NYILVÁNOS FELHÍVÁS a közérdek érvényesítéhez fűződő tömegtájékoztatási projektumokra a 2020-as évre

ÉRTESÍTÉS: A Nyilvános felhívás a közérdek érvényesítéhez fűződő tömegtájékoztatási projektumokra a 2020-as évre 2020. 1. 9-én közzé lett téve a Dnevnik napilap 26179. számában. A Nyilvános felhívásban szereplő pályázatok benyújtásának határideje 15 nap, a Nyilvános felhívás közzétételének napjától kezdve a Dnevnik napilapban.

 

 

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Óbecse község

KÖZSÉGI ELNÖK            

Ikt. szám: II 031-2/2020-2

Kelt: 2020. 01. 06.

Ó B E C S E

 

A tömegtájékoztatásról és a médiáról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 83/2014., 58/2015. és 12/2016. – hiteles értelmezés számok) 18. és 19. szakasza, Az állami segélyek odaítéléséről szóló rendelet (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 13/2010., 100/2011. 91/2012., 37/2013., 97/2013. és 119/2014. számok) 87. és 95-97. szakasza, Az állami segélyek ellenőrzésével megbízott Bizottság Határozata, 401-00-00163/2019-01/2-es szám 2019. 12. 26-án, A közérdek érvényesítéséhez fűződő tömegtájékoztatási  projektumok társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 16/16., 8/2017. szám), Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 16. szakasza 1. bekezdésének 36. pontja és 47. szakasza 1. bekezdésének 3. és 29. pontja, Óbecse község 2020. évi költségvetéséről szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 23/2019. szám), valamint a II 031-2/2020-as számú 2020. 01. 06-i, A közérdek érvényesítéséhez fűződő tömegtájékoztatási projektumok Óbecse községben történő társfinanszírozására irányuló pályázat kiírásáról szóló határozat alapján, Óbecse Község Községi elnöke 2020. 01. 06-án közzéteszi a következő

 

NYILVÁNOS FELHÍVÁST

a közérdek érvényesítéhez fűződő tömegtájékoztatási projektumoknak a 2020-as évben Óbecse községben történő társfinanszírozására irányuló pályázatban való részvételhez

 

I. AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE ÉS ÖSSZEGE

A pályázat célja az olyan közérdekű tömegtájékoztatási médiatartalmak gyártásának társfinanszírozása, amelyek hozzájárulnak Óbecse község minden lakosának, a nemzeti kisebbséghez tartozóknak, a fogyatékosoknak a hiteles, pártatlan, kellő idejű és átfogó tájékoztatásához, az emberi jogok és a demokrácia védelméhez és fejlesztéséhez, a jogállam és a szociális állam fejlesztéséhez, a szabad személyiségfejlődéshez, a gyermek- és ifjúságvédelem előmozdításához, a kulturális és alkotómunka fejlesztéséhez, az Óbecse község területén élő nemzeti kisebbségek kulturális és nyelvi identitásának megóvásához, az oktatási rendszer részét képező médiajártasságot is magában foglaló oktatás fejlesztéséhez, a tudomány, a sport és a testnevelés fejlesztéséhez, a környezetvédelemhez és az egészség védelméhez, az újságírói és a médiaprofesszionalizmus előmozdításához, amelyek hozzájárulnak a polgárok tájékoztatási szükségeleteinek és az élethez fűződő tartalmak iránti szükségleteik diszkriminációmentes kielégítéséhez.

A pénzösszeget 8.250.000,00 dinár összegben határozzák meg, amellyel társfinanszírozzák a közérdek érvényesítéséhez fűződő tömegtájékoztatási projektumokat a 2020-as évben Óbecse községben, az Óbecse község 2020. évi költségvetéséről szóló határozattal (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 23/2019. szám).

A projektumonként jóváhagyható legkisebb összeg 100.000,00 dinár, míg a legmagasabb jóváhagyható összeg 3.000.000,00 dinár.

A pályázó a nyomtatott média, a rádió, az internetes média és a hírügynökségekre vonatkozó projektum értékének legfeljebb 80%-a társfinanszírozását kérvényezheti. Azoknak a projektumoknak, amelyek a nyomtatott média, a rádió és az internetes portálokon keresztül valósulnak meg, az eszközöket Az állami segélyek odaítéléséről szóló rendelet (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 13/2010., 100/2011. 91/2012., 37/2013., 97/2013. és 119/2014. számok) 95-97. szakaszával összhangban, vagyis a kis értékű állami segélyekre vonatkozó szabályzatok (de minimis állami segély) alapján fogják odaítélni.

A televízió részére gyártott médiatartalmak projektumának társfinanszírozására vonatkozó pályázat résztvevője a projektum értékének legfeljebb 50%-a társfinanszírozását kérvényezheti.

 

II. RÉSZVÉTELI JOG

A pályázaton az alábbiak vehetnek részt:

 • a média-nyilvántartásba, illetve olyan tömegtájékoztatási eszközök nyilvántartásába bejegyzett média kiadója, amelyet a Gazdasági Jegyzékek Ügynökségénél vezetnek, amennyiben a médiatartalmat Óbecse község területén sugározzák/szórják,
 • médiatartalom gyártásával foglalkozó jogi személy, illetve vállalkozó, ha bizonyítja, hogy a társfinanszírozott médiatartalmat olyan média útján realizálja, amelyet bejegyeztek a média-nyilvántartásba és Óbecse község területén sugározzák.

A pályázaton nem vehetnek részt olyan kiadók, amelyeket közbevételekből finanszíroznak.

A pályázaton nem vehetnek részt azok a személyek, akik korábban kaptak Óbecse községtől az említett projektum társfinanszírozásra szánt eszközökből, s nem adtak át narratív és pénzügyi beszámolót a projektum megvalósításáról a szerződéssel előlátott határidőben és írásos formában, valamint azok a személyek, akikről bebizonyították, hogy az eszközöket nem rendeltetésszerűen használták fel.

A felsorolt területeken a pályázó csak egy projektummal pályázhat.

Több médium kiadója minden médiumra egy projektummal pályázhat.

Az a pályázó, aki a folyó naptári évben már használt valamilyen, a tömegtájékoztatás területébe tartozó projektum társtámogatási rendeltetésű eszközt állami, tartományi vagy helyi szinten, ugyanannak a projektumnak a társtámogatása céljából csak egy alkalommal vehet részt évente a pályázaton, s a  nyomtatott média, a rádió, az internetes média és a hírügynökségek részére gyártott médiatartalmak társfinanszírozására vonatkozó projektum teljes értékének 80%-át, illetve a televízió részére gyártott médiatartalmak projektumának társfinanszírozására vonatkozó projektum értékének 50%-át nem meghaladó összeget kérvényezheti.

 

III. A PROJEKTUMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK MÉRCÉI

A projektumok értékelésének alapvető mércéi:

 1. Az előirányzott projektumtevékenységgel mennyire érvényesíthető a tömegtájékoztatási közérdek:

1.1. A projektum jelentősége a következő szempontokból:

 • a közérdek megvalósítása a tömegtájékoztatás területén;
 • a pályázat rendeltetésének megvalósítása;
 • a projektum összehangoltsága a célcsoport problémáival, szükségletetivel és prioritásaival;  
 • a célcsoportok identifikált és világosan megfogalmazott szükségletei;
 • innovatív elemek és kutatójellegű újságírói hozzáállás jelenléte a projektumban.

1.2. A hatás és kivitelezhetőség szempontjából:

 • a tervezett aktivitások összehangoltsága a célokkal, a várt eredményekkel és a célcsoportok szükségleteivel;
 • a projektum hatásának foka a célcsoport tájékoztatásának minőségére;
 • a projektum megvalósításának megfigyelését lehetővé tevő indikátorok mérhetősége;
 • a projektum megvalósítási tervének kidolgozottsága és kivitelezhetősége;
 • a projektum fejlesztési és pénzügyi fenntarthatóságának foka (a projektum pozitív hatásai folyatódnak a támogatás bejezése után is).

1.3. Kapacitás szempontjából:

 • a projektum javaslójaszervezési és irányítói képességeinek foka;
 • a projektum megvalósításához szükséges erőforrások;
 • a projektum javaslójának szakmai és professzionális referenciái, amelyek megfelelnek a projektum javasolt céljainak és aktivitásainak.

1.4. Költségvetés és a költségek igazoltságának szempontjából:

 • a projektum költségvetésének precizitása és kidolgozottsága, amely a projektumtevékenységek előirányzott költségeinek összehangoltságát mutatja;
 • a költségvetés-javaslat gazdasági igazoltsága a célhoz és a projektumtevékenységekhez viszonyítva.
 1. Milyen mértékben szavatolja a szakmai és az etikai médiaszabványokhoz való ragaszkodást:
  • a pályázat résztvevője ellen állami szervek, szabályozó testületek vagy önszabályozó testületek az elmúlt egy évben szabtak-e ki intézkedést a szakmai és etikai szabványok megsértése miatt,

 

 • arra vonatkozó bizonyítékot, hogy a büntetés vagy intézkedés kiszabása után foganatosítottak-e olyan intézkedéseket, amelyek garantálják, hogy hasonló eset többé nem fordul elő.

A pályázat pontosabb mércéi:

 1. a projektumnak kiemelt jelentőségűnek kell lenni Óbecse község tömegtájékoztatása szempontjából,
 2. annak mértéke, hogy a projektum mennyire járul hozzá a nemzeti és kulturális identitás, valamint a nyelv megóvásához,
 3. a téma aktualitása és hozzáférhetősége a használók többsége számára,
 4. annak mértéke, hogy a projektum mennyire járul hozzá a mozgáskorlátozott személyek és a nemzeti kisebbséghez tartozók jobb tájékozottságához,
 5. annak mértéke, hogy a projektum mennyire járul hozzá bizonyos társadalmi csoportok helyzetének és egyenjogúságának előmozdításához,
 6. annak mértéke, hogy a projektum mennyire járul hozzá a médiaműveltség előmozdításához.
 7.  

IV. HATÁRIDŐK

A pályázati jelentkezéseket a nyilvános felhívásnak a Dnevnik című napilapban való megjelenésétől számított 15 napos határidőn belül kell beterjeszteni.

A pályázati felhívásnak a Dnevnik című napilapban való megjelenési dátumát közzéteszik Óbecse község honlapján.

Az eszközök odaítéléséről a határozatot legkésőbb a pályázat lezártától számított 90 napos határidőn belül kell meghozni.

 

V. DOKUMENTUMOK

A pályázat résztvevője köteles átadni:

 1. az 1. számú űrlapot hitelesítve és kitöltve négy példányban.Az űrlapot Óbecse község hivatalos honlapjáról lehet letölteni, becej.rs 
 • 1-es Űrlap – jelentkezés: kitöltött projektjavaslat és
 • 1-es Űrlap – táblázat: a projektum kitöltött költségvetése.

A pályázat résztvevője köteles mellékelni a következő dokumentumok fénymásolatát egy példányban:

 • a Szerb Nemzeti Bank igazolását arról, hogy nincs nyilvántartva kényszermegfizettetési alapja vagy meghagyása (nincs zárolva a számlája),
 • végzés a média-nyilvántartásba, illetve a Gazdasági Jegyzékek Ügynökségénél vezetett tömegtájékoztatási eszközök jegyzékébe való bejegyzésről, A tömegtájékoztatásról és a médiáról szóló törvénnyel összhangban bejegyzett adatokkal (nem vesszük figyelembe a Gazdasági Jegyzékek Ügynökségének Tömegtájékoztatási Eszköznyilvántartásának végzéseit),
 • engedély a radió- és/vagy TV-műsor műsorszórásáról, amit a Köztársasági Műsorszórási Ügynökség adott ki,
 • a média vagy médiumok hitelesített nyilatkozata/jóváhagyása arról, hogy a programtartalmakat vetítik/közzéteszik abban a médiában (csak a TV- és rádióműsort gyártó jogi személyek és vállalkozók számára kötelező),
 • a pályázati résztvevő aláírott nyilatkozata arról, hogy a résztvevő számára ugyanarra a projektumra már odaítéltek-e kis értékű állami segélyt (de minimis állami segély) a folyó költségvetési évben és az előző két költségvetési évben, a nyomtatott médiára, internetes médiára és a hírügynökségre vonatkozóan,
 • a pályázati résztvevő aláírott nyilatkozata arról, hogy a résztvevő számára ugyanarra a projektumra már odaítéltek-e állami segélyt a folyó költségvetési évben és mi alapján, a televízió számára gyártott médiatartalmakra,
 • a javasolt médiatartalom vizuális bemutatása (újságpéldány, filmelőzetes, főcímdal stb.).

 

VI. FELHÍVÁS A BIZOTTSÁG MUNKÁJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

Felkérjük a pályázat kiírása előtt legalább három évvel bejegyzett újságíró és médiaegyesületeket arra, hogy tegyenek javaslatot a pályázati bizottság tagjainak személyére vonatkozóan.

A bizottsági tag javaslata mellé az újságíró és médiaegyesületek mellékelik a bizonyítékot az egyesületnek az Egyesületek jegyzékébe való bejegyzéséről.

Felkérjük az érdekelt médiaszakembereket, akik szeretnének részt venni a bizottság munkájában, hogy írásos formában javasolják magukat bizottsági tagnak.

A Bizottság tagjaira vonatkozó javaslatok mellé mellékelni kell az adott személyek rövid életrajzát is.

Az egyesületek és az egyes személyek a bizottság tagjára vonatkozó javaslataikat a pályázati felhívásnak a Dnevnik című napilapban való megjelenésétől számított 15 napos határidőn belül terjeszthetik be.

A javasolt személyek a korrupcióellenes küzdelem szabályaival összhangban nem lehetnek érdekellentétben, nem tölthetnek be közéleti tisztséget.

 

VII. JELETKEZÉSI MÓD

A nyilvános felhívást és a jelentkezési űrlapot Óbecse község hivatalos honlapján teszik közzé, ahol elérhetőek lesznek és fenn maradnak a pályázat ideje alatt.

A jelentkezéseket az Óbecse község, Felszabadulás tér 2., 21220 Óbecse címre küldhetik az alábbi megjelöléssel: Pályázat a közérdek érvényesítéséhez fűződő tömegtájékoztatási projektumok társfinanszírozására Óbecse község területén a 2020-as évben.

A pályázati dokumentációt nem adják vissza.

Az előírt határidőn túl, illetve a nem jó űrlapon beterjesztett jelentkezéseket nem veszik figyelembe.

A határozatot a kiírt pályázat alapján beterjesztett projektum társfinanszírozásáról Óbecse község honlapján (www.becej.rs) teszik közzé és elektronikus formában eljuttatják a pályázat összes résztvevőjéhez.

További tájékoztatást munkanapokon 10 és 12 óra között a 021/6811-843-as, a 064/89-59-035-ös és a 064/89-59-077-es telefonszámokon kaphatnak.

 

 

KÖZSÉGI ELNÖK

Dragan Tošić

Dokumentumok:

Palyazat

Jelentkezes

Koltsegvetes