PÁLYÁZAT a tömegtájékoztatási termékek és projektumok társfinanszírozására Óbecse község területén a 2019-es évre

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
KÖZSÉGI ELNÖK                                                                
Ikt. szám: II 011-10/2019-3
Kelt: 2019. 04. 09.
Ó B E C S E

A tömegtájékoztatásról és a médiáról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 83/2014., 58/2015. és 12/2016. – hiteles értelmezés számok) 18. és 19. szakasza, Az állami segélyek odaítéléséről szóló rendelet (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 13/2010., 100/2011. 91/2012., 37/2013., 97/2013. és 119/2014. számok) 87. és 95-97. szakasza, Az állami segélyek ellenőrzésének bizottsága szám: 401-00-00056/2019-01 2019. 03. 28-án, A közérdek érvényesítéséhez fűződő tömegtájékoztatási  projektumok társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 16/16., 8/2017. szám), Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 15. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja és 47. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja, Óbecse község 2019. évi költségvetéséről szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 16/2018. szám) és A közérdek érvényesítéséhez fűződő tömegtájékoztatási projektumok Óbecse községben történő társfinanszírozására irányuló pályázat kiírásáról szóló II 011-10/2019-2-es  számú 2019. 02. 28-i határozat alapján Óbecse Község Községi elnöke 2019.04.09-én kiírja a következő

PÁLYÁZATOT

a tömegtájékoztatási termékek és projektumok társfinanszírozására Óbecse község területén a 2019-es évre

 

I.  AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE ÉS ÖSSZEGE

A pályázat célja az olyan közérdekű tömegtájékoztatási médiatartalmak gyártásának társfinanszírozása, amelyek hozzájárulnak az igazsággal, pártatlansággal, időbeni és teljes tájékoztatással Óbecse község minden lakosának; az emberi jogok és a demokrácia védelméhez és fejlesztéséhez; a fogyatékosoknak a hiteles, pártatlan, kellő idejű és átfogó tájékoztatásához és a nemzeti kisebbséghez tartozóknak; az állam és a szociális állam fejlesztéséhez; a szabad személyiségfejlődéshez; a gyermek- és ifjúságvédelem előmozdításához; a kulturális és alkotómunka fejlesztéséhez; oktatási rendszer részét képező médiajártasságot is magában foglaló oktatás fejlesztéséhez; a tudomány, a sport és a testnevelés fejlesztéséhez; a környezetvédelemhez és az egészség védelméhez; az újságírói és a médiaprofesszionalizmus valamint a többi médiatartalom Óbecse község területén előmozdításához, amelyek hozzájárulnak a polgárok tájékoztatási szükségeleteinek és az élethez fűződő tartalmak iránti szükségleteik diszkriminációmentes kielégítéséhez.

Az eszközöket 7.500.000,00 dinár összegben, amellyel társfinanszírozzák a közérdek érvényesítéséhez fűződő tömegtájékoztatási projektumokat a 2019-es évben Óbecse községben, az Óbecse község 2019. évi költségvetéséről szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 16/2018. szám) szerint rendelték el.

A projektumonként jóváhagyható legkisebb összeg 100.000,00 dinár, míg a legmagasabb jóváhagyható összeg 2.850.000,00 dinár.

A közérdek érvényesítéhez fűződő tömegtájékoztatási projektum pályázatán résztvevő nyomtatott sajtó, rádió, internetes média és hírügynökségek kérelmet nyújthatnak be a projektum értékének legfeljebb 80%-nak társfinanszírozására. A projektumoknak, melyek megvalósulnak a nyomtatott sajtó, rádió, és internetes oldalakon, az eszközöket szétosztják Az állami segélyek odaítéléséről szóló rendelet (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 13/10., 100/11. 91/12., 37/13., 97/13. és 119/14. számok) 95-97. szakaszával összhangban, illetve a kis értékű állami segélyek (de minimis állami segély) szabályai szerint.

A közérdek érvényesítéhez fűződő tömegtájékoztatási projektum pályázatán résztvevő televízió kérelmet nyújthat be a projektum értékének legfeljebb 50%-nak társfinanszírozására.

II. RÉSZVÉTELI JOG

A pályázaton az alábbiak vehetnek részt:

 • a média-nyilvántartásba, illetve olyan tömegtájékoztatási eszközök nyilvántartásába bejegyzett média kiadója, amelyet a Gazdasági Jegyzékek Ügynökségénél vezetnek, amennyiben a médiatartalmat Óbecse község területén sugározzák/szórják,
 • médiatartalom gyártásával foglalkozó jogi személy, illetve vállalkozó, ha bizonyítja, hogy a társfinanszírozott médiatartalmat olyan média útján realizálja, amelyet bejegyeztek a média-nyilvántartásba és Óbecse község területén sugározzák.

 

A pályázaton nem vehetnek részt olyan kiadók, amelyeket közbevételekből finanszíroznak.

A pályázaton nem vehetnek részt azok a személyek, akik korábban kaptak Óbecse községtől az említett projektum társfinanszírozásra szánt eszközökből, s nem adtak át narratív és pénzügyi beszámolót a projektum megvalósításáról, valamint azok a személyek, akikről bebizonyították, hogy az eszközöket nem rendeltetésszerűen használtáj fel.

A felsorolt területeken a pályázó csak egy projektummal pályázhat.

Több médium kiadója minden médiumra egy projektummal pályázhat.

Az a pályázó, aki a folyó naptári évben már használt valamilyen, a tömegtájékoztatás területébe tartozó projektum társtámogatási rendeltetésű eszközt állami, tartományi vagy helyi szinten, ugyanannak a projektumnak a társtámogatása céljából csak egy alkalommal vehet részt abban az évben a pályázaton, s a projektum teljes értékének 80%-át nem meghaladó összeget kérvényezheti a nyomtatott sajtó, rádió, internetes média és hírügynökségek, a projektum teljes értékének 50%-át nem meghaladó összeget kérvényezheti a televízió.

III. A PROJEKTUMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK MÉRCÉI

A projektumok értékelésének alapvető mércéi:

 1. Az előirányzott projektumtevékenységgel mennyire érvényesíthető a tömegtájékoztatási közérdek:

1.1. A projektum jelentősége a következő szempontokból:

 • a közérdek megvalósítása a tömegtájékoztatás területén;
 • a pályázat rendeltetésének megvalósítása;
 • a projektum összehangoltsága a célcsoport problémáival, szükségletetivel és prioritásaival;
 • a célcsoportok identifikált és világosan megfogalmazott szükségletei;
 • innovatív elemek és kutatójellegű újságírói hozzáállás jelenléte a projektumban.

1.2. A hatás és kivitelezhetőség szempontjából:

 • a tervezett aktivitások összehangoltsága a célokkal, a várt eredményekkel és a célcsoportok szükségleteivel;
 • a projektum hatásának foka a célcsoport tájékoztatásának minőségére;
 • a projektum megvalósításának megfigyelését lehetővé tevő indikátorok mérhetősége;
 • a projektum megvalósítási tervének kidolgozottsága és kivitelezhetősége;
 • a projektum fejlesztési és pénzügyi fenntarthatóságának foka (a projektum pozitív hatásai folyatódnak a támogatás bejezése után is).

1.3. Kapacitás szempontjából:

 • a projektum javaslójának szervezési és irányítói képességeinek foka;
 • a projektum megvalósításához szükséges erőforrások;
 • a projektum javaslójának szakmai és professzionális referenciái, amelyek megfelelnek a projektum javasolt céljainak és aktivitásainak.

1.4. Költségvetés és a költségek igazoltságának szempontjából:

 • a projektum költségvetésének precizitása és kidolgozottsága, amely a projektumtevékenységek előirányzott költségeinek összehangoltságát mutatja;
 • a költségvetés-javaslat gazdasági igazoltsága a célhoz és a projektumtevékenységekhez viszonyítva.

2.Milyen mértékben szavatolja a szakmai és az etikai médiaszabványokhoz való ragaszkodást.

 • a pályázat résztvevője ellen állami szervek, szabályozó testületek vagy önszabályozó testületek az elmúlt egy évben szabtak-e ki intézkedést a szakmai és etikai szabványok megsértése miatt,
 • arra vonatkozó bizonyítékot, hogy a büntetés vagy intézkedés kiszabása után foganatosítottak-e olyan intézkedéseket, amelyek garantálják, hogy hasonló eset többé nem fordul elő.

 

A pályázat pontosabb mércéi:

 

 1. a projektumnak kiemelt jelentőségűnek kell lenni Óbecse község tömegtájékoztatása szempontjából,
 2. annak mértéke, hogy a projektum mennyire járul hozzá a nemzeti és kulturális identitás, valamint a nyelv megóvásához,
 3. a téma aktualitása és hozzáférhetőség a használók többsége számára,
 4. annak mértéke, hogy a projektum mennyire járul hozzá a fogyatékkal élőknek és a nemzeti kisebbégekhez tartozók informálásához
 5. annak mértéke, hogy a projektum mennyire járul hozzá bizonyos társadalmi csoportok helyzetének és egyenjogúságának előmozdításához,
 6. annak mértéke, hogy a projektum mennyire járul hozzá a médiaműveltség előmozdításához.

 

IV. HATÁRIDŐK

 

A pályázati jelentkezéseket a nyilvános felhívásnak a Dnevnik című napilapban való megjelenésétől számított 15 napos határidőn belül kell beterjeszteni.

 

A pályázati felhívásnak a Dnevnik című napilapban való megjelenési dátumát közzéteszik Óbecse község honlapján.

 

Az eszközök odaítéléséről a határozatot legkésőbb a pályázat lezártától számított 90 napos határidőn belül kell meghozni.

 

V. DOKUMENTUMOK

A pályázat résztvevője köteles:

1.Az 1. számú űrlapot hitelesítve és kitöltve négy példányban átadni. Az űrlapot Óbecse község hivatalos honlapjáról lehet letölteni www.becej.rs.

 • Obrazac 1-prijava: popunjen predlog projekta
 • Obrazac 1-tabela: popunjen budžet projekta

2.A következő dokumentumok fénymásolata egy példányban:

 • A Szerb Nemzeti Bank által kiadott bizonylat arról, hogy ellene nem indítottak kényszer-megfizíettetési eljárást (hogy számláját nem zárolták)
 • Végzés a média-nyilvántartásba, illetve a Gazdasági Jegyzékek Ügynökségénél vezetett tömegtájékoztatási eszközök jegyzékébe való bejegyzésről, A tömegtájékoztatásról és a médiáról szóló törvénnyel összhangban bejegyzett adatokkal (nem vesszük figyelembe a Gazdasági Jegyzékek Ügynökségének Tömegtájékoztatási Eszköznyilvántartásának végzéseit),
 • Engedély a radió- és/vagy TV-műsor műsorszórásáról, amit a reguláró szerv adott ki,
 • A média vagy médiumok hitelesített nyilatkozata/jóváhagyása arról, hogy a programtartalmakat vetítik/közzéteszik abban a médiában (csak a TV- és rádióműsort gyártó jogi személyek és vállalkozók számára kötelező, akik regisztráltak a TV, rádió programjának produkciójára),
 • A résztvevő aláírt nyilatkozata a pályázaton, hogy ugyanarra a projektumra már kiosztottak kis értékű állami segélyt (de minimis állami segély) a folyó fiskális évben és az elző két fiskális évben, illetve állami segélyt a folyó fiskális évben és milyen alapon a nyomtatott sajtónak, rádiónak, internetes oldalnak és hírügynökségnek.
 • A résztvevő aláírt nyilatkozata a pályázaton arról, hogy a résztvevőnek ugyanarra a projektumra már kiosztottak állami segélyt a folyó fiskális évben és milyen alapon a médiatartalom előállítására.
 • A javasolt médiatartalom vizuális bemutatása (újságpéldány, filmelőzetes, főcímdal stb.)

 

VI. FELHÍVÁS A BIZOTTSÁG MUNKÁJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

Felkérjük a pályázat kiírása előtt legalább három évvel bejegyzett újságíró és médiaegyesületeket arra, hogy tegyenek javaslatot a pályázati bizottság tagjainak személyére vonatkozóan.

A bizottsági tag javaslata mellé mellékelik a bizonyítékot az egyesületnek az Egyesületek jegyzékébe való bejegyzéséről.

Felkérjük az érdekelt médiaszakembereket, akik szeretnének részt venni a bizottság munkájában, hogy írásos formában javasolják tagságukat bizottsági tagnak.

A Bizottság tagjaira vonatkozó javaslatok mellé mellékelni kell az adott személyek rövid életrajzát is.

Az egyesületek és az egyes személyek a bizottság tagjára vonatkozó javaslataikat a pályázati felhívásnak a Dnevnik című napilapban való megjelenésétől számított 15 napos határidőn belül terjeszthetik be.

A javasolt személyek a korrupcióellenes küzdelem szabályaival összhangban nem lehetnek érdekellentétben, nem tölthetnek be közéleti tisztséget.

VII. JELETKEZÉSI MÓD

A nyilvános felhívást és a jelentkezési űrlapot Óbecse község hivatalos honlapján teszik közzé, ahol elérhetőek lesznek és fenn maradnak a pályázat ideje alatt.

A jelentkezéseket az Óbecse község, Felszabadulás tér 2., 21200 Óbecse címre küldhetik a „Za konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržalja iz oblast javnog informisanja na teritoriji opštine Bečej u 2019. godini” megjelöléssel.

A pályázati dokumentációt nem adják vissza.

Az előírt határidőn túl, illetve a nem jó űrlapon beterjesztett jelentkezéseket nem veszik figyelembe.

A határozatot a kiírt pályázat alapján beterjesztett projektum társfinanszírozásáról Óbecse község honlapján www.becej.rs  teszik közzé és elektronikus formában eljuttatják a pályázat összes résztvevőjéhez.

További tájékoztatást munkanapokon 10 és 12 óra között a 021/6811-843-as, 064/89-59-035-ös és 064/89-59-077-es telefonszámokon kaphatnak.

Szakszolgálat

Dubravka Kovačev

Ksenija Gložanski

KÖZSÉGI ELNÖK

Dragan Tošić


Dokumentumok: