Vagyonjogi ügyek

Ügyfélfogadás 8:00-tól 13:00-ig

A Vagyonjogi Ügyek Osztályának vezetője:

 • Roman Jaroslav

Iroda:
Becse, Felszabadulás Tér 2
irodaszám: 49 – az emeleten balra
Telefon: Tekintse meg Óbecse község hivatali telefonjainak listáját (Telefonkönyv)

A VAGYONJOGI ÜGYEK OSZTÁLYA

VAGYONJOGI ÜGYEK OSZTÁLYÁNAK ELJÁRÁSA

A kérelmeket a Községi Közigazgatási Hivatal iktatójában kell átadni, a Községi Szolgáltató Központ 2-es számú tolóablakánál.

A Becsei Községi Közigazgatásban, a Vagyonjogi Ügyek Osztályának telekrendezési, építési, kommunális és környezetvédelmi részlegén a Szerb Köztársasági állam tulajdonában lévő, teljes egészében illetve ideális társtulajdonban Óbecse Község alkalmazására bocsátott ingatlanvagyon kezelésével, rendelkezésével és vezetésével kapcsolatos teendőket folytatnak a polgárok illetve más ügyfelek átadott kérelmei vagy hivatali kötelezettségből indított eljárások alapján.

VAGYONJOGI ELJÁRÁSOK

  • Ingatlan használatra bocsátása

Az ingatlan használatra bocsátásáról szóló eljárást az ügyfél – jogi vagy magán személy – kérelme alapján illetve hivatali kötelezettségből indítják, a Polgármester vagy más illetékes ajánló javaslatára, állami tulajdonban lévő, a Szerb Köztársaság tulajdonában lévő, teljes egészében vagy ideális társtulajdonban Óbecse Község használatára bocsátott ingatlanok esetében. Az ingatlan rendelkezésre bocsátása rendeltetésszerűen, meghatározatlan vagy meghatározott időre, térítéssel illetve térítésmentesen történik, az Óbecsei Községet képviselő Polgármester és az ügyfél között megkötött szerződésbe foglalt feltételek alapján. A kérelem kötetlen írásos forma.

Mellékelt iratok:

   1. Telekkönyvi kivonat illetve telekkönyvi betétlap
   2. végzés a jogi személy bejegyzéséről
   3. más, a kérelem elfogadásához szükséges okiratok

Összetett kérelem esetében, mint ahogy kérelem vádoláskor is, Óbecse Község községi közjogvédője által szóbeli nyilvános vitát jegyeznek elő és tartanak meg, amelyen a külön, majd az együttesen pontozott bizonyítékok, s végül az eljárás eredménye alapján, döntésjavaslatot – végzést vagy megállapodást – és jogilag megfelelő szerződés-javaslatot adnak át a Polgármesternek.

A meghozott döntést a kérelmezőnek illetve az ajánlattevőnek kézbesítik, egy meghívóval a szerződéskötés céljából, valamint az eljárás többi résztvevőjének.

A Polgármester határozatát, a tárgyi okiratokkal együtt, jóváhagyás céljából, továbbítani kell a Szerb Köztársaság Vagyoni Igazgatóságának.

Miután megtörtént a jóváhagyás, a megkötött szerződés lejárta után, az vagy újraköttetik, vagy megszűnik. Amennyiben nem történt meg a jóváhagyás, a döntést hatályon kívül helyezik.

  • Szolgalmi jog alapítási eljárás

Átjárási szolgalom, szállítási szolgalom, vízmerítési szolgalom, villamos berendezések elhelyezésére vonatkozó szolgalom és más, dolgokon alapuló szolgalom mely a jogi személyek érdekeit védi az állami és társadalmi tulajdonban lévő telkeken, a jogi érdekeltségű ügyfél kérelme alapján. A közigazgatási eljárást a Vagyonjogi Ügyek Osztálya vezeti.

Az írásos ajánlatban a következőket kell kiemelni:

   1. az ajánlattevő neve és székhelye
   2. az ingatlan, amelyre az ekszpropriációt ajánlják valamint annak elhelyeszkedése
   3. szándék kifejtése, a telki szolgalom bejegyzésére vonatkozóan
   4. a szolgalom fajtája és terjedelme

Az ajánlat mellé csatolni kell:

   1. telekkönyvi kivonat vagy telekkönyvi betétlap
   2. városrendezési feltételek a munkálatok megvalósításához
   3. bizonylat a köztársasági és helyi közigazgatási illetékek befizetéséről

A döntés meghozatala előtt, ki kell kérni a községi közjogvédő véleményét és beszélgetést folytatni az ajánlattevővel azokról a tényezőkről, melyeknek jelentős szerepe van a döntéshozásban. A vitás ügyekben és helyzetekben szóbeli nyilvános vitát jegyeznek elő és tartanak meg.

A döntést, melyben elfogadják vagy visszautasítják a telki szolgalmi jogra irányuló ajánlatot, az eljárásban résztvevő ügyfeleknek kézbesítik, s a fellebbezési határidő lejárta után a döntéshozó szerv jogerősséggel és végrehajtással záradékolja a döntést, majd az irattárba helyezi.

Amennyiben a döntésre fellebbezést nyújtanak át, a tárgyi iratokat továbbítják a Szerb Köztársaság Pénzügyi Minisztériumába felülbírálásra és másodfokú döntéshozatalra.

  • Lakásértékesítési eljárás

A Vagyonjogi Ügyek Osztályának telekrendezési, építési, kommunális és környezetvédelmi részlege, az állami tulajdonban lévő, a Szerb Köztársasági állam vagyonában lévő, Óbecse Község felhasználására bocsátott lakások értékesítését végzi.

Az értékesítésre került lakás határozott illetve határozatlan lakásbérleti szerződéssel rendelkező bérlőjét elővásárlási jog illeti meg. Amennyiben erre többen jogosultak, ezt a Lakástörvénnyel vagy az állami tulajdonban lévő eszközhasználóknál alkalmazott és munkaviszonyban lévő, kiválasztott magánszemélyek lakáshelyzetük megoldásáról szóló Rendelettel, előírt feltételek mellett szerezhetnek lakásvásárlási jogot.

A kérelem írásos, kötetlen formában, tartalmazza a következő adatokat:

   1. Név, vezetéknév, a kérelmező tartózkodási helye
   2. a családi háztartásban élő tagok adatai
   3. a vásárolt lakás adatai
   4. kérelmező nyilatkozata a szerződésben foglalt lakás-ár kifizetésének módjáról

A kérelem mellé csatolni kell:

   1. a lakás odaítéléséről szóló okirat fénymásolata
   2. a lakásbérlési szerződés fénymásolata
   3. bizonylat a kérelmező lakóhelyéről
   4. bizonylat a vásárló és házastárs munkaviszonyáról
   5. bizonyíték, hogy a bérlő és a bérlővel egy háztartásban élő tagoknak nincs ugyanabban a helyiségben másik megfelelő lakás
   6. bizonyíték a családi háztartásban elő tagok számáról
   7. bizonyíték a lakásár csökkentésére való jogról
   8. bizonylat a köztársasági és községi illetékek kifizetéséről

Amennyiben a kérelem teljes, és nem kell a kérelmezőnek hiánypótlásra visszaadni, az ügyintéző hivatalos keresetben a becsei “Stankom-Bečej” Közvállalathoz fordul a vásárlás tárgyát képező lakáspontozói jegyzékbe való betekintéshez. A jegyzék és a jegyzékhez mellékelt okiratok alapján, az ügyosztály az Óbecsei Közigazgatás Pénzügyi részlegéhez fordul lakásárak számfejtése céljából, majd az így meghatározott, szerződéses lakásárakról írásban értesíti a kérelmezőt

Ha az ügyfél elfogadja a szerződéses lakásárat, a kifizetés módját ill. a több havi részlettörlesztés módját szerződésbe foglalják, majd az Önkormányzat javára zálogjogot helyeznek az ingatlanra, újraértékelik a szerződéses lakásárat valamint az ilyen szerződéstípusból eredő ügyfelek közötti jogokat és kötelezettségeket. A szerződést, egyfelől mint eladó, az Önkormányzatot képviselő Polgármester írja alá, akit előzőleg írásban értesítettek a szerződés törvényszerűségéről, másfelől pedig a kérelmet átadó ingatlan-vásárló

A vásárló a saját költségére hitelesíti aláírását.

Az Ügyosztály hivatalos keresete alapján, a Adóügyi Hivatal Óbecsei Kirendeltsége elkészíti az abszolút jogok áruforgalmi adójának felmentéséről szóló megállapodást, majd az Óbecsei Községi Közjogvédő Szolgálat jogi és formai hibátlansággal záradékolja a szerződést.

Az így kezelt, kifogástalan szerződést írásban kézbesítik a vásárlónak, aki a Községi bíróságon saját költségére végzi a tulajdonjog bejegyzését saját nevére, valamint az Óbecsei Községi Bíróság telekkönyvében illetve az Óbecsei Kataszteri Hivatalban, az község javára zálogjogot helyez az ingatlanra.

Hogy az állami tulajdonban lévő, Óbecse Község használatára bocsátott lakások nyilvántartásából töröljék az eladott lakást, az Ügyosztály értesítő-levelet küld a lakás értékesítéséről a “Stankom- Bečej” Közvállalat Pénzügyi részlegének valamint a Községi közigazgatás telekrendezési, építési, kommunális és környezetvédelmi részlegének.
A kézbesítőív visszaérkezésekor, a tárgyat irattárba helyezik, archiválják.

Amennyiben a lakás értékesítése az állami tulajdonban lévő eszközhasználóknál alkalmazott és munkaviszonyban lévő, kiválasztott magánszemélyek lakáshelyzetének megoldásáról szóló Rendelet alapján történik, a lakás piaci értékét az Adóügyi Hival Óbecsei Kirendeltsége határozza meg.

  • A kényszerkilakoltatás elrendelése és végrehajtása

A lakás tulajdonosának, legyen az magán vagy jogi személy, illetve annak aki jogi érdekeltségét bizonyítani tudja, fel van hatalmazva azok kényszerkilakoltatására akik jogtalanul költöztek be a tömbház közös helyiségeibe, bérleti szerződés nélkül használják a lakást, vagy megsemmisítették a szerződéskötés jogi alapját.

A kérelem kötetlen írásos forma.

Amennyiben a kérelem nem értelemszerű, vagy hiányossága miatt nem lehet eljárást indítani, visszaküldik a kérelmezőnek hiánypótlásra. Elbírálják a rendeletet, valamint a felhatalmazott személy által benyújtott és adataiban teljes kérelmet. Hiányos dokumentáció átadásakor, visszautasítják.

A kérelemhez mellékelni kell:

   1. hitelesített telekkönyvi kivonat vagy telekkönyvi betétlap másolata
   2. lakásbérleti vagy közös helység bérletéről szóló szerződés
   3. jogerős döntés, vagy az illetékes szerv, más jogerős ügyirata
   4. más, a döntéshozásnál fontos szerepet betöltő okiratok

Figyelembe véve, hogy a kilakoltatási eljárás természeténél fogva sürgős, a kérelem átvételétől számított 8 (nyolc ) napon belül, 15 (tizenöt) napon át tartó szóbeli nyilvános vitát tűznek ki. A bizonyítékok birtokában, a tanúk meghallgatása után, az ügyfelek nyilatkozatait követően, a mellékelt bizonyító okiratok elbírálásával és a vita lezártával, meghozzák a végzést a kérelem jóváhagyására illetve annak visszautasítására vonatkozóan.

Az elégedetlen ügyfélnek joga van a fellebbezéshez, amit az Újvidéki, Tartományi Gazdasági Titkársághoz terjeszthet be, azonban a kinyilvánított jogorvoslat nem akadályozza meg a határozat végrehajtását. A kényszerkilakoltatás az év bármely időszakában elrendelhető, ugyanakkor a kilakoltatott személyeknek nem biztosítanak ideiglenes szálláshelyet.

A felhatalmazott kérelmező követelheti a határozat végrehajtását, melyet a döntéshozó szerv a megállapodásban előre meghatározott. Az ezt követő 15 (tizenöt) napon belül elrendelik a kényszerkilakoltatást amiről értesítik az eljárásban résztvevő feleket és a óbecsei Rendőrállomást. Amennyiben az ügyfél nem óhajt önkéntesen távozni a tárgyilagos ingatlanból, a végrehajtási szerv nekilát a kilakoltatáshoz.

A birtokba jogtalanul beköltözött személyek kilakoltatása után, a helyiséget bezárják, a bejárati ajtaját leplombálják. A kommunális szolgáltatások befizető számláit és a helyiség kulcsait átadják a végrehajtási szervnek.