Остали документи

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

ПЛАН

pdf (2,48 MB)

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА

ПРАВИЛНИК

pdf (8,52 MB)

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

Извештај о раду Службе бесплатне правне помоћи

КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ за 2023. годину

КАДРОВСКИ ПЛАН

pdf (310,50 KB)

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БЕЧЕЈ

ПЛАН

pdf (5,43 MB)

СПИСАК запослених у Општинској управи Бечеј који имају овлашћење за вођење управног поступка и одлучивање у управној ствари или само послова вођења поступка или предузимање појединих радњи у поступку у складу са члану 39. Закона о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" бр. 18/2016 и 95/2018-др.закон)

СПИСАК 05.10.2021

docx (25,07 KB)

Јавни конкурси

Обавештење о раду Комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом (интерресорна комисија) општине Бечеј

Обавештење

pdf (233,99 KB)

Правилник о организацији и систематизацији радних места у ОУ

Кодекс понашања службеника и намештеника општине Бечеј

Кадровски план

План интегритета Општине Бечеј

Извештаји са јавних расправа

Извештај о испитивању узорка површинске воде

Извештај

pdf (2,57 MB)

Извештај о раду Савета за здравље општине Бечеј

Извештај

pdf (751,53 KB)

Правилник о начину унутрашњег узбуњивања у Општинској управи Бечеј

Правилник

pdf (127,35 KB) 18.11.2015, Радован

Просторни план подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске

Измене и допуне просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске - граница Мађарске

Документ

pdf (1,53 MB)

Карта #1

pdf (1,31 MB)

Карта #2

pdf (3,22 MB)

Карта #3

pdf (3,32 MB)

Карта #4

pdf (3,53 MB)

Карта #5

pdf (3,10 MB)

Подаци о имовини Општине Бечеј