Локална Пореска администрација

Рад са странкама од 8:00 до 13:00

начелница Одељења за финансије и локалну пореску администрацију: Сандра Попов

шеф Одсека за ЛПА: Душан Јовановић

Канцеларија:

Бечеј, Уроша Предића 3.
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

1. ИМОВИНА ПРАВНИХ ЛИЦА

2. ИМОВИНА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

3. УТВРЂИВАЊЕ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

4. ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСТАЛИХ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

5. ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ИЗМИРЕНИМ ОБАВЕЗАМА ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

6. ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА

7. НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

8. ПРЕГЛЕД СТАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА

9. ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА

10. ОТПИС ДУГОВАЊА ПО ОСНОВУ ЗАСТАРЕЛОСТИ ПОТРАЖИВАЊА

11. ОТПИС КАМАТЕ ПО ОСНОВУ НЕУРЕДНЕ ДОСТАВЕ

12. ОТПИС ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА

13. ПОВРАЋАЈ ВИШЕ ИЛИ ПОГРЕШНО НАПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА

14. УСАГЛАШАВАЊЕ СТАЊА ПО РАЧУНИМА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА

15. ЗАХТЕВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

16. ЗАХТЕВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНОГ ЛЕКОВИТОГ ФАКТОРА

Локална пореска администрација издаје следећа уверења:

  • остваривање права код иностраних дипломатских/конзуларних представништава
  • остваривање субвенције код ЈКП
  • за оверу здравствене књижице
  • право из ино пензијско инвалидског осигурања
  • право у складу са Законом о социјалној заштити и обавезној сигурности грађана
  • остваривање права у складу са Законом о становању
  • права из области социјалне заштите
  • рефундација трошкова војне вежбе
  • доказ у смислу Закона о запошљавању – завод за запошљавање

Прописи

Стратешки план ЛПА од 2023. до 2026. године

Мишљење координационе комисије за 2023 годину

Мишљење координационе комисије за 2024 годину

Планови контроле инспекцијског надзора

 

Извештај о раду:

Контролне листе

 

Предстојећи инспекцијски надзор:

Налог за инспекцијски надзор:

Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2024 на територији општине Бечеј

 

Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2023 на територији општине Бечеј

 

Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2022 на територији општине Бечеј

 

Упутство за коришћење портала Јединственог информационог система локалне пореске администрације

 

СПИСАК РЕШЕЊА