HIRDETÉS az írásos zárt borítékú ajánlatok összegyűjtésére Óbecse község köztulajdonában levő üzlethelyiségek bérbeadására

A köztulajdonról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye  72/2011., 88/2013., 105/2014., 104/2016., 108/2016., 113/2017. és 95/2018. számok) 20. szakasza 2. és 3. bekezdése, az írásos ajánlatok begyűjtéséről, a közvagyonba tartozó tárgyak bérbeadásáról, árverésről, az ingatlanok közvetlen megegyezés útján történő megszerzésének és eltulajdonításának feltételeiről szóló Rendelet (SZK Hivatalos Közlönye 16/2018. szám) 7. szakasza, Határozat Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiségek bérbeadásáról (Óbecse Község Hivatalos Lapja 8/2017. szám) 7. és 9. szakasza, Határozat az idényjellegű montázsobjektumok felszerelésére szolgáló közrendeltetésű területek bérleti díjáról és a köztulajdonban lévő ügyviteli helyiségek bérbeadásáról Óbecse község területén (Óbecse Község Hivatalos Lapja 8/2017. szám) 9. szakasza, és a község Elnökének 2020.09.30-i II 464-467/2020. számú Határozata alapján, az Üzlethelyiségek bérbeadásának eljárását lefolytató bizottság megjelenteti a

 

HIRDETÉST

az írásos zárt borítékú ajánlatok összegyűjtésére Óbecse község köztulajdonában levő üzlethelyiségek bérbeadására

 

 1. Az üzlethelyiségek, melyeket bérbeadnak, Óbecsén és Péterrévén találhatók, éspedig:
 2. Čarnojević u. 19., területe 40,15 m2 + raktárhelyiség 17,46 m2
 3. Miloš Crnjanski u. 60., területe 51,00 m2
 4. Dózsa György u. 44., területe 43,06 m2 + raktárhelyiség 20,51 m2
 5. Topolyai út sz.n., raktár, műhely és irodahelyiség – területe 87,29 m2
 6. Csuka Zoltán u. 24 – 1 hsz.alatt 41,23 m2 területtel
 7. A Danilo Kiš utcában a Zeneiskola mellett (az autóbuszmegálló épületéhez tartozó), területe 7,00 m2
 8. Péterrévén a Dr. Kis Imre u. 114., területe 108,79 m2
 9. Petőfi Sándor u. 1, alapterülete 37,50 m2

Az 6. sorszám alatt megjelölt üzlethelyiség rendeltetése kizárólag az autóbuszjegyek árusítása lehet az autóbusszal történő személyszállítási tevékenység végzésére bejegyzett személy által.

 

 1. Az üzlethelyiségeket megtekintett állapotban adják bérletbe 5 éves bérleti időszakra.

 

 1. Részvételi joga van minden természetes személynek, jogi személynek és vállalkozónak.

A nyilvános árverési eljárásban, illetve az üzlethelyiségek bérbeadására vonatkozó írásos ajánlatok összegyűjtésében részvételi joga van a gazdasági alanyoknak a következő feltételel szerint:

1) az illetékes szervnél bejegyzett olyan tevékenység végzésére, amelyet a bérleti üzlethelyiségben lát el;

2) nincs ellene kiszabva tilalmi intézkedés a tevékenység végzésére, melyenek végzése az üzlethelyiségben történik, a nyilvános árverésre vonatkozó hirdetés megjelenését megelőző két éves határidőben;

3) érvényes engedélye van az illetékes szervtől az olyan tevékenységek végzésére, amely az üzlethelyiségben történik (abban az esetben, ha az engedély feltétel a tevékenység elvégzésére).

 

 1. Az üzlethelyiségek kezdő havi bérleti díja ÁFA nélkül:

– Az 1.szám alatt levő üzlethelyiség  – 200,00 dinár/m2

– A 2. szám alatt levő üzlethelyiség   – 250,00 dinár/m2

– A 3. szám alatt levő üzlethelyiség   – 200,00 dinár/m2

– A 4. szám alatt levő üzlethelyiség   –  95,00 dinár/m2

– Az 5. szám alatt levő üzlethelyiség – 250,00 dinár/m2

– A 6. szám alatt levő üzlethelyiség   – 500,00 dinár/m2

– A 7. Szám alatt levő üzlethelyiség  – 120,00 dinár/m2,

– Az 8. szám alatt levő üzlethelyiség – 250,00 dinár/m2

míg a raktárhelyiségre a kezdő havi bérlet díja ÁFA nélkül – 95,00 dinár/m2.

 

5.A letétet az eljáráson való részvételhez megállapítják annak az üzlethelyiség egyhavi kezdő bérleti díjának magasságában, melyet bérbeadnak, és az a személy, aki ajánlatot szeretne tenni jelen Hirdetésre, köteles befizetni az összeget Óbecse község költségvetésének számlájára, melynek száma: 840-1029804-69.

Annak az ajánlattevőnek, akit kiválasztanak, mint a legkedvezőbb ajánlattevőt, annak a bérletről szóló szerződéskötés után a letétet átszámítják, mint az előre kifizetett bérleti díj része.

Annak az ajánlattevőnek, aki nem jár sikerrel jelen Hirdetésen, visszafizetik neki a letétet az eljárás eredményeire vonatkozó panaszidő lejárta utáni 8 napos határidőn belül.

 

 1. Az ajánlatnak, melyet kézbesítenek, kötelezően tartalmaznia kell:

-a kérelmező adatait:

1.természetes személy – név, személyi szám (JMBG), cím, telefonszám és a személyi igazolvány fénymásolata;

2.vállalkozók – az üzlet elnevezése és székhelye, az illetékes szervbe bejegyzett nyilvántartási végzésének másolata, anyakönyvi szám, az adóazonosító szám kiosztott bizonylatának másolata, a vállalkozó neve, személyi szám (JMBG), cím, telefonszám, a személyi igazolvány fénymásolata, az ÁFA nyilvántartásáról készített bizonylat másolata, amennyiben a rendszerben ÁFA van;

 1. jogi személy: elnevezés és székhely, az illetékes szervbe bejegyzett nyilvántartási végzésének másolata, a felhatalmazott személy neve és telefonszáma, anyakönyvi szám, a kiosztott adóazonosító szám bizonylatának fénymásolata, az ÁFA nyilvántartásáról készített bizonylat másolata, amennyiben a rendszerben Áfa van;

-annak az üzlethelyiségnek a jelzését és címét, amelyre bejelentést, illetve ajánlatot tesz;

-tevékenységet, amelyet az üzlethelyiségben végeznek (amely csak olyan tevékenység lehet, melyet meghatároztak a hirdetéssel, mint az üzlethelyiségben végzendő tevékenység);

-az ajánlott bérlet díj m2-ként, kimutatva fix nominális dinár összegben ÁFA nélkül (amely nem lehet alacsonyabb, mint a m2-kénti hirdetésben meghatározott kezdőösszeg dinárban ÁFA nélkül);

-nyilatkozatot tesz a bérlő, hogy az üzlethelyiséget megtekintett állapotban veszi át és rendeltetésnek megfelelően a saját eszközeivel használja, a bérbeadótól nem várva ezért ellenszolgáltatást,

-bizonyítékot a befizetett letétről és azt a számlaszámot, amelyre elvégezhetik a letét esetleges visszafizetését;

-bizonyítékot, hogy a pályázó, illetve ajánlattevő kiegyenlítette a bérletet, amennyiben az az üzlethelyiség bérlője;

-felhatalmazást annak a személynek a részére, aki képviseli a pályázót, illetve ajánlattevőt és

-további elemeket a hirdetéssel összhangban.

Minden ajánlatnak, illetve jelentkezésnek hitelesítettnek és az ajánlattevő felhatalmazott személye által aláírottnak kell lennie.

Az ajánlathoz, illetve jelentkezéshez a mellékleteket csatolni kell a hirdetéssel összhangban.

A nem határidőben érkezett és nem teljes ajánlatok, illetve bejelentések nem vehetnek részt a nyilvános árverésen vagy az írásos ajánlatok összegyűjtésében, a nem határidőben érkezett vagy nem teljes ajánlatokat nem veszik figyelembe.

 

7.Az érdekeltek megtekinthetik a dokumentációt és az üzlethelyiségeket, amelyek a hirdetés tárgyát képezik, amíg a hirdetés tart, minden munkanapon 8.00 és 13.00 óra között, a Vagyonjogi Ügyosztályon tett bejelentést követően.

 

8.Az érdekeltek eljuttathatják ajánlataikat személyesen vagy postai úton zárt borítékban, PONUDA ZA POSLOVNI PROSTOR – NE OTVARATI megjelöléssel, mely alatt fel kell tünteni az üzlethelyiség címét és területét, amelyre vonatkozik az ajánlat, míg a boríték hátoldalán fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét és címét, legkésőbb a hirdetés megjelenésétől számított nyolc napon belül 13,00 óráig, a következő címre: Óbecse község 21 220 Óbecse, Felszabadulás tér 2.

 

9.Az ajánlatok felnyitását az ajánlatgyűjtés lezárása után 3 napos határidőn belül elvégzik 13.00 óráig Óbecse Közigazgatási Hivatalának helyiségeiben. Az ajánlatok felbontását az a Bizottság végzi el, melyet Óbecse község elnöke alakított, a felbontás nyilvános és minden érdeklődő részt vehet rajta.

 

 1. A hirdetésre érkezett ajánlatok eljárását sikeresnek tekintik, amennyiben legkevesebb egy határidőn belül érkezett rendezett ajánlat érkezik, azzal a feltétellel, hogy minimum a bérleti kezdőárat ajánlották.

 

 1. A bérlet kezdőárát dinárban mutatják ki, amely ugyanakkora vagy magasabb az ajánlatok összegyűjtésére kiírt hirdetésben megállapított kezdőárnál.

A legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztását elvégzik az ajánlott bérlet magasságának kritériuma szerint.

Hogy az írásos ajánlatok összegyűjtését sikeresnek tekintsék, amikor csak egy résztvevő tesz ajánlatot, ugyanaz legalább a bérleti díj kezdőmagasságát kell, hogy ajánlja.

 

12.A határozatot az üzlethelyiségek bérbeadásáról és a legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztásáról eljuttatják minden hirdetésre jelentkezőnek a jogorvoslattal együtt, annak meghozatalától számított 15 napos határidőn belül.

 

13.A legkedvezőbb ajánlattevő köteles az üzlethelyiségek bérbeadásáról szóló határozat jogerőssé válásától számított 15 napos határidőn belül szerződést kötni az üzlethelyiségek bérbeadásáról, a lefektetett fizetést biztosító eszközök mellett, mely szerződéssel szabályozzák az egymás közötti jogokat és kötelezettségeket.

Az az ajánlattevő, aki nem az előző pont szerint jár el a szerződéskötésre hívás átvételétől számított nyolc napon belül, vagy időközben eláll, elveszíti a jogát a letét visszafizetésére.

 

 1. Jelen hirdetés megjelenik Óbecse község internetes oldalán és az óbecsei Radio aktiv hirdetési idejében, szerb és magyar nyelven egyaránt.

 

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány                                 Az üzlethelyiségek bérbeadási eljárását

Óbecse község                                                           végrehajtó bizottság

Ikt.szám:  IV 03 464-467/2020

Kelt:         2020.10.05.

ÓBECSE