Комунални и саобраћајни послови

Рад са странкама од 8:00 до 13:00
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА : Даниела Дорословачки

Бечеј, Трг Ослобођења 2
канцеларија број 47
Рад са странкама:
ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР шалтер бр. 8
Телефон: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

 

КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ

Ради добијања одобрња подносе се захтеви, који поред доказа о уплати потребних административних такси и накнада садрже и следећа потребна документа:

Сви захтеви се могу предати и преузети у ОПШТИНСКОМ УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ шалтер бр. 8 или путем поште на адресу:

Општинска управа Бечеј
Одељење за урбанизам,грађевинарство, комунални послови, саобраћај и инспекцијски надзор
Бечеј
Трг ослобођења 2

Захтеви 

  • За раскопавање и довођења у исправно стање јавних површина
   • физичка лица:
    • захтев
    • урбанистичке услове године израђених од стране ЈП “Дирекција за изградњу Бечеј” из Бечеја и уговора са јавним комуналним предузећем које пружа комуналне услуге која је основала општина или предузећем којем је поверено вршење комуналних послова.
    • сагласност ЈП „Дирекција за изградњу Бечеј“ за подбушивање или раскопавање коловоза
   • правно лице:
    • захтев
    • динамички план извођења радова
  • За постављања рекламних објеката и плакатирање
   • захтев са доказима који зависе од врсте рекламе
  • За сечу и орезивање стабала
   • захтев
  • За заузимање јавне површине
   • захтев
  • За ослобађање од плаћања накнаде за изношење смећа
   • захтев
   • потврда месне заједнице о броју чланова домаћинства,
   • уверење службе за катастар непокретности о приходима од непокретности
   • потврдa о примањима за све чланове домаћинства – (чек од пензије, потврду да је лице незапослено или потврду да лице иде у школу) или само потврду да је лице корисник средстава Центра за социјални рад
  • или
   • захтев
   • потврду да је лице корисник средстава Центра за социјални рад

Типске захтеве  можете преузети овде:

САОБРАЋАЈНИ ПОСЛОВИ

Ради добијања одобрња подносе се захтеви, који поред доказа о уплати потребних административних такси и накнада садрже и следећа потребна документа:

Сви захтеви се могу предати и преузети у ОПШТИНСКОМ УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ шалтер бр. 8 или путем поште на адресу:

Општинска управа Бечеј
Одељење за урбанизам,грађевинарство, комунални послови, саобраћај и инспекцијски надзор
Бечеј
Трг ослобођења 2

Захтеви 

 

Захтев за оверу техничке документације
Потребна документа:

Захтев за покретање поступка за ограничавање коришћења јавног пута
Потребна документа:

Захтев за измену режима саобраћаја
Потребна документа:

Захтев за забрану саобраћаја
Потребна документа: