Привреда

Рад са странкама од 8:00 до 14:00

начелник одељења за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине:

 • Сандра Попов

канцеларија: 14 – на спрату десно
Бечеј, Трг Ослобођења 2
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

Више информација можете наћи на wеб страници одељења за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине на адреси www.privreda.becej.rs

У одељењу се врше следећи послови:

 1. послови промоције економског потенцијала општине,
 2. информисање и промоција конкурса у области запошљавања и развоја привредних делатности и пружање помоћи приликом аплицирања,
 3. сарадња са привредним удружењима, кластерима и коморама,
 4. стимулисање и охрабривање бизниса,
 5. 0предлагање и учешће у пословима формирања и рада општинских фондова за развој,
 6. контакти са инвеститорима,
 7. контакти са локалним привредним субјектима,
 8. сарадња са Националном службом за запошљавање – филијалом Бечеј,
 9. партиципација у креирању стратегије развоја, акционих планова и пројеката општине Бечеј и реализација истих у делу који се односи на рад овог одељења,
 10. одржавање и унапређење односа са државним институцијама,
 11. креирање и ажурирање веб сајта одељења и база података,
 12. писање предлога пројеката за домаће и ЕУ фондове,
 13. послови везани за пољопривреду,
 14. послови везани за регистрацију предузетника,
 15. послови везани за управљање системом квалитета у Општинској управи Бечеј.

Информисање и промоција конкурса у области запошљавања и привреде

Информисање и пружање помоћи грађанима општине приликом аплицирања на конкурсе Фонда за развој АПВ, помоћ учесницима конкурса при прикупљању потребне документације, пријем, контрола, обједињавање и евиденција кредитних захтева по конкурсима Промоција и презентација кредитних линија за предузетнике фондова, министарстава и покрајинских секретаријата, помоћ учесницима конкурса при прикупљању потребне документације.

Пoслoви кaнцeлaриje вeзaнe зa рeгистрaциjу прeдузeтникa, издaвaњe тaкси oдoбрeњa и лeгитимaциja, oдoбрeњa зa прoдужeњe рaднoг врeмeнa угoститeљских oбjeкaтa кaнцeлaриja: 11,

канцеларија: 11,
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

РEГИСTРAЦИJA ПРEДУЗETНИКA

На овој реферади се ради са странкама из области приватног предузетништва.
Пошто је Општина потписала споразум о међусобној сарадњи са Агенцијом за привредне регистре са седиштем у Београду почев од 01.01.2006. године, ова служба послује у оквиру Општине али као канцеларија за пријем документације неопходне за регистрацију предузетника на територији Општине. Општина обезбеђује да ће Канцеларија вршити пријем свих захтева поднетим у циљу регистрације предузетника, а ради прослеђивању исте Агенцији, као и ради достављања аката Агенције лицима који су подносиоци документације, уколико захтевом подносиоца пријаве Општина буде одређена за пријем аката Агенције. Потребни формулари за отварање, промене и затварање предузетника, односно цене појединих услуга се налазе на страници:www.apr.gov.rs

ТАКСИ ПРЕВОЗ И ЛИМО СЕРВИС

Дoнoшeњeм Oдлукe о тaкси прeвoзу  и лимо сервису ( „Сл. Лист општине Бечеј“– број 16/2018, ступила на снагу 03.01.2019.) Oдeљeњe je нaдлeжнo зa утврђивaњe услoвa зa oбaвљaњe тaкси прeвoзa и лимо сервиса, дoнoси рeшeњa o oдрeђивaњу eвидeнциoнoг брoja зa тaкси вoзилo и издaje тaкси дозволе за возила, тaкси дозволе за вoзaче, налепнице за предње ветробранско стакло и кровне ознаке за такси возила.

ПРOДУЖEЊE РAДНOГ ВРEMEНA УГOСTИTEЉСКИХ OБJEКATA

Дoнoшeњeм Oдлукe o рaднoм врeмeну угoститeљских, тргoвинских И зaнaтских oбjeкaтa нa тeритoриjи пштинe Бeчej – кoja сe примeњуje oд 19.07.2014.гoдинe, Oдeљeњe je нaдлeжнo дa издaвaњe Oдoбрeњa зa прoдужeњe рaднoг врeмeнa угoститeљских oбjeкaтa.

Подршка систему поједностављеног радног ангажовања сезонских радника у пољопривреди на локалном нивоу

Сервисни центри у јединицама локалних самоуправа

Сервисни центар за подршку систему поједностављеног радног ангажовања на сезонским пословима у пољопривреди формиран је у Општинској управи Бечеј, при Одељењу за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине.  

Услуге сервисног центра обухватају:

 1. Пружање информација заинтересованим лицима о поједностављеном систему радног ангажовања на сезонским пословима у пољопривреди.
 2. Пружање информација о постојању евиденције сезонских радника – евиденцијом управља Национална служба за запошљавање.
 3. Могућност коришћења и анализе статистичких података доступних за територију општине Бечеј.
 4. Активација налога, односно регистрација послодаваца физичких лица, која први пут приступају порталу, а не поседују квалификовани електронски потпис: неопходно је да послодавац потпише изјаву о сагласности о отварању налога на порталу www.sezonskiradnici.gov.rs од стране особе запослене у сервисном центру. Изјава се ради у три примерка, од чега се два примерка чувају у сервисном центру, односно у локалној самоуправи, а трећи примерак чува послодавац чији је налог регистрован.
 5. Активација налога сезонским радницима који су претходни ангажовани путем портала. Сезонски радник може користити свој налог како би имао увид у свој тренутни статус, као и историјат ангажовања путем портала.
 6. Пружање техничких инструкција везано за функционисање портала, где се налазе упутства, како се контактира техничка подршка и слично.
 7. Додатна услуга који сервисни центри, на основу интерне одлуке, могу вршити је пријава радника за рачун послодавца који нема техничке могућности да раднике сам пријави; као предуслов за ову услугу неопходна је претходна додела овлашћења запосленом у сервисном центру, од стране послодавца).

Оператори ангажовани на активностима сервисног центра су: Марија Коровљев, Срђан Дорословачки и Зоран Поповић.

Одређивање категорије објекта за смештај туриста

Захтев за одређивање категорије објекта за смештај туриста се предаје у Писарницу ( шалтер број 2) , Општинског услужног центра ( соба број 7 ) Општинске управе  oпштине Бечеј,  Трг Ослобођења бр. 2, Бечеј. Захтев се подноси појединачно за сваку кућу и стан за одмор, односно собу ако се у оквиру стамбене зграде издаје само једна соба, а за одређивање категорије соба за изнајмљивање у оквиру исте стамбене зграде подноси се заједнички захтев за све собе. У захтеву се наводи и укупан број соба груписаних према категорији која се тражи.

Пратећа документа:

 • захтев за одређивање категорије објекта за смештај туриста
 • Доказ о власништву над наведеним објектом
  1. оверену фотокопију власничког листа
  2. уколико непокретност није укњижена доставити фотокопију уговора о купопродаји, откупу и сл.
 • Фотокопију личне карте
 • Изјаву о испуњености санитарних услова
 • Доказ о уплаћеним таксама:
  1. Сврха уплате: Републичка административна такса
   Прималац: Буџет Републике Србије
   Износ: 800,00 динара
   Уплатни рачун: 840-742221843-57
   Број модела: 97
   Позив на број:32-022
   Шифра плаћања:153
  2. Сврха уплате:Општинска административна такса
   Прималац: Општинска Управа Бечеј
   Износ: 350,00 динара
   Уплатни рачун :840-745151843-03
   Број модела: 97
   Позив на број: 56-208
   Шифра плаћања: 153

Контакти:

Сандра  Попов- начелник одељења за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине

канцеларија: 14,
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик) ,
е-маил: sandra.popov@becej.rs

 

Маријана Ловрић –помоћник председника општине у области нормативно-правни послови

канцеларија: 16,
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)
е-маил: marijana.lovric@becej.rs

 
мр Бојана Божић –шеф одсека заштите животне средине

канцеларија: 46,
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)
е-маил: bojana.bozic@becej.rs

 

Виђенко Вујиновић – радно место на пословима локалног економског развоја – пројект менаџер

канцеларија: 15,
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик) ,
е-маил: vidjenko.vujinovic@becej.rs

 
Зоран Поповић –радно место на пословима за развој пољопривреде

канцеларија: 13,
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)
е-маил: zoran.popovic@becej.rs

 
Љубомир Врачарић – радно место на пословима локалног економског развоја – пројект менаџер

канцеларија: 15,
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик) ,
е-маил: ljubomir.vracaric@becej.rs

 

Снежана Радованов – радно место на секретарским пословима одељења

канцеларија: 15,,
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик) ,
е-маил: snezana.radovanov@becej.rs

 

Срђан Дорословачки – радно место на пословима за развој пољопривреде

канцеларија: 11,
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик) ,
е-маил: srdjan.doroslovacki@becej.rs 

 
Марија Коровљев – самостални стручни сарадник за послове предузетништва

канцеларија: 11,
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик) ,
е-маил: kancelarija23@stcable.net