Сервис грађана

Начелник општинске управе:

Зоран Ковач дипл. правник
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

  • припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина општине и председник општине,
  • извршава одлуке и друге акте скупштине општине и председника општине,
  • решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација из изворног делокруга општине,
  • обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине општине,
  • извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини,
  • обавља стручне и друге послове које утврди скупштина општине и председник општине.
  • Поред послова из надлежности општине, општинска управа обавља и послове државне управе у одређеној области које Република или Покрајина повери општини законом или другим прописима.