Општинска управа

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Начелник општинске управе: Зоран Ковач, дипломирани правник
Бечеј, Трг Ослобођења 2
канцеларија бр. 38

Заменица начелника општинске управе: Марјана Димитров, дипломирана правница
Бечеј, Трг Ослобођења 2
канцеларија бр. 40а

 

Основне организационе јединице Општинске управе су:

Одељење за општу управу и друштвене делатности
Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор
Одељење за финансије
Одељење за локалну пореску администрацију
Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштита животне средине
Одељење за људске ресурсе, информатичке и заједничке послове
Одељење за послове скупштине општине, председника општине и општинског већа
Одељење за имовинско-правне послове
Кабинет председника општине

НАДЛЕЖНОСТ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ:

1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина општине, председник општине и општинско веће,
2. извршава одлуке и друге акте скупштине општине, председника општине и општинског већа,
3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности општине,
4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине општине,
5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини,
6. прати и утврђује стање у областима из свој делокруга посла и иницира скупштини општини, општинском већу, односно председнику општине доношење прописа и предлагање мера,
7. обавља стручне и друге послове које утврди скупштина општине, председник општине и општинско веће.

Извештај о раду за 2019. годину