Општинско веће

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ДРАГАН ТОШИЋ

e-mail: predsednik@becej.rs

 

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

СВЕТЛАНА ВУЛЕТИЋ

e-mail: svetlana.vuletic@becej.rs

 

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА:


ОБРАЗОВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Далила Дујаковић

e-mail: dalila.dujakovic@becej.rs


СПОРТ, ОМЛАДИНА, ТУРИЗАМ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

Дане Мандић

telefon: 064-104-6666

e-mail: dane.mandic@becej.rs


РЕГИОНАЛНА САРАДЊА, ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ЗАШТИТА ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Емеше Ђере Дечов

e-mail: decsov.emese@gmail.com


КУЛТУРА И ЦИВИЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Балаж Серда

telefon: 060-6919-528

e-mail: szerdabalazs@gmail.com


ПРИВРЕДА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Драган Ковачев

telefon: 066-335-716

e-mail: dragan.kovacev@becej.rs


ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

др Анђелко Мишковић

telefon: 063-562-573

e-mail: miskovic.andjelko@gmail.com


МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Душан Милованов

telefon: 066-66-66-421

e-mail: dusan.milovanov@transnafta.rs

 

НАДЛЕЖНОСТ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ:

Општинско веће:
1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси скупштина општине;
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
6) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач општина;
7) усваја извештаје о извршењу буџета Општине и доставља их скупштини општине;
8) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;
9) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике; односно Аутономне покрајине,
10) поставља и разрешава начелника општинске управе;
11) усваја Правилник о организацији и систематизацији радних места у органима и службама Општине Бечеј;
12) образује жалбену комисију;
13) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
14) информише јавност о свом раду;
15) доноси пословник о раду;
16) врши и друге послове, у складу са законом, овим статутом и другим актима.

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 

ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 

ЗАПИСНИК СА 1. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 18/2020

ЗАПИСНИК СА 2. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 18/2020

ЗАПИСНИК СА 3. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 18/2020

ЗАПИСНИК СА 4. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 18/2020

ЗАПИСНИК СА 5. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 18/2020

ЗАПИСНИК СА 6. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 19/2020

ЗАПИСНИК СА 7. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 19/2020

ЗАПИСНИК СА 8. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 20/2020

ЗАПИСНИК СА 9. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 20/2020

ЗАПИСНИК СА 10. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 20/2020

ЗАПИСНИК СА 11. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 12. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 21/2020

ЗАПИСНИК СА 13. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 21/2020

ЗАПИСНИК СА 14. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 23/2020

15. СЕДНИЦА ЈЕ ОДРЖАНА ЗАТВОРЕНА ЗА ЈАВНОСТ, ТЕ СЕ ЗАПИСНИК НЕ НАЛАЗИ НА САЈТУ

ЗАПИСНИК СА 16. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 23/2020

ЗАПИСНИК СА 17. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 23/2020

ЗАПИСНИК СА 18. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 23/2020

ЗАПИСНИК СА 19. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 23/2020

ЗАПИСНИК СА 20. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 24/2020

ЗАПИСНИК СА 21. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 24/2020

ЗАПИСНИК СА 22. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 24/2020

ЗАПИСНИК СА 23. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 1/2021

ЗАПИСНИК СА 24. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 2/2021

ЗАПИСНИК СА 25. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 3/2021

ЗАПИСНИК СА 26. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 3/2021

ЗАПИСНИК СА 27. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 3/2021

ЗАПИСНИК СА 28. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 29. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 30. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 31. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 32. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 33. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 34. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 35. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 36. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 37. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 38. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 39. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 40. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 41. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 42. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 43. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 44. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 45. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 46. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 47. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 48. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 49. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 50. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 51. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 52. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 53. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 54. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 55. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 56. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 57. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 58. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 59. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 60. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 61. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 62. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 63. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 64. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 65. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 66. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 67. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 68. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 69. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 70. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 71. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 72. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 73. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 74. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 75. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 76. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 77. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 78. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 79. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 80. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 81. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 82. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 83. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 84. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 85. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 86. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 87. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 88. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 89. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 90. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 91. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 92. СЕДНИЦЕ

93. СЕДНИЦА ЈЕ ОДРЖАНА ЗАТВОРЕНА ЗА ЈАВНОСТ, ТЕ СЕ ЗАПИСНИК НЕ НАЛАЗИ НА САЈТУ

ЗАПИСНИК СА 94. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 95. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 96. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 97. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 98. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 99. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 100. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 101. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 102. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 103. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 104. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 105. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 106. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 107. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 108. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 109. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 110. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 111. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 112. СЕДНИЦЕ

113. СЕДНИЦА – дневни ред и материјал

ЗАПИСНИК СА 113. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 114. СЕДНИЦЕ