NYILVÁNOS PÁLYÁZAT A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PROGRAMJAINAK ÓBECSE KÖZSÉG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL VALÓ PÉNZELÉSÉRE A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ÉS A TÖRTÉNELMI VÍVMÁNYOK ÁPOLÁSA ÉS KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE TERÜLETÉN

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Óbecse község

Óbecse község költségvetési eszközeinek

a nem kormányzati szervezetek számára történő

odaítélési eljárását lefolytató Bizottság

Ikt. sz.: II 06-23/2021-1

Kelt: 2021. 02. 19.

ÓBECSE

 

A programok ösztönzésére vagy a nem kormányzati szervezetek által megvalósított közérdekű programok finanszírozásához hiányzó eszközökre szánt eszközökről szóló Rendelet (SZK Hivatalos Közlönye 16/2018) 5. szakasza, Szabályzat Óbecse község költségvetési eszközei odaítélési és ellenőrzési eljárásáról egyesületek részére, Óbecse község számára közérdekű programok ösztönzésére (Óbecse Község Hivatalos Lapja 2/2020) 8. szakaszánk 1. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 47. szakasza 1. bekezdésének 3. és 29. pontja, valamint Óbecse község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 24/2020. szám) alapján, Óbecse község községi elnöke 2021. 02. 19-én kiírja a

 

 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT

A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PROGRAMJAINAK ÓBECSE KÖZSÉG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL VALÓ PÉNZELÉSÉRE

A kulturális örökség és a történelmi vívmányok ápolása és kulturális rendezvények szervezése területén

 

1.KÖZÉRDEK

 

Kiírják a nyilvános pályázatot az egyesületek által megvalósított Óbecse község számára közérdekű programok ösztönzésére vagy a programok finanszírozásához szükséges hiányzó eszközrészekre, a kulturális örökség és a történelmi vívmányok ápolása és kulturális rendezvények szervezése területén a 2021. évben.

 

2.A FELTÉTELEK, AMELYEKNEK A PROGRAM JAVASLATTEVŐJE MEG KELL, HOGY FELELJEN

 

A pályázaton az az egyesület vehet részt:

 1. amelyet a tövénnyel összhangban bejegyeztek és Óbecse község területén rendelkezik székhellyel vagy szevezettel,
 2. amely célja, az egyesület alapító okirata és alapszabályzata szerint olyan területen valósul meg, amelyen a programot realizálják,
 3. amely legkevesebb hat hónapja bejegyzett azon tevékenység végzésére, amelyre a pályázatot kiírták, illetve legalább egy éve, ha 500.000 dinár feletti összegre pályázik,
 4. amely közvetlen felelős a program előkészítéséért és kivitelezéséért, és
 5. amely nincs felszámolási, csődeljárási vagy ideiglenesen tiltott tevékenység végzése miatti eljárás alatt.

 

3.AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAI PÉNZELÉSÉRE SZÁNT ESZKÖZÖK ÖSSZEGE

 

A teljes összeg, amelyet Óbecse község 2021. évi költségvetéséből az egyesületek programjaira fordítanak a kulturális örökség és a történelmi vívmányok ápolása és kulturális rendezvények szervezése területén, 11.000.000,00 dinárt tesz ki, és az Óbecse község 2021. évi költségvetéséről szóló határozatban van előirányozva: 4. rész 1. fejezet 13. Program – Művelődésfejlesztés és tájékoztatás, 1201-0002-es programaktivitásban lévő 820-as funkció, 138-as pozíció, 481-es gazdasági besorolás – dotációk nem kormányzati szervezeteknek programok alapján.

 

A nem kormányzati szervezeteknek szánt eszközök nem használhatóak a nem kormányzati szervezetek tevékenységének rendes pénzelésére, csak a meghatározott programok finanszírozására.

 

4.A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK IDEJE:

 

Az eszközöket annak a programnak ítélik oda, amelyik legkésőbb 2021. 12. 31-ig meg fog valósulni.

 

A nem kormányzati szervezet több projektummal is részt vehet, de az Óbecse község költségvetéséből származó eszközöket, csak egy projektum pénzelésére ítéljük oda pályázat alapján, egy költségvetési év folyamán.

 

5.A PROGRAMOK KIVÁLASZTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI:

A program kiválasztása, amelyet Óbecse község költségvetési eszközeiből fognak finanszírozni, a következő általános kritériumok alapján folyik:

 1. a program referenciái: pontosan megfogalmazot célok és célcsoportok, valamint a célok és tevékenységek közötti kapcsolat, a program időtartama: a közvetlen felhasználóinak száma, a program fejlődési lehetőségei és fenntarthatósága;
 2. célok, amelyeket elérnek: a közérdeklődés elégedettségének mértéke, az állapot előrehaladásának szintje a területen, amelyben a program folytatódik;
 3. a költségvetés gazdaságossága, a költségvetés összehangoltsága a tervezett tevékenységekkel, a program társfinanszírozása más forrásokból: a programok költségvetésének gazdaságossága és összehangoltsága a tervezett tevékenységekkel, a kért eszközök összegének aránya összhasonltva a pályázat össz eszközéhez viszonyítva, a saját eszközk és más forrásokból származó eszközök biztosításának mértéke,
 4. a program költségvetésének igazoltsága: a költségek szerkezetének (fajtájának) és összegének igazoltsága,
 5. a csapat megszervezésének és minőségének kapacitása: a kezelő csapat kapacitása és szakmai felkészültsége,
 6. a program narratív költségvetésének precíz és részletes bemutatása, amely megmagyarázza az előirányzott költségek összehangoltságát a programtevékenységekkel: promóció, azaz a nyilvánosság, amely a célcsoport és a tágabb nyilvánosság programról való tájékoztatásának módjából tűnik ki.

 

6.A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓNAK A KÖVETKEZŐKET KELL TARTALMAZNIA:

 

A pályázat benyújtója köteles mellékelni az alábbi dokumentumokat:

 

 1. kitöltött jelentkezési űrlap (2. melléklet)
 2. a programjavaslat kitöltött űrlapja (3. melléklet)
 3. a projektum narratív költségvetésének kitöltött űrlapja (4. melléklet)
 4. a projektum költségvetésének kitöltött űrlapja (4.a melléklet)
 5. a jelentkezés benyújtójának kitöltött nyilatkozata a kötelezettségek elfogadásáról (5. melléklet)
 6.  

 

7A PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA

 

A pályázatra való jelentkezést a pályázati Bizottságnak kell benyújtani (2., 3., 4., 4.a és 5. melléklet), amely a pályázati dokumentáció szerves részét képezi.

 

A késve érkező és hiányos jelentkezéseket, illetve azokat a jelentkezéseket, amelyek nincsenek összhangban a pályázati feltételekkel és az előírt űrlapokkal, nem fogják figyelembe venni.

 

A jelentkezéseket lezárt borítékban kell benyújtani, amely a következő megjelöléssel van ellátva: Nyilvános pályázat a nem kormányzati szervezetek programjainak pénzelésére – A kulturális örökség és a történelmi vívmányok ápolása és kulturális rendezvények szervezése. A jelentkezést ajánlott küldeményként is el lehet küldeni a 21220 Óbecse, Felszabadulás tér 2. címre vagy át lehet adni Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában (7-es iroda).

 

A pályázati dokumentációt Óbecse község hivatalos honlapjáról (www.becej.rs) és az e-Uprava portálról lehet letölteni.

 

8A PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE ÉS A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK SZÁNT ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉNEK HATÁRIDEJE

 

 1. A jelentkezés és a programjavaslat benyújtásának határideje a pályázat közzétételétől számított 15 nap.
 2. A benyújtott programok értékelése és rangsora, amelyet a pályázati bizottság határoz meg, Óbecse község hivatalos honlapján és az e-Uprava portálon lesz közzétéve, a jelentkezés átadása határidejének lejártától számított 60 napon belül.
 3. Óbecse község költségvetéséből pénzelt programok kiválasztásáról szóló határozatot meghozzák az ellenvetések átadásának lejártától számított 30 napos határidőn belül.

 

 

A megközelítő kritériumok, amelyek alapján a benyújtott programok értékelését és pontozását végzik Óbecse község költségvetési eszközei egyesületek részére történő odaítélési és ellenőrzési eljárásáról szóló Szabályzatban vannak meghatározva, Óbecse község számára közérdekű programok ösztönzésére.

 

További információt a 064-70-93506-os telefonszámon kaphatnak Szerda Balázstól, Óbecse község művelődéssel és civil szervezetekkel megbízott községi tanácstagjától.

 

 

                                                                            KÖZSÉGI ELNÖK

                                                                            Dragan Tošić sk.


MELLÉKLETEK: