HIRDETÉS eljárás végrehajtásáról írásos ajánlatok begyűjtésére Óbecse község köztulajdonában lévő ingatlan eltulajdonítására – Zöldfás utca 45. sz

Az írásos ajánlatok begyűjéséről, közvagyonba tartozó tárgyak bérbeadásáról, árverésről, az ingatlanok közvetlen megegyezés útján történő megszerzésének és eltulajdonításának feltételeiről szóló Rendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2018 sz.) 19. és 20. szakasza, Óbecse község közvagyonába tartozó tárgyak megszerzéséről és az azokkal való rendelkezésről szóló Határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2015 és 19/2017 sz.) 19. szakasza alapján, valamint Óbecse Község Alapszabályának (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. sz.) 34. szakasz 1. bekezdés 35. ponja alapján Óbecse Község Községi Képviselő-testülete 2019. 07. 09-én megtartott 47. ülésén közzétette a következő

HIRDETÉST

eljárás végrehajtásáról írásos ajánlatok begyűjtésére Óbecse község köztulajdonában lévő ingatlan eltulajdonítására

1.Óbecse község eltulajdonítja az ingatlant Óbecse község köztulajdonából, amely Óbecsén, a Zöldfás utca 45. sz. alatt levő, a Tulajdonlapba 13282-es számmal bevezetett, az óbecsei k.k.-ban 4840/1-es számmal bevezetett parcella, amely Óbecse község tulajdonát képezi 1/1 arányan, a megtekintett állapotban, írásbeli ajánlatok összegyűjtésével nyilvános hirdetés által, mégpedig:-a 2-es számú egyszobás lakás, 65,58, és melléképület 7,52 területű, használati felület 73 m2, Óbecse község köztulajdonát képezi, bejegyezve az Ingatlanlap V lapjának 2. részébe 13282-es számmal KK Óbecse, a földszinten, mint az 1-es számú közösségi lakóépület külön része, a KK Óbecse 4840/1-es kataszteri parcelláján megépítve, 326 m2 területű.

 1. Részvételi joga van minden természetes, jogi személynek és vállalkozónak.
 2. Jelen határozat 1. pontjában szereplő ingatlan eltulajdonítása Óbecse Község küztulajdonából legkevesebb az ingatlan azon piaci értéke alapján történik, amelyet az illetékes adóhivatali szerv állapított meg 1.419.120,00 dinár kezdőáron.
 3. A legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztásának kritériuma az ajánlott vételár magassága.
 4. Az a személy, aki eltulajdonítja az ingatlant, köteles kifizetni az ingatlan szerződéses árát, egyszerre egészben az ingatlan eltulajdonításáról kötött szerződéskötéstől számított 30 napos határidőn belül, vagy legfeljebb 12 havi részletben.
 5. Azok a személyek, akik a jelen Hirdetés alapján ajánlatot szeretnének tenni, kötelesek Óbecse község költségvetésének 840-1029804-69–es számlájára befizetni a garanciaösszegetaz ingatlan kezdőárának 10%-os értékében, illetve 141.912,00 dináros összeget.Az ajánlattevőnek, akinek az ajánlatát kiválasztják, mint a legkedvezőbb ajánlattevő, a lefektetett letétet beleszámítják, mint az ár előre befizetett része, az ingatlan eltulajdonításáról szóló szerződéskötés után.Az ajánlattevőnek, aki nem szerzi meg a Hirdetés tárgyát képező ingatlant, a garanciaösszegetaz ingatlan átruházásáról szóló szerződés megkötéséről szóló értesítés kézbesítésétől számított 8 napon belül visszatérítik.Amennyiben a legkedvezőbb ajánlattevő nem köt szerződést vagy nem fizeti ki az adásváteli árat, vagy időközben eláll, nincs joga a letét visszafizetésére.
 6. Az ajánlatnak a feltüntetett fix nominális dinárösszegmellett, amelyet az ingatlanért kínálnak, és amely ugyanakkora vagy nagyobb kell, hogy legyen a hirdetésben megállapított kezdőértéknél, kötelezően tartalmaznia kell:

-Az ajánlattevő adatait:

1.természetes személyek esetében: -a vezeték-és keresztnevet, lakcímet, személyi számot (JMBG), telefonszámot és a személyi igazolvány fénymásolatát (az igazolvány leolvasott adatait),

2.vállalkozók esetében –név, vezetéknév, lakcím, személyi szám (JMBG), telefonszám és a személyi igazolvány fénymásolata (az igazolvány leolvasott adatai), az üzlet elnevezése és székhelye, anyakönyvi szám, az illetékes szerv nyilvántartásából a kivonat és a kiosztott adóazonosító szám bizonylatának fénymásolata,

3.jogi személyek esetében -elnevezés és székhely, anyakönyvi szám, telefonszám, az illetékes szerv gazdasági alanyok nyilvántartásának kivonata és a kiosztott adóazonosító szám bizonylatának fénymásolata,

-nyilatkozatot, hogy az ingatlant megvásárolja a megtekintett álapotban, mint ahogyan azt is, hogy elfogad minden feltételt a hirdetésből,

-nyilatkozatot, hogy kifizeti az ingatlan szerződéses árát, egyszerre egészben, vagy legfeljebb 12 havi részletben, amely esetben az ingatlan vásárlója köteles, a részletekben történő fizetés eszközének biztosításaként, a szerződéskötés pillanatában kézbesíteni a következőket:

-a.jogi személy: visszavonhatatlan banki garancia, megfizettetés első hívásra, ellenvetés nélkül, mely a határidő előtti részletre vonatkozik, és amely három hónapnál hosszabb határidőre kell, hogy szóljon az utolsó részlet megfizettetésének napjától vagy bizonyítékot a jelzálogról azon az objektumon, amely legalább annyit ér, mint a határidő előtti részlet teljes összege, Óbecse község javára.

-b. természetes személy (vállalkozók és polgárok) vagy bizonyítékot a jelzálogról azon az objektumon, amely legalább annyit ér, mint a határidő előtti részlet teljes összege, Óbecse község javára. Amennyiben az ajánlattevőt meghatalmazott képviseli, a képviselethez speciálisan és bíróságon is hitelesíteni kell. Az ajánlatokat alá kell írnia az ajánlattevő felhatalmazott személynek. A nem időben érkezett vagynem teljes ajánlatok nem vehetnek részt az írásos ajánlatok összegyűjtésében, a nem határidőn belüli vagy nem teljes ajánlatokat elvetik.

 1. Az érdekelet személyek megtekinthetik a dokumentációt és megnézhetik az ingatlant, amíg tart a hirdetés, minden munkanapon 8.00 és 13.00 óra között, a Vagyonjogi Ügyosztályon való előzetes bejelentés után.
 2. Az érdekeltek eljutatthatják ajánlataikat személyesen vagy postán zárt borítékban „PONUDA PO OGLASU ZA OTUDJENJE nepokretnosti parc.br. 4840/1 k.o. Bečej-NE OTVARATI“ megjelöléssel, míg a boríték hátoldalán fel kell tünteni a nevet, illetve az ajánlattevő elnevezését és címét, legkésőbb a hirdetés megjelenésétől számított 30 napos határidőn belül 13.00-ig,a következő címre: Óbecse község, 21 220 Óbecse, Felszabadulás tér 2.
 3. Az ajánlatok felbontását elvégzik az ajánlatok megérkezésének határidejét követő 3 (három) napon belül 14.00 óráig Óbecse község Közigazgatási Hivatala Vagyonjogi Ügyosztályának helyiségeiben, Uroš Predić utca 3., amelyről minden ajánlattevőt határidőn belül értesítenek. Az ajánlatok felnyitását az a Bizottság végzi, melyet Óbecse község képviselő-testülete alakított, a felbontás nyilvános és minden érdeklődő részt vehet rajta. Amennyiben a határidőn belüli és teljes ajánlatot benyújtó nem jelenik meg az írásos ajánlatok felbontásán, úgy tekintik, hogy elállt az ajánlattól.
 4. Az írásbeli ajánlatok megvitatásának eljárását elvégzik, amennyiben a hirdetésre legalább egy határidőn belül érkezett teljes ajánlat érkezik.
 5. A határozatota legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztásáról és az ingatlan eltulajdonításáról Óbecse község kéviselő-testülete hozza meg, és az el lesz juttatva minden hirdetésre jelenkezőnek az utasítással és jogorvoslattal.
 6. Jelen határozat alapján szerződést kötnekaz ingatlan eltulajdonításáról Óbecse község köztulajdonából, mellyel szabályozzák az egymás közötti jogokat és kötelezettségeket. A szerződés megkötésével kapcsolatos minden költséget az ingatlan vevője visel.
 7. Jelen hirdetés megjelentetik Óbecse község hivatalos weboldalán és a Dnevnik napilapban, míg a jelentkezési határidő a Dnevnik napilapban megjelent hirdetéstől számítódik.