Óbecse Község köztulajdonában lévő ingatlan elidegenítésére vonatkozó írásbeli ajánlatok összegyűjtésére irányuló eljárás lebonyolításáról szóló H I R D E T É S

Az Ingatlanok közvetlen alku útján történő megszerzéséről és elidegenítéséről, a köztulajdonban álló dolgok bérbeadásáról, illetve egyéb vagyoni jogok megszerzéséről és kihasználásuk átengedéséről, és a nyilvános árverésekről és az írásbeli ajánlatok begyűjtéséről szóló rendelet („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 16/2018) 19. és 20. szakasza, Óbecse Község köztulajdonában lévő dolgok megszerzéséről és az azokkal való rendelkezésről szóló határozat („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 6/2015 és 19/2017) 19. szakasza  (a továbbiakban: Határozat) és Óbecse Község Alapszabályának („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 5/2019) 34. szakasza alapján Óbecse Község Községi – képviselőtestülete a 2021.05.31. napján megtartott Х. ülésen meghozta az

 

Óbecse Község köztulajdonában lévő ingatlan elidegenítésére vonatkozó írásbeli ajánlatok összegyűjtésére irányuló eljárás lebonyolításáról szóló

H I R D E T É S T

 

1.Óbecse Község elidegeníti az 1/1 részben Óbecse Község köztulajdonában lévő, Óbecsén, a Dimitrija Mita Milovanova utcában található ingatlant, látott állapotban, nyilvános hirdetés általi írásbeli ajánlatok összegyűjtése által. Az ingatlan adatai:

 • kilenc objektum és 1. osztályú szántó, amelyek összterülete 02 ha 25 a 48 m2 (1-es sz. objektum, ügyviteli épület, területe 132,00 m2, 2 – es sz. objektum, melléképület, területe 104,00 m2, 3-as sz. objektum, melléképület, területe 393,00 m2, 4 – es sz. objektum, melléképület, területe 243,00 m2, 5 – ös sz. objektum, melléképület, területe 44,00 m2, 6 – os sz. objektum, melléképület, területe 35,00 m2, 7 – es sz. objektum, melléképület, területe 24,00 m2, 8 – as sz. objektum, melléképület, területe 46,00 m2, 9 – es sz. objektum, melléképület, területe 59,00 m2, városi építési földterület, épület – egyéb objektum melletti földterület (területe 5 a 00 m2) és 1. osztályú szántó (területe 02 ha 09 a 68 m2) Óbecse K.K. 5435/1 – es hrsz. parcelláján, városi építési földterület, épület – és egyéb objektum alatti földterület és épület – egyéb objektum melletti földterület, amely a a KFI – Óbecsei Ingatlan-nyilvántartási Szolgálatnál Óbecse K.K. 13771 – es sz. ingatlanlapjába került bejegyzésre.
 1. Az elidegenítés tárgyát képező parcella a sport-rekreációs tartalmak zónájához tartozik és nem közrendeltetésű területként határozták meg, illetve a tárgyi földterületen nem tervezték közrendeltetési objektum kiépítését. Az elidegenítés tárgyát képező parcellát nem úgy határozták meg, mint kulturális javak védelmi zónáját, amely a Világ kulturális örökségének listáján szerepel, mint vízellátási forrás szanitáris védelmi zónáját, katonai komplexum zónáját katonai komplexus körüli védelmi zónát és különös rendeltetésű infrastrukturális objektumot, az objektumokat nem a védelemről szóló előírásokkal ellentétben építették ki, újították fel vagy bővítették, nem épült ki különös törvények rendelkezéseiben szabályozott védett zónákban (út, vasút, távvezeték, vízfolyás, kifutópályák stb. övezetében). A tárgyi parcellát nem definiálták úgy, hogy építésre alkalmatlan az Óbecsei kereskedelmi fürdők részletes szabályozási tervének („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 1/2011 és 3/2012) rendelkezéseivel összhangban.

Az Óbecsei K.K. 5435/1 – es hrsz. parcellájának (városi építési földterület, épület és egyéb objektum alatti földterület) rendeltetését az érvényes tervezési dokumentációban sport – rekreációs tartalmak zónájaként – AQUAPARK KOMPLEXUM határozták meg, amelynek keretében kötelező a helyszín városrendezési – építészeti jellegű feldolgozását szolgáló városrendezési projektum kidolgozása, a Tervben megadott alapvető paraméterek tiszteletben tartása mellett. Nem engedélyezett a komplexum parcellázása, azaz a fenti rendeltetést szolgáló helyiség felosztása. Az Óbecse K.K. 5435/1 – es parcellájának elfoglaltsági indexe 30%, amelybe nem számítják bele a szabadtéri tartalmakat (medencék, csúzdák, pályák, „vízesések”, „zuhatagok”, „csendes folyók”, napozási területek, árnyékoló szerkezet stb.).  A kiépítési index közvetlenül függ az aquapark kiválasztott koncepciójának műszaki – technológiai folyamatától.

 1. Részt vehet minden természetes személy, jogi személy és vállalkozó.
 2. Az Óbecse Község köztulajdonában lévő, elidegenítésre kerülő ingatlan kezdőára a Pénzügyminisztérium – Adóhivatal – Óbecsei elkülönített aktivitásokat ellenőrző csoport által elkészített, 2021.02.03 – án kelt., 208-464-08-0069/2020-05 – ös ügyiratszámú értékbecslésben meghatározott érték, amely 41.857.848,84 dinárt tesz ki.
 3. A legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő kiválasztására vonatkozó kritérium a felkínált adásvételi ár.
 4. Azon személy, aki az ingatlanon tulajdonjogot szerez, köteles az ingatlan szerződés szerinti árát egyszerre, teljes összegben kifizetni, az ingatlan elidegenítéséről szóló szerződés megkötésének napjától számított 30 napon belül vagy legtöbb 12 havi részletben, előírt pénzügyi biztosíték nyújtása mellett.

Részletekben történő fizetés esetén a havi részletek mértékét úgy határozzák meg, hogy a garancia alapon befizetendő összeggel csökkentett teljes szerződés szerinti árat átszámítják és euróban mutatják ki (a szerződés megkötésének napján aktuális Szerb Nemzeti Bank középárfolyama szerinti dinár ellenértéknek megfelelően) és elosztják a szerződés szerinti havi részletek számával, amelynek során a szerződés megkötésének napján meghatározott havi részlet értékének összhangban kell állnia a Határozat 21a. szakaszának 3. bekezdésével. Az euróban meghatározott havi részletek dinár ellenértékét a folyó hónap 15. napjáig kell befizetni, a befizetés napján aktuális Szerb Nemzeti Bank középárfolyama szerinti dinár ellenértéknek megfelelően. Az első havi részlet a szerződéskötés hónapját követő hónapban válik esedékessé.

Az építési terület Vevője kötelezettséget vállal, hogy a részletekben történő fizetés pénzügyi biztosítékaiként a szerződés megkötésének pillanatában az alábbiakat nyújtsa be:

 1. jogi személy – visszavonhatatlan bankgarancia, amely első felhívás alapján fizetendő, kifogás nélkül, amely a nem esedékes részletek teljes összegére szól és amelyet olyan határidőre adtak ki, amely három hónappal hosszabb az utolsó részlet esedékességének napjánál, vagy objektumon létesített jelzálogról szóló bizonylat, amelynek minimális értéke a nem esedékes részletek teljes összege, Óbecse Község javára.
 2. természetes személy (vállalkozók és polgárok) – objektumon létesített jelzálogról szóló bizonylat, amelynek minimális értéke a nem esedékes részletek teljes összege, Óbecse Község javára.

Óbecse Község, mint eladó és az ingatlan Vevője a részletekben való fizetés pénzügyi biztosítékaként az ingatlan adásvételi szerződésben kiköthetik a szerződés tárgyát képező ingatlan  szerződés szerinti árának megfelelő értékű jelzálog létesítésének terhét, a szerződés és az érvényben lévő előírásokkal összhangban történő revalorizáció által, a végleges kifizetésig, a szerződést tárgyát képező ingatlanon, Óbecse Község javára.

 1. Azon személyek, akik ajánlatot kívánnak benyújtani a jelen Hirdetéssel összhangban, kötelesek az Óbecse Község Közfizetések Igazgatóságánál vezetett 840-1029804-69 – es számlájára garancia alapon befizetni a parcella kikiáltási árának 10 % – át, azaz 4.185.784,88 dinárt.

A legkedvezőbb ajánlatot benyújtott kiválasztott ajánlattevő által befizetett letét összegét az ingatlan elidegenítéséről szóló szerződés megkötése után előre kifizetett árként beszámítják.

Azon ajánlattevőnek, aki nem jár sikerrel a jelen Hirdetés alapján, a garancia alapot befizetett összeget visszafizetik számára az Ingatlan elidegenítéséről szóló Szerződés megkötéséről szóló értesítés kézbesítésének napjától számított 8 napon belül.

Amennyiben a legkedvezőbb ajánlatot benyújtott ajánlattevő nem köti meg a szerződést, nem fizeti ki az adásvételi árat vagy utólagosan eláll, nincs joga a garancia alapon befizetett összeg visszaigénylésére.

 1. A benyújtandó ajánlat az ingatlanért felkínált, fentiekben feltüntetett fix nominális dinárösszeg mellett (amelynek meg kell egyeznie a nyilvános hirdetésben feltüntetett kezdőárnál vagy annál magasabbnak kell lennie) kötelezően tartalmazza az alábbiakat is:

a benyújtóra vonatkozó alábbi adatokat:

 1. Természetes személyek esetében – családi és utónév, polgár személyi száma, telefonszám és személyi igazolvány fénymásolata (személyi igazolvány leolvasott adatai),
 2. Vállalkozók esetében – a vállalkozó családi és utóneve, polgár személyi száma, telefonszáma és személyi igazolványának fénymásolata (személyi igazolványának leolvasott adatai), a vállalkozás megnevezése, székhelye, törzsszáma, a gazdasági alanyok nyilvántartásának kivonata, illetve arra vonatkozó igazolás, hogy a vállalkozó bejegyzésre került a megfelelő nyilvántartásba,
 3. Jogi személyek esetében: megnevezés és székhely, törzsszám, telefonszám és a jogi személy illetékes nyilvántartásba való bejegyzéséről szóló kivonat

-arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ingatlant látott állapotban vásárolják, hogy elfogadják a hirdetésben meghatározott összes feltételt – a letét befizetéséről szóló bizonylatot és azon számlaszámot, amelyre a letét adott esetben esetlegesen visszautalásra kerül.

Amennyiben az ajánlatát benyújtóját meghatalmazott képviseli, a meghatalmazásnak különösnek és hitelesítettnek kell lennie.

Az ajánlatokat az ajánlattevők hivatalos személyeinek alá kell írniuk.

A határidőn kívüli és nem teljes ajánlatok benyújtói nem vehetnek részt az írásbeli ajánlatok összegyűjtésére irányuló eljárásban, a határidőn kívüli és nem teljes ajánlatok elutasításra kerülnek.

 1. Az érdekelt személyek a hirdetés érvényessége alatt minden munkanapon 8:00 és 13:00 óra között betekinthetnek a dokumentációba és megtekinthetik az ingatlant, a Vagyoni-jogi részlegnek történő előzetes bejelentés feltétele mellett.
 2. Az érdekeltek ajánlataikat kézbesíthetik személyesen vagy posta útján, lezárt borítékban, az alábbi megjelöléssel: „Óbecse 5435/1 – es sz. parcellára VONATKOZÓ HIRDETÉS KAPCSÁN BENYÚJTOTT AJÁNLAT – NEM KINYITNI”, a boríték hátoldalán az ajánlattevő nevének, illetve megnevezésének és címének feltüntetése mellett, lekésőbb a nyilvános hirdetés napjától számított 30 napos határidőn belül, 14 óráig, az alábbi címre: Óbecse Község, 21220 Óbecse, Felszabadulás Tér 2.
 3. Az ajánlatok kibontására az ajánlatok begyűjtésére meghatározott határidő lejártát követő 3 napon belül kerül sor, 12 órakor, az Óbecsei Községi Közigazgatási Hivatal Vagyoni – jogi részlegének helyiségeiben, amely Óbecsén, a Felszabadulás Tér 2 – es szám alatt található. Erről minden ajánlattevőt időben értesítenek. Az ajánlatok kinyitásának eljárását az Óbecse Község Képviselő – testülete által megalakított Bizottság bonyolítja le. Az eljárás nyilvános, minden érdekelt személy részt vehet.

Amennyiben az ajánlattevő a határidőben benyújtott és teljes írásbeli ajánlat nyilvános kinyitásán nem vesz részt, úgy kell tekinteni, hogy elállt az ajánlattól.

 1. A beérkezett ajánlatok megvitatására irányuló eljárást abban az esetben bonyolítják le, amennyiben legalább egy, határidőn belüli és megfelelő ajánlat érkezett.
 2. A legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztásáról és az ingatlan elidegenítéséről szóló végzést Óbecse Község Képviselő – testülete hozza meg, amely végzést az összes eljárásban részt vevő személynek kézbesítik, a jogorvoslati utasítás feltüntetése mellett.
 3. Ezen Végzés alapján megkötésre kerül az Óbecse község köztulajdonában lévő ingatlan elidegenítéséről szóló szerződés, amely szabályozza a kölcsönös jogokat és kötelezettségeket.

A szerződés megkötése és megvalósítása kapcsán felmerülő összes költséget az ingatlan vevője viseli.

 1. Ezt a hirdetést meg kell jelentetni Óbecse Község weboldalán és a „Dnevnik” napilapban szerb és magyar nyelven, az ajánlatok benyújtására vonatkozó határidőt a hirdetés „Dnevnik” napilapban történő megjelenésének napjától számítják.

 

 

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Óbecse Község

KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Szám: I 464-263/2021

Dátum: 2021.05.31.

Ó B E C S E

KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE

Kiss Igor, SK.


Melléklet: