Заштита животне средине

Рад са странкама од 8:00 до 14:00
Шеф Одсека заштите животне средине: мр Бојана Божић
Канцеларија: 46
Бечеј, Трг Ослобођења 2
е-маил: zivotnasredina@becej.rs
Телефон: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

 

Сви захтеви из надлежности овог Одсека се подносе у општинском  Услужном центру канцеларија број 7, шалтер 2,  радним данима од 08 до 14 сати.

  

НАДЛЕЖНОСТИ

 

 Одсек заштите животне средине  обавља послове који се односе на:

– припрему, доношење и реализацију програма и планова заштите животне средине;

– континуирану контролу и систематско праћење стања животне средине (мониторинг), путем овлашћених стручних организација;

– информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине;

– заштиту природе и заштићених природних добара применом домаћих и међународних прописа и стандарда;

– припрему и доношење аката о заштити одређених природних добара;

– спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну средину, у складу са законом;

– учешће у поступку стратешке процене утицаја на животну средину и давање сагласности на извештај о стратешкој процени;

– издавање услова за обезбеђивање мера заштите животне срединe;

– издавање привременог одобрења за рад и издавање дозволе за рад у погледу испуњености услова заштите ваздуха од загађивања;

– давање сагласности на планове управљања заштићеним подручје;

– издавање дозвола, потврда, одобрења и других аката у складу са Законом о управљању отпадом, вођење евиденције и достављање података;

– припрему локалног акционог плана заштите од буке у животној средини, обезбеђивање услова и старање о његовом спровођењу;

– предлагање, организовање и спровођење превентивних и санационих мера заштите животне средине, у складу са законом, другим прописима и актима општине, председника општине и општинског већа;

– образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине;

– Поступци у вези са стављањем у промет и коришћење нарочито опасних хемикалија;

– Одсек заштите животне средине кординира, подстиче, помаже и учествује у реализацији програма, пројеката и акција које реализују научне и стручне установе, јавна комунална и друга јавна предузећа, организације, институције и друга правна и физичка лица на територији општине Бечеј, а у циљу јачања свести о потреби заштите животне средине, капацитета и кондиције животне средине;

– врши и друге радње које доприносе побојшању квалитета животне средине у складу са прописима који регулишу ову област.

 

Формулари се могу преузети у Услужном центру канцеларија број 7 шалтер 2 у приземљу,
или се могу преузети у дигиталном облику на овој страници.

 

Процена утицаја пројеката на животну средину

 

Модел административног поступка одлучивања о потреби процене утицаја на ж.с.;

-Захтев за одлучивање  о потреби  процене  утицаја пројекта на ж.с.;

Модел административног поступка одређивања обима и садржаја студије о процени утицаја на ж.с.;

-Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на ж.с.;

Модел административног поступка давања сагласности на студију о процени утицаја на ж.с.;

-Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на ж.с.;

Модел административног поступка одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на ж.с.;

Захтев за одлучивање  о потреби  процене  утицаја затеченог стања  на ж.с.;

Модел административног поступка одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања на ж.с.;

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања на ж.с.;

Модел административног поступка сагласност на студију о процени утицаја затеченог стања на ж.с.;

-Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на ж.с.;

Модел административног поступка одређивање обима и садржаја ажуриране студије о процени утицаја на ж.с.;

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја на ж.с.;

Модел административног поступка сагласност на ажурирану студију о процени утицаја на ж.с.;

Захтев за ажурирање постојеће студије о процени утицаја на ж.с.;

Модел административног поступка утврђивање испуњености услова простора и опреме, у погледу заштите животне средине, за обављање привредне делатности ;

Захтев за утврђивање испуњености услова простора и опреме, у погледу заштите животне средине, за обављање привредне делатности ;

 

Управљане отпадом

 

Модел административног поступка за издавање дозволa за сакупљање, транспорт, складиштење, третман или одлагање неопасног или инертног отпада;

Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман, сакупљање и/или транспорт и одлагање отпада;

Модел административног поступка потврда о изузимању од обавезе прибављања дозволе управљањa отпадом;

Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада;

Модел административног поступка oдобрења за локацију за третман отпада у мобилном постројењу;

Захтев за oдобрење за локацију за третман отпада у мобилном постројењу;

 

Испуњеност услова по питању заштите ваздуха и у погледу испуњености услова заштите животне средине, за обављање привредне делатности

 

Модел административног поступка дозволa за рад стационарних извора загађења;

Захтев за добијање дозволе за рад у погледу испуњености услова о заштити ваздуха;

 

Стављање у промет и коришћење нарочито опасних хемикалија

 

Модел административног поступка дозволa за управљање хемикалијама;

Захтев за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија са списком хемикалија које подносилац намерава да стави у промет;

 

Интегрисане дозволе (IPPC)

 

Модел административног поступка издавање интегрисане дозволе;

Захтев за издавање интегрисане дозволе;

Модел административног поступка ревизија интегрисане дозволе;

Захтев за ревизију интегрисане дозволе;

Модел административног поступка продужење рока важности интегрисане дозволе;

– Захтев за продужење рока важности интегрисане дозволе;

 

Локални регистар извора загађивања;

Регистар издатих дозвола за управљање отпадом;

– Јавна књига поднетих захтева за процену утицаја пројеката на животну средину;


ОПШТИНСКА НАКНАДА за оглашавање спровођења поступка процене утицаја на животну средину у средствима информисања („Службени лист општине Бечеј“, број 3/09, тарифни број 16):

  • скраћени поступак 22.000,00 динара, на жиро рачун 840-745151843-03, позив 97/56-208
  • редован поступак 42.000,00 динара, на жиро рачун 840-745151843-03, позив 97/56-208

Мониторинг животне средине