Остали документи

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БЕЧЕЈ

ПЛАН

pdf (5,43 MB)

СПИСАК запослених у Општинској управи Бечеј који имају овлашћење за вођење управног поступка и одлучивање у управној ствари или само послова вођења поступка или предузимање појединих радњи у поступку у складу са члану 39. Закона о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" бр. 18/2016 и 95/2018-др.закон)

СПИСАК 05.10.2021

docx (25,07 KB)

Јавни конкурси

Обавештење о раду Комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом (интерресорна комисија) општине Бечеј

Обавештење

pdf (233,99 KB)

Правилник о организацији и систематизацији радних места у ОУ

Кодекс понашања службеника и намештеника општине Бечеј

Кадровски план

План интегритета Општине Бечеј

Извештаји са јавних расправа

Извештај о испитивању узорка површинске воде

Извештај

pdf (2,57 MB)

Извештај о раду Савета за здравље општине Бечеј

Извештај

pdf (751,53 KB)

Правилник о начину унутрашњег узбуњивања у Општинској управи Бечеј

Правилник

pdf (127,35 KB) 18.11.2015, Радован

Просторни план подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске

Измене и допуне просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске - граница Мађарске

Документ

pdf (1,53 MB)

Карта #1

pdf (1,31 MB)

Карта #2

pdf (3,22 MB)

Карта #3

pdf (3,32 MB)

Карта #4

pdf (3,53 MB)

Карта #5

pdf (3,10 MB)

Подаци о имовини Општине Бечеј