HIRDETÉS az eljárás végrehajtásáról írásos ajánlatok begyűjtésére Óbecse község köztulajdonában lévő ingatlan eltulajdonítására

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 19. Szám 2019.11.26

 

 

Az írásos ajánlatok begyűjéséről, közvagyonba tartozó tárgyak bérbeadásáról, árverésről, az ingatlanok közvetlen megegyezés útján történő megszerzésének és eltulajdonításának feltételeiről szóló Rendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2018 sz.) 19. és 20. szakasza, Óbecse község közvagyonába tartozó tárgyak megszerzéséről és az azokkal való rendelkezésről szóló Határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2015 és 19/2017 sz.) 19. szakasza alapján, valamint Óbecse Község Alapszabályának (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. sz.) 34. szakasz alapján, Óbecse Község Községi Képviselő-testülete 2019.11.26. megtartott LIII ülésén megjelentette a következő

HIRDETÉST

eljárás végrehajtásáról írásos ajánlatok begyűjtésére Óbecse község köztulajdonában

lévő ingatlan eltulajdonítására

 1. Óbecse Község elidegeníti Óbecse község köztulajdonába tartozó ingatlant, amely Óbecsén, a Branko Simin utca 15. hsz. alatt helyezkedik el (Veljko Vlahović lakótelep), az óbecsei KK-ban levő 3069-es parcella, az Ingatlanlapba 13773-as számmal bevezetve az Óbecsei Ingatlannyilvántartási Szolgálatnál, a megtekintett állapotban, nyilvános hirdetés útján történő írásbeli ajánlatok begyűjtésével, éspedig:

-az óbecsei KK-ban levő 3069-es parcella, városi építkezési földterület, 05a 66m2 területű, amely Óbecse község köztulajdonát képezi 1/1 arányban,

-családi lakóépület, 82,00 m2 területű, Óbecse község köztulajdonát képezi 1/1 arányban,

-segédépület, 18,00 m2 területű, Óbecse község köztulajdonát képezi 1/1 arányban.

 1. Részvételi joga van minden természetes, jogi személynek és vállalkozónak.
 2. Jelen határozat 1. pontjában szereplő ingatlan eltulajdonítása Óbecse Község köztulajdonából legkevesebb az ingatlan azon piaci értéke alapján történik, amelyet az illetékes adóhivatali szerv állapított meg 2.123.652,18 dináros kezdőáron.
 3. A legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztásának kritériuma az ajánlott vételár magassága.
 4. Az a személy, aki eltulajdonítja az ingatlant, köteles kifizetni az ingatlan szerződéses árát, egyszerre egészben az ingatlan eltulajdonításáról kötött szerződéskötéstől számított 30 napos határidőn belül, vagy legfeljebb 12 havi részletben, az előírt fiztésbiztosítási eszközök átadása mellett. A részletekben való fizetés esetén minden havi részlet magasságát úgy állapítják meg, hogy a teljes szerződéses árat, csökkentve a befizetett garanciaösszeggel, átszámolják és kimutatják euróban (a Szerb Nemzeti Bank középárfolyamának dinár ellenértékében a szerződéskötés napján) és elosztják a meghatározott számú havi részletekre, mely magassága a szerződéskötés napján nem lehet alacsonyabb 10 euró dinár ellenértékénél a Szerb Nemzeti Bank középárfolyama szerint. Az euróban megállapított havi részleteket kifizetik folyó hó 15-ig dinár ellenértékben, a Szerb Nemzeti Bank középárfolyama szerint a befizetés napján, mely szerint az elsőhavi részlet befizetése kifizetésre kerül a szerződéskötést követő hónapban.Az ingatlan vásárlója köteles, a részletekben történő fizetés eszközének biztosításaként, a szerződéskötés pillanatában kézbesíteni a következőket:

1.jogi személy: visszavonhatatlan banki garancia, megfizettetés első hívásra, ellenvetés nélkül, mely a határidő előtti részletre vonatkozik, és amely három hónapnál hosszabb határidőre kell, hogy szóljon az utolsó részlet megfizettetésének napjától vagy bizonyítékot a jelzálogról azon az objektumon, amely legalább annyit ér, mint a határidő előtti részlet teljes összege, Óbecse község javára.

 1. természetes személy (vállalkozók és polgárok) -bizonyítékot a jelzálogról azon az objektumon, amely legalább annyit ér, mint a határidő előtti részlet teljes összege, Óbecse község javára. Óbecse község, mint eladó és az ingatlan Vásárlója, a földterület eladásáról szóló szerződésben olyan fizetési biztosítékot is szerződhetnek, mely az építkezési földterület eladási árának magassága, az érvényes előírások és a szerződés alapján revalorizálva, végső kifizetésig, a szerződés tárgyát képező ingatlanon, mindezt Óbecse község javára.
 2. Azok a személyek, akik a jelen Hirdetés alapján ajánlatot szeretnének tenni, kötelesek Óbecse község költségvetésének 840-1029804-69–es számlájára befizetni a garanciaösszeget az ingatlan kezdőárának 10%-os értékében, illetve 212.365,20 dináros összeget. Az ajánlattevőnek, akinek az ajánlatát kiválasztják, mint a legkedvezőbb ajánlattevő, a lefektetett letétet beleszámítják, mint az ár előre befizetett része, az ingatlan eltulajdonításáról szóló szerződéskötés után.Az ajánlattevőnek, aki nem szerzi meg a Hirdetés tárgyát képező ingatlant, a garanciaösszeget az ingatlan átruházásáról szóló szerződés megkötésérőlszóló értesítés kézbesítésétől számított 8 napon belül visszatérítik. Amennyiben a legkedvezőbb ajánlattevő nem köt szerződést vagy nem fizeti ki az adásváteli árat, vagy időközben eláll, nincs joga a letét visszafizetésére.
 3. Az ajánlatnak a feltüntetett fix nominális dinárösszeg mellett, amelyet az ingatlanért kínálnak, és amely ugyanakkora vagy nagyobb kell, hogy legyen a hirdetésben megállapított kezdőértéknél, kötelezően tartalmaznia kell: -Az ajánlattevő adatait:
 4. természetes személyek esetében: -a vezeték-és keresztnevet, lakcímet, személyi számot (JMBG), telefonszámot és a személyi igazolvány fénymásolatát (az igazolvány leolvasott adatait),
 5. vállalkozók esetében –név, vezetéknév, lakcím, személyi szám (JMBG), telefonszám és a válalkozó személyi igazolványának fénymásolatát (az igazolvány leolvasott adatai), az üzlet elnevezése és székhelye, anyakönyvi szám, az illetékes szerv nyilvántartásából a kivonat és a kiosztott adóazonosító szám bizonylatának fénymásolata,
 6. jogi személyek esetében -elnevezés és székhely, anyakönyvi szám, telefonszám, az illetékes szerv gazdasági alanyok nyilvántartásának kivonata és a kiosztott adóazonosító szám bizonylatának fénymásolata, -nyilatkozatot, hogy az ingatlant megvásárolja a megtekintett álapotban, mint ahogyan azt is, hogy elfogad minden feltételt a hirdetésből, -bizonyítékot a befizetett letétről és számlaszámról, amelyen elvégzik a letét esetleges visszafizetését. Amennyiben az ajánlattevőt meghatalmazott képviseli, a képviselethez speciálisan és bíróságon is hitelesíteni kell. Az ajánlatokat alá kell írnia az ajánlattevő felhatalmazott személynek. A nem időben érkezett vagy nem teljes ajánlatok nem vehetnek részt az írásos ajánlatok összegyűjtésében, a nem határidőben érkezet vagy nem teljes ajánlatokat elvetik.
 7. Az érdekelet személyek megtekinthetik a dokumentációt és megnézhetik az ingatlant, amíg tart a hirdetés, minden munkanapon 8.00 és 13.00 óra között, a Vagyonjogi Ügyosztályon való előzetes bejelentés után.
 8. Az érdekeletek eljuttathatják ajánlataikat személyesen vagy postán zárt borítékban „PONUDA PO OGLASU ZA OTUDJENJE parc.br. 3069 KO Bečej-NE OTVARATI“ megjelöléssel, míg a boríték hátoldalán fel kell tünteni a nevet, illetve az ajánlattevő elnevezését és címét, legkésőbba hirdetés megjelenésétől számított 30 napos határidőn belül 14.00 óráig,a következő címre: Óbecse község 21 220 Óbecse, Felszabadulás tér 2.
 9. Az ajánlatok felbontását elvégzik az ajánlatok begyűjtési határidejét követő 3 (három) napon belül 12.00 órakor Óbecse község Közigazgatási Hivatala Vagyonjogi Ügyosztályának helyiségeiben, Uroš Predić utca 3., amelyről minden ajánlattevőt határidőn belül értesítenek. Az ajánlatok felnyitását az a Bizottság végzi, melyet Óbecse község képviselő-testülete alakított, a felbontás nyilvános és minden érdeklődő részt vehet rajta.Amennyiben a határidőn belüli és teljes ajánlatot benyújtó nem jelenik meg az írásos ajánlatok felbontásán, úgy tekintik, hogy elállt az ajánlattól.
 10. A beérkezett ajánlatok megvitatásának eljárását elvégzik, amennyiben a hirdetésre legalább egy határidőn belüli teljes ajánlat érkezik.
 11. A határozatot a legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztásáról és az ingatlan eltulajdonításáról Óbecse község kéviselő-testülete hozza meg, és az el lesz juttatva minden hirdetésre jelenkezőnek az utasítással és jogorvoslattal.
 12. Jelen határozat alapján szerződést kötnek az ingatlan eltulajdonításáról Óbecse község köztulajdonából, mellyel szabályozzák az egymás közötti jogokat és kötelezettségeket. A szerződés megkötésével kapcsolatos minden költséget az ingatlan vevője visel.
 13. Jelen hirdetés megjelentetik Óbecse község hivatalos weboldalán és a Dnevnik napilapban szerb és magyar nyelven, míg a jelentkezési határidő a Dnevnik napilapban megjelent hirdetés megjelenése napjától számítódik.