog_invalida,_mirnodopskog_vojnog_invalida,_c…_Obrazac_zahteva

 • ДОДАТАК ЗА НЕГУ И ПОМОЋ РАТНОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА, МИРНОДОПСКОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА И ЦИВИЛНОГ ИНВАЛИДА РАТА

DD_30_Dodatak_za_negu_i_pomoc_RVI,_MVI_i_CIR_Model_postupka

DD_30_Dodatak_za_negu_i_pomoc_RVI,_MVI_i_CIR_Obrazac_zahteva

 • ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ОРТОПЕДСКИ ДОДАТАК РАТНОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА,
  МИРНОДОПСКОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА И ЦИВИЛНОГ ИНВАЛИДА РАТА

DD_31_Priznavanje_prava_na__ortopedski_dodatak_Model_postupka

DD_31_Priznavanje_prava_na__ortopedski_dodatak_Obrazac_zahteva

 • ОРТОПЕДСКА И ДРУГА ПОМАГАЛА РАТНОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА И МИРНОДОПСКОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА

DD_32_Ortopedska_i_druga_pomagala_RVI,_MVI_Model_postupka

DD_32_Ortopedska_i_druga_pomagala_RVI,_MVI_Obrazac_zahteva

 • ПОРОДИЧНА ИНВАЛИДНИНА ПОСЛЕ СМРТИ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА И ПАЛОГ БОРЦА

DD_33_Porodicna_invalidnina_posle_smrti_RVI_i_palog_borca__Model_postupka

DD_33_Porodicna_invalidnina_posle_smrti_RVI_i_palog_borca_Obrazac_zaheva

 • УВЕЋАНA ПОРОДИЧНА ИНВАЛИДНИНА ПО ПАЛОМ БОРЦУ

DD_34_Uvecana_porodicna_invalidnina_po_palom_borcu_Model_postupka

DD_34_Uvecana_porodicna_invalidnina_po_palom_borcu_Obrazac_zahteva

 • ПОРОДИЧНИ ДОДАТАК КОРИСНИКА ПОРОДИЧНЕ ИНВАЛИДНИНЕ ПОСЛЕ СМРТИ РАТНОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА КОРИСНИКА ДОДАТКА ЗА НЕГУ И ПОМОЋ

DD_35_Porodicni_dodatak_Model_potupka

DD_35_Porodicni_dodatak_Obrazac_zahteva

 • НАКНАДА ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА ПОСЛЕ СМРТИ КОРИСНИКА МЕСЕЧНОГ НОВЧАНОГ ПРИМАЊА

DD_37_Naknada_pogrebnih_troskova_posle_smrti_korisnika_MNP_Model_postupka

DD_37_Naknada_pogrebnih_troskova_posle_smrti_korisnika_MNP_Obrazac_zahteva

 • ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА РАТНОМ ВОЈНОМ ИНВАЛИДУ НА НАКНАДУ ЗА ВРЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

DD_38_Naknada_za_vreme_nezaposlenosti_RVI_Model_postupka

DD_38_Naknada_za_vreme_nezaposlenosti_RVI_Obrazac_zahteva

 • ПОМОЋ ПОРОДИЦИ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА

DD_39_Pomoc_porodici_u_slucaju_smrti_RVI_Model_postupka

DD_39_Pomoc_porodici_u_slucaju_smrti_RVI_Obrazac_zahteva

 • БОРАЧКИ ДОДАТАК

DD_40_Boracki_dodatak_Model_postupka

DD_40_Boracki_dodatak_Obrazac_zahteva

 • ПОВЕЋАЊЕ ПРОЦЕНТА ИНВАЛИДИТЕТА ВОЈНОГ ИНВАЛИДА И ЦИВИЛНОГ ИНВАЛИДА РАТА

DD_41_Povecanje_procenta_invaliditeta_vojnog_invalida_i_civilnog_invalida_rata_Model_postupka

DD_41_Povecanje_procenta_invaliditeta_vojnog_invalida_i_civilnog_invalida_rata_Obrazac_zahteva

 • БЕСПЛАТНА И ПОВЛАШЋЕНА ВОЖЊА ВОЈНИХ ИНВАЛИДА, КОРИСНИКА ПОРОДИЧНЕ ИНВАЛИДНИНЕ, ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА И ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА И ЦИВИЛНИХ ЖРТАВА РАТА

DD_42_Besplatna_i_povlascena_voznja_RVI_MVI_CIR_Model_postupka

DD_42_Besplatna_i_povlascena_voznja_RVI_MVI_CIR_Obrazac_zahteva

 • МЕСЕЧНО НОВЧАНО ПРИМАЊЕ ЦИВИЛНИХ ЖРТАВА РАДА, ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА, И УЧЕСНИКА НОР-а

DD_43_Zahtev_za_MNP_Model_postupka

DD_43_Zahtev_za_MNP_Obrazac_zahteva

 • ИСХРАНA И СМЕШТАЈ ЗА ВРЕМЕ ПУТОВАЊА И БОРАВКА У ДРУГОМ МЕСТУ ЗА ВОЈНЕ ИНВАЛИДЕ, КОРИСНИКЕ ПОРОДИЧНЕ ИНВАЛИДНИНЕ, ЦИВИЛНЕ ИНВАЛИДЕ РАТА И ЧЛАНОВЕ ПОРОДИЦЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА И ЦИВИЛНИХ ЖРТАВА РАТА

DD_44_Ishrana_i_smestaj_za_vreme_putovanja_i_boravka_u_drugom_mestu_sifra_196_Model_postupka

DD_44_Ishrana_i_smestaj_za_vreme_putovanja_i_boravka_u_drugom_mestu_sifra_196_Obrazac_zahteva

 • ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО ЗА ВОЈНЕ ИНВАЛИДЕ ПРВЕ ГРУПЕ

DD_45_Zahtev_za_ostvarivanje_prava__na_putnicko_motorno_vozilo_Model_postupka DD_45_Zahtev_za_ostvarivanje_prava__na_putnicko_motorno_vozilo_Obrazac_zahteva

 • ЗАХТЕВ ЗА МЕСЕЧНО НОВЧАНО ПРИМАЊЕ ЗA НЕЗАПОСЛЕНЕ РВИ ОД V ДО X ГРУПЕ ИЗ ОРУЖАНИХ АКЦИЈА ПОСЛЕ 17.08.1990. ГОДИНЕ

DD_46__Zahtev_za_MNP_za_nezaposlene_RVI_od_V_do_X_grupe_iz_oruzanModel_postupka DD_46_Zahtev_za_MNP_za_nezaposlene_RVI_od_V_do_X_grupe_iz_oruzanObrazac_zahteva

 • НАКНАДA ТРОШКОВА САХРАНЕ УМРЛОГ НОСИОЦА ,,ПАРТИЗАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ 1941“

DD_47_Naknada_troskova_sahrane__umrlog_nosioca_Partizanske_spomenice_Model_postupka DD_47_Naknada_troskova_sahrane__umrlog_nosioca_Partizanske_spomenice_Obrazac_zahteva

 • ЗАХТЕВ ЗА ПОВЕЋАЊЕ МЕСЕЧНОГ НОВЧАНОГ ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ САМОХРАНОСТИ КОРИСНИКА МЕСЕЧНОГ НОВЧАНОГ ПРИМАЊА

DD_48_Zahtev_za_povecanje_MNP_po__osnovu_samohranosti_Model_postupka DD_48_Zahtev_za_povecanje_MNP_po__osnovu_samohranosti_Obrazac_zahteva

 • УВЕРЕЊE О ЧИЊЕНИЦАМА О КОЈИМА СЕ ВОДИ СЛУЖБЕНА ЕВИДЕНЦИЈА У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

DD_49_Uverenje_o_cinjnicama_sluzbena_evidencija_boracko_invalidska_z_Model_postupka

DD_49_Uverenje_o_cinjnicama_sluzbena_evidencija_boracko_invalidska_z_Obrazac_zahteva

 • ПРЕСТАНАК СТАТУСА ИЗБЕГЛОГ ЛИЦА

DD_50_Prestanak_statusa_izbeglog_sifra_202_Model_postupka

DD_50_Prestanak_statusa_izbeglog__lica_sifra_202_Obrazac_zahteva

 • ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

DD_56_Zahtev_za_zastitu_prava_pacijenata_sifra_208_Model_postupka

Zakonski_osnov_DD_56_Zahtev_za_zastitu_prava_pacijenata__sifra_208_Obrazac_zahteva

 • НАКНАДA ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА

DD_13_Naknada_zarade_za_vreme_porod_odsustva_i_radi_nege_deteta_Model_postupka

Provera_DD_13_Naknada_zarade_za_vreme_porod_odsustva_i_radi_nege_deteta_Obrazac_zahteva