Óbecse Község köztulajdonában lévő ingatlan elidegenítésére vonatkozó írásbeli ajánlatok összegyűjtésére irányuló eljárás lebonyolításáról szóló H I R D E T É S

Az Ingatlanok közvetlen alku útján történő megszerzéséről és elidegenítéséről, a köztulajdonban álló dolgok bérbeadásáról, illetve egyéb vagyoni jogok megszerzéséről és kihasználásuk átengedéséről, és a nyilvános árverésekről és az írásbeli ajánlatok begyűjtéséről szóló rendelet („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 16/2018) 19. és 20. szakasza, Óbecse Község köztulajdonában lévő dolgok megszerzéséről és az azokkal való rendelkezésről szóló határozat („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 6/2015 és 19/2017) 19. szakasza  (a továbbiakban: Határozat) és Óbecse Község Alapszabályának („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 5/2019) 34. szakasza alapján Óbecse Község Községi – képviselőtestülete a 2021. 09.03. napján megtartott XIII. ülésen meghozta az

 

Óbecse Község köztulajdonában lévő ingatlan elidegenítésére vonatkozó írásbeli ajánlatok összegyűjtésére irányuló eljárás lebonyolításáról szóló

H I R D E T É S T

 

1.Óbecse Község elidegeníti az 1/1 arányban Óbecse Község köztulajdonában lévő, Óbecsén, az Uroš Predić u. 2 – es szám található, a KFI – Óbecsei Ingatlan-nyilvántartási Szolgálatnál Óbecse K.K. 13754 – es sz. ingatlanlapjába bejegyzett, Óbecse K.K. 4944/1 – es hrsz. parcellájának látott állapotban, nyilvános hirdetés alapján történő, írásbeli ajánlatok összegyűjtése által. Az ingatlan adatai:

 • Óbecse K.K. 4944/1 – es hrsz. parcellája, 2 a 87 m2 területű városi építési telek, 248 m2 területű családi ház és 81 m2 területű melléképület, amelyek a KFI – Óbecsei Ingatlan-nyilvántartási Szolgálatnál Óbecse K.K. 13754 – es sz. ingatlanlapjába került bejegyzésre.

Óbecse K.K. 4944/1 – es hrsz. parcelláját az érvényes tervdokumentáció építési telekként,

előzetes védelem alatt álló, nagy jelenségű területként definiálta. A központi övezet olyan területi egységeket és tömböket foglal magába, amelyekben  közigazgatási, adminisztrációs, kultúrális, tájékoztatási, oktatási, egészségügyi- és szociális védelmi, kereskedelmi, vendéglátási,  turizmusi, ellátási stb. tevékenységek koncentrálódnak. A családos és a többcsaládos lakhatást továbbra is egyik célként tartják fenn. Ebben a zónában található az ingatlan kulturális javak védelmének zónája is.

A tárgyi parcella az „Óbecse régi magja – Pogácsa tér” területi kultúrális – történelmi egységhez tartozik, ezáltal az újvidéki Tartományi Műemlékvédelmi Intézet által kidolgozott, 2019. októberében kelt., 03 330/3-2017 – es ügyiratszámú, Óbecse régi magja – Pogácsa tér” területi kultúrális – történelmi egység védelméről szóló tanulmánnyal összhangban megállapításra kerültek az ingatlan kultúrális javak védelmét szolgáló intézkedések. Az Óbecse régi magja – Pogácsa tér” területi kultúrális – történelmi egység védelméről szóló tanulmány szerint az Óbecse K.K. 4944/1 – es hrsz. tárgyi parcelláján lévő objektumok a IV. védelmi kategóriába tartoznak, amelyek nem rendelkeznek kultúrális – történelmi értékkel.

Az „Óbecse régi magja – Pogácsa tér” területi kultúrális – történelmi egység keretein belüli építési munkálatokhoz be kell szerezni a műszaki védelmi intézkedésekre vonatkozó feltételeket és a péterrévei Tartományi Műemlékvédelmi Intézet illetékes szervének tervdokumentációhoz való hozzájárulását.

 

 1. Részt vehet minden természetes személy, jogi személy és vállalkozó.
 2. Az Óbecse Község köztulajdonában lévő, elidegenítésre kerülő ingatlan kezdőára a Pénzügyminisztérium – Adóhivatal – Óbecsei elkülönített aktivitásokat ellenőrző csoport által elkészített, 2021.08.24 – án kelt., 208-464-08-00042/2021 – es ügyiratszámú értékbecslésben meghatározott érték, amely 15.205.006,08 dinárt tesz ki.
 3. A legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő kiválasztására vonatkozó kritérium a felkínált adásvételi ár.
 4. Azon személy, aki az ingatlanon tulajdonjogot szerez, köteles az ingatlan szerződés szerinti árát egyszerre, teljes összegben kifizetni, az ingatlan elidegenítéséről szóló szerződés megkötésének napjától számított 30 napon belül vagy legtöbb 12 havi részletben, előírt pénzügyi biztosíték nyújtása mellett.

Részletekben történő fizetés esetén a havi részletek mértékét úgy határozzák meg, hogy a garancia alapon befizetendő összeggel csökkentett teljes szerződés szerinti árat átszámítják és euróban mutatják ki (a szerződés megkötésének napján aktuális Szerb Nemzeti Bank középárfolyama szerinti dinár ellenértéknek megfelelően) és elosztják a szerződés szerinti havi részletek számával, amelynek során a szerződés megkötésének napján meghatározott havi részlet értékének összhangban kell állnia a Határozat 21a. szakaszának 3. bekezdésével. Az euróban meghatározott havi részletek dinár ellenértékét a folyó hónap 15. napjáig kell befizetni, a befizetés napján aktuális Szerb Nemzeti Bank középárfolyama szerinti dinár ellenértéknek megfelelően. Az első havi részlet a szerződéskötés hónapját követő hónapban válik esedékessé.

Az építési terület Vevője kötelezettséget vállal, hogy a részletekben történő fizetés pénzügyi biztosítékaiként a szerződés megkötésének pillanatában az alábbiakat nyújtsa be:

 1. jogi személy – visszavonhatatlan bankgarancia, amely első felhívás alapján fizetendő, kifogás nélkül, amely a nem esedékes részletek teljes összegére szól és amelyet olyan határidőre adtak ki, amely három hónappal hosszabb az utolsó részlet esedékességének napjánál, vagy objektumon létesített jelzálogról szóló bizonylat, amelynek minimális értéke a nem esedékes részletek teljes összege, Óbecse Község javára.
 2. természetes személy (vállalkozók és polgárok) – objektumon létesített jelzálogról szóló bizonylat, amelynek minimális értéke a nem esedékes részletek teljes összege, Óbecse Község javára.

Óbecse Község, mint eladó és az ingatlan Vevője a részletekben való fizetés pénzügyi biztosítékaként az ingatlan adásvételi szerződésben kiköthetik a szerződés tárgyát képező ingatlan  szerződés szerinti árának megfelelő értékű jelzálog létesítésének terhét, a szerződés és az érvényben lévő előírásokkal összhangban történő revalorizáció által, a végleges kifizetésig, a szerződést tárgyát képező ingatlanon, Óbecse Község javára.

 1. Azon személyek, akik ajánlatot kívánnak benyújtani a jelen Hirdetéssel összhangban, kötelesek az Óbecse Község Közfizetések Igazgatóságánál vezetett 840-1029804-69 – es számlájára garancia alapon befizetni a parcella kikiáltási árának 10 % – át, azaz 1.520.006,61 dinárt.

A legkedvezőbb ajánlatot benyújtott kiválasztott ajánlattevő által befizetett letét összegét az ingatlan elidegenítéséről szóló szerződés megkötése után előre kifizetett árként beszámítják.

Azon ajánlattevőnek, aki nem jár sikerrel a jelen Hirdetés alapján, a garancia alapot befizetett összeget visszafizetik számára az Ingatlan elidegenítéséről szóló Szerződés megkötéséről szóló értesítés kézbesítésének napjától számított 8 napon belül.

Amennyiben a legkedvezőbb ajánlatot benyújtott ajánlattevő nem köti meg a szerződést, nem fizeti ki az adásvételi árat vagy utólagosan eláll, nincs joga a garancia alapon befizetett összeg visszaigénylésére.

 1. A benyújtandó ajánlat az ingatlanért felkínált, fentiekben feltüntetett fix nominális dinárösszeg mellett (amelynek meg kell egyeznie a nyilvános hirdetésben feltüntetett kezdőárnál vagy annál magasabbnak kell lennie) kötelezően tartalmazza az alábbiakat is:

a benyújtóra vonatkozó alábbi adatokat:

 1. Természetes személyek esetében – családi és utónév, polgár személyi száma, telefonszám és személyi igazolvány fénymásolata (személyi igazolvány leolvasott adatai),
 2. Vállalkozók esetében – a vállalkozó családi és utóneve, polgár személyi száma, telefonszáma és személyi igazolványának fénymásolata (személyi igazolványának leolvasott adatai), a vállalkozás megnevezése, székhelye, törzsszáma, a gazdasági alanyok nyilvántartásának kivonata, illetve arra vonatkozó igazolás, hogy a vállalkozó bejegyzésre került a megfelelő nyilvántartásba,
 3. Jogi személyek esetében: megnevezés és székhely, törzsszám, telefonszám és a jogi személy illetékes nyilvántartásba való bejegyzéséről szóló kivonat

-arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ingatlant látott állapotban vásárolják, hogy elfogadják a hirdetésben meghatározott összes feltételt – a letét befizetéséről szóló bizonylatot és azon számlaszámot, amelyre a letét adott esetben esetlegesen visszautalásra kerül.

Amennyiben az ajánlatát benyújtóját meghatalmazott képviseli, a meghatalmazásnak különösnek és hitelesítettnek kell lennie.

Az ajánlatokat az ajánlattevők hivatalos személyeinek alá kell írniuk.

A határidőn kívüli és nem teljes ajánlatok benyújtói nem vehetnek részt az írásbeli ajánlatok összegyűjtésére irányuló eljárásban, a határidőn kívüli és nem teljes ajánlatok elutasításra kerülnek.

 1. Az érdekelt személyek a hirdetés érvényessége alatt minden munkanapon 8:00 és 13:00 óra között betekinthetnek a dokumentációba és megtekinthetik az ingatlant, a Vagyoni-jogi részlegnek történő előzetes bejelentés feltétele mellett.
 2. Az érdekeltek ajánlataikat kézbesíthetik személyesen vagy posta útján, lezárt borítékban, az alábbi megjelöléssel: „Óbecse 4944/1 – es sz. parcellára VONATKOZÓ HIRDETÉS KAPCSÁN BENYÚJTOTT AJÁNLAT – NEM KINYITNI”, a boríték hátoldalán az ajánlattevő nevének, illetve megnevezésének és címének feltüntetése mellett, lekésőbb a nyilvános hirdetés napjától számított 30 napos határidőn belül, 14 óráig, az alábbi címre: Óbecse Község, 21220 Óbecse, Felszabadulás Tér 2.
 3. Az ajánlatok kibontására az ajánlatok begyűjtésére meghatározott határidő lejártát követő 3 napon belül kerül sor, 12 órakor, az Óbecsei Községi Közigazgatási Hivatal Vagyoni – jogi részlegének helyiségeiben, amely Óbecsén, a Felszabadulás Tér 2 – es szám alatt található. Erről minden ajánlattevőt időben értesítenek.

Az ajánlatok kinyitásának eljárását az Óbecse Község Képviselő – testülete által megalakított Bizottság bonyolítja le. Az eljárás nyilvános, minden érdekelt személy részt vehet.

Amennyiben az ajánlattevő a határidőben benyújtott és teljes írásbeli ajánlat nyilvános kinyitásán nem vesz részt, úgy kell tekinteni, hogy elállt az ajánlattól.

 1. A beérkezett ajánlatok megvitatására irányuló eljárást abban az esetben bonyolítják le, amennyiben legalább egy, határidőn belüli és megfelelő ajánlat érkezett.
 2. A legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztásáról és az ingatlan elidegenítéséről szóló határozatot Óbecse Község Képviselő – testülete hozza meg, amely határozatot az összes eljárásban részt vevő személynek kézbesítik, a jogorvoslati utasítás feltüntetése mellett.
 3. Ezen Határozat alapján megkötésre kerül az Óbecse község köztulajdonában lévő ingatlan elidegenítéséről szóló szerződés, amely szabályozza a kölcsönös jogokat és kötelezettségeket.

A szerződés megkötése és megvalósítása kapcsán felmerülő összes költséget az ingatlan vevője viseli.

 1. Ezt a hirdetést meg kell jelentetni Óbecse Község weboldalán és a „Dnevnik” napilapban szerb és magyar nyelven, az ajánlatok benyújtására vonatkozó határidőt a hirdetés „Dnevnik” napilapban történő megjelenésének napjától számítják.

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE

Kiss Igor, s.k.

Vajdaság Autonóm Tartomány

Óbecse Község

KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Szám: I  464-339/2021

Dátum: 2021.09.03.

Ó B E C S E