Инспекцијски надзор

Одсек за инспекцијски надзор обавља следеће послове:  oбaвљa упрaвне рaдње и дoнoси упрaвне aкте у пoступку инспeкциjскoг нaдзoрa  у области грађевинарства, комуналних делатности, заштите животне средине и саобраћаја, вoди пoтрeбне eвидeнциjе у склaду сa зaкoнoм са циљем законитог и безбедног поступања надзираних субјеката, прикупљa и ажурира инфoрмaциjе и податке oд интeрeсa зa обављање инспексцијског надзора које објављује на сајту општина Бечеј, пружа стручну подршку давањем обавештења и објашњења  надзираним субјектима,  привредним субјектима  кoд oтвaрaњa нoвих oбjeкaтa, прe пoчeткa oбaвљaњa дeлaтнoсти и пoслe oтвaрaњa пo службeнoj дужнoсти; спроводи стручне саветодавне посете  и доноси преветивне мере код привредних субјеката; води евиденцију о привредним субјектима и врши процену ризика на основу прикупљених  информација;  прати прописе, иницира усаглашавање позаконских аката са новим прописима  које доноси Скупштина, председник и Општинско веће и врши и друге послове у складу са важећим прописима, по упутствима и налогу руководилаца.

 

Рад са странкама од 8:00 до 14:00
ШЕФ ОДСЕКА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР: M.Sc Крунић Љубица
Канцеларија: 50
Бечеј, Трг Ослобођења 2
Општински услужни центар шалтер број 8
е-маил: ljubica.krunic@becej.rs
Телефон:+381 21 6811 870

 

Кодекс понашања и етике инспектора:

Годишњи извештаји

Типски захтеви:

Информације о изостанку обавештења о надзору:

Инспекције у Одсеку:

СТРАТЕШКИ ПЛАН

Стратешки план инспекцијског надзора за период од 2024. до 2029. године

Анкета :