HIRDETÉS az írásos zárt borítékú ajánlatok összegyűjtésére Óbecse község köztulajdonában levő üzlethelyiségek bérbeadására

 

A köztulajdonról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 72/2011., 88/2013., 105/2014., 104/2016., 108/2016., 113/2017. és 95/2018. számok) 20. szakasza 2. és 3. bekezdése, az írásos ajánlatok begyűjtéséről, közvagyonba tartozó tárgyak bérbeadásáról, árverésről, az ingatlanok közvetlen megegyezés útján történő megszerzésének és eltulajdonításának feltételeiről szóló Rendelet (SZK Hivatalos Közlönye 16/2018. szám) 7. szakasza, Határozat Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiségek bérbeadásáról (Óbecse Község Hivatalos Lapja 8/2017. szám) 7. és 9. szakasza, Határozat az idényjellegű montázsobjektumok felszerelésére szolgáló közrendeltetésű területek bérleti díjáról és a köztulajdonban lévő ügyviteli helyiségek bérbeadásáról Óbecse község területén (Óbecse Község Hivatalos Lapja 8/2017. szám) 9. szakasza, és a község Elnökének 2019.11.29.-i II 464-964/2019 számú Határozata alapján, az Üzlethelyiségek bérbeadásának eljárását lefolytató bizottság megjelenteti a

 

HIRDETÉS

az írásos zárt borítékú ajánlatok összegyűjtésére Óbecse község köztulajdonában levő üzlethelyiségek bérbeadására

 

 1. Az üzlethelyiségek, melyeket bérbeadnak, Óbecsén és Péterrévén találhatók, éspedig:
 2. Felszabadulás tér 1.- sarok, területe 66,68 m2 (44,52 m2-földszint + 22,16 m2-galéria)
 3. Čarnojević u. 19., területe 40,15 m2 + raktárhelyiség 17,46 m2
 4. Miloš Crnjanski u. 60., területe 51,00 m2
 5. Dózsa György u. 44., területe 43,06 m2 + raktárhelyiség 20,51 m2
 6. Topolyai út sz.n., raktár, műhely, és irodahelyiség – területe 87,29 m2
 7. Péterrévén a Dr. Kis Imre u. 114., területe 108,79 m2

 

 1. Az üzlethelyiségeket megtekintett állapotban adják bérletbe 5 éves bérleti időszakra.

 

 1. Részvételi joga van minden természetes személynek, jogi személynek és vállalkozónak.

A nyilvános árverési eljárásban, illetve az üzlethelyiségek bérbeadására vonatkozó írásos ajánlatok összegyűjtésében részvételi joga van a gazdasági alanyoknak a következő feltételel szerint:

1) az illetékes szervnél bejegyzett olyan tevékenység végzésére, amelyet a bérleti üzlethelyiségben lát el;

2) nincs ellene kiszabva tilalmi intézkedés a tevékenység végzésére, melyenek végzése az üzlethelyiségben történik, a nyilvános árverésre vonatkozó hirdetés megjelenését megelőző két éves határidőben;

3) érvényes engedélye van az illetékes szervtől az olyan tevékenységek végzésére, amely az üzlethelyiségben történik (abban az esetben, ha az engedély feltétel a tevékenység elvégzésére).

 

 1. Az üzlethelyiségek kezdő havi bérleti díja ÁFA nélkül:

– Az 1.szám alatt levő üzlethelyiség – 400,00 dinár/m2

– A 2. szám alatt levő üzlethelyiség – 200,00 dinár/m2

– A 3. szám alatt levő üzlethelyiség – 250,00 dinár/m2

– A 4. szám alatt levő üzlethelyiség – 200,00 dinár/m2

– Az 5. szám alatt levő üzlethelyiség – 95,00 dinár/m2

– A 6.szám alatt levő üzlethelyiség – 120,00 dinár/m2

A raktárhelyiségre a kezdő havi bérlet díja ÁFA nélkül – 95,00 dinár/m2.

 

5.A letétet az eljáráson való részvételhez megállapítják annak az üzlethelyiség egyhavi kezdő bérleti díjának magasságában, melyet bérbeadnak, és az a személy, aki ajánlatot szeretne tenni jelen Hirdetésre, köteles befizetni az összeget Óbecse község költségvetésének számlájára, melynek száma: 840-1029804-69.

Annak az ajánlattevőnek, akit kiválasztanak, mint a legkedvezőbb ajánlattevő, annak a bérletről szóló szerződéskötés után a letétet átszámítják, mint az előre kifizetett bérleti díj része.

Annak az ajánlattevőnek, aki nem jár sikerrel jelen Hirdetésen, neki visszafizetik a letétet az eljárás eredményeire vonatkozó panaszidő lejárta utáni 8 napos határidőn belül.

 

 1. Az ajánlatnak, melyet kézbesítenek, kötelezően tartalmaznia kell:

-a kérelmező adatai:

1.természetes személy-név, személyi szám (JMBG), cím, telefonszám és a személyi igazolvány fénymásolata;

2.vállalkozók-az üzlet elnevezése és székhelye, az illetékes szervbe bejegyzett nyilvántartási végzésének másolata, anyakönyvi szám, az adóazonosító szám kiosztott bizonylatának másolata, a vállalkozó neve, személyi szám (JMBG), cím, telefonszám, a személyi igazolvány fénymásolata, az ÁFA nyilvántartásáról készített bizonylat másolata, amennyiben a rendszerben ÁFA van;

 1. jogi személy: elnevezés és székhely, az illetékes szervbe bejegyzett nyilvántartási végzésének másolata, a felhatalmazott személy neve és telefonszáma, anyakönyvi szám, a kiosztott adóazonosító szám bizonylatának fénymásolata, az ÁFA nyilvántartásáról készített bizonylat másolata, amennyiben a rendszerben Áfa van;

-annak az üzlethelyiségnek a jelzését és címét, amelyre bejelentést, illetve ajánlatot tesz;

-tevékenységet, amelyet az üzlethelyiségben végeznek (amely csak tevékenység lehet, melyet meghatároztak a hirdetéssel, mint az üzlethelyiségben végzendő tevékenység);

-az ajánlott bérlet díj m2-ként, kimutatva fix nominális dinár összegben ÁFA nélkül (amely nem lehet alacsonyabb, mint a m2-kénti hirdetésben meghatározott kezdőösszeg dinárban ÁFA nélkül);

-nyilatkozatot tesz a bérlő, hogy az üzlethelyiséget megtekintett állapotban veszi át és rendeltetésnek megfelelően a saját eszközeivel használja, a bérbeadótól nem várva ezért ellenszolgáltatást,

-bizonyítékot a befizetett letétről és azt a számlaszámot, amelyre elvégezhetik a letét esetleges visszafizetését;

-bizonyítékot, hogy a pályázó, illetve ajánlattevő kiegyenlítette a bérletet, amennyiben az az üzlethelyiség bérlője;

-felhatalmazást annak a személynek a részére, aki képviseli a pályázót, illetve ajánlattevőt és

-további elemeket a hirdetéssel összhangban.

Minden ajánlatnak, illetve jelentkezésnek hitelesítettnek és az ajánlattevő felhatalmazott személye által aláírottnak kell lennie.

Az ajánlathoz, illetve jelentkezéshez a mellékleteket csatolni kell a hirdetéssel összhangban.

A nem határidőben érkezett és nem teljes ajánlatok, illetve bejelentések nem vehetnek részt a nyilvános árverésen vagy az írásos ajánlatok összegyűjtésében, a nem határidőben érkezett vagy nem teljes ajánlatokat nem veszik figyelembe.

 

7.Az érdekeltek megtekinthetik a dokumentációt és az üzlethelyiségeket, amelyek a hirdetés tárgyát képezik, amíg a hirdetés tart, minden munkanapon 8 és 13 óra között, a Vagyonjogi Ügyosztályon tett bejelentést követően.

 

8.Az érdekeltek eljuttathatják ajánlataikat személyesen vagy postai úton zárt borítékban, PONUDA ZA POSLOVNI PROSTOR – NE OTVARATI megjelöléssel, mely alatt fel kell tünteni az üzlethelyiség címét és területét, amelyre vonatkozik az ajánlat, míg a boríték hátoldalán fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét és címét, legkésőbb a hirdetés megjelenésétől számított nyolc napon (2019.12.03. – 2019.12.10.) belül 13,00 óráig, a következő címre: Óbecse község 21 220 Óbecse, Felszabadulás tér 2.

 

9.Az ajánlatok felnyitását az ajánlatgyűjtés lezárása után 3 napos határidőn belül elvégzik (2019.12.11.) 13 óráig Óbecse Közigazgatási Hivatalának helyiségeiben. Az ajánlatok felbontását az a Bizottság végzi el, melyet Óbecse község elnöke alakított, a felbontás nyilvános és minden érdeklődő részt vehet rajta.

 

 1. A hirdetésre érkezett ajánlatok eljárását sikeresnek tekintik, amennyiben legkevesebb egy határidőn belül érkezett rendezett ajánlat érkezik, azzal a feltétellel, hogy minimum a bérleti kezdőárat ajánlották.

 

 1. A bérlet kezdőárát dinárban mutatják ki, amely ugyanakkora vagy magasabb az ajánlatok összegyűjtésére kiírt hirdetésben megállapított kezdőárnál.

A legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztását elvégzik az ajánlott bérlet magasságának kritériuma szerint.

Hogy az írásos ajánlatok összegyűjtését sikeresnek tekintsék, és amikor csak egy résztvevő tesz ajánlatot,  ugyanaz legalább a bérleti díj kezdőmagasságát kell, hogy ajánlja.

 

12.A határozatot az üzlethelyiségek bérbeadásáról és a legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztásáról eljuttatják minden hirdetésre jelentkezőnek a jogorvoslattal együtt, annak meghozatalától számított 15 napos határidőn belül.

 

13.A legkedvezőbb ajánlattevő köteles az üzlethelyiségek bérbeadásáról szóló határozat jogerőssé válásától számított 15 napos határidőn belül szerződést kötni az üzlethelyiségek bérbeadásáról, a lefektetett fizetést biztosító eszközök mellett, mely szerződéssel szabályozzák az egymás közötti jogokat és kötelezettségeket.

Az az ajánlattevő, aki nem az előző pont szerint jár el a szerződéskötésre hívás átvételétől számított nyolc napon belül, vagy időközben eláll,  elveszíti a jogát a letét visszafizetésére.

 

 1. Jelen hirdetés megjelenik Óbecse község internetes oldalán és az óbecsei Radio active hirdetési idejében szerb és magyar nyelven egyaránt.

 

                                                                       Az üzlethelyiségek bérbeadási eljárását

                                                                       végrehajtó bizottság