HIRDETÉS ajánlatok begyűjtésére Óbecse község köztulajdonában lévő építkezési földterület eltulajdonítására

 

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

 1. Szám 2020.02.20

 

 

 

A tervezésről és építkezésről szóló Törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 12/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019. és 37/2019. sz.) 99. szakasza, az építkezési földterület eltulajdonításáról és bérbeadásáról szóló Határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 és 3/2018 sz.) 9. és 21. szakasza, és Óbecse község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 34. szakasza alapján, Óbecse község Községi Képviselő-testülete 2020. 02. 20-án megtartott LVI. ülésén meghozta a

HIRDETÉST

ajánlatok begyűjtésére Óbecse község köztulajdonában

lévő építkezési földterület eltulajdonítására

 

 1. Parcella, amely Óbecsén, a Földvári úton található, éspedig:

-az óbecsei KK-ban lévő 7961/4-es hrsz. parcellán található városi építkezési földterület, 1. osztályú szántóföld, 12a 99m2 területtel, amely Óbecse község köztulajdonát képezi 1/1 arányban, és amely az Ingatlanlapban 13771-es számmal van bevezetve az óbecsei KK-ban, a Köztársasági Földmérési Intézet –Óbecsei Ingatlanügyi Kataszteri Szolgálatánál.

 1. Az óbecsei KK-ban lévő 7961/4-es hrsz. parcella építkezési körzetben helyezkedik el, és Óbecse község átfogó szabályozási tervének rendeleteivel összhangban (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 14/2015. és 20A/2017. szám) úgy van meghatározva,mint munkavégzéssel egybekötött lakóövezet. A parcella régészeti lelőhelyen helyezkedik el.
 2. Az elidegenítés tárgyát képező parcella részben rendezett, és lehetőség van rákapcsolódni az alábbi kommunális infrastruktúrára: elektromos hálózat és vízvezeték.A parcellának kijárata van a közútra.Minden költséget, ami az objektumok kiépítésére és az infrastrukturális hálózatra való rákapcsolódásra vonatkozik, a vevőt vagyis a befektetőt terheli, a rákapcsolódási feltételek alapján, amelyet az illetékes vállalat ad a kérelem és a kijelentett szükségletek szerint, amelyek alapján meg lesz neki határozva a fő infrastrukturális hálózat kiépítése és az arra való rácsatlakozás módja.
 3. A vevőnek kötelessége az is, hogy a mezőgazdasági földterületekről szóló Törvény és atervezésről és építkezésről szóló Törvény 88. szakaszának rendelete alapján, a beruházó tulajdonába, kifizesse az illetéket az építkezési földterület rendeltetése megváltoztatására, amely magasságát külön Határozattal fogják meghatározni.
 4. A vevő kötelezi magát, hogy megvásárolt földterület objektumépítési célját megvalósítsa a szerződés megkötésétől számított 3 éven belül. Amennyiben a vevő ezen határidőn belül nem valósítja meg a földterület a rendeltetési célját vagy az eladásakor meghatározott rendeltetésével ellentétben használják a megvásárolt földterületet, megteremtődik a feltétel az építkezési földterület elidegenítéséről szóló szerződés megszakítására. Ebben az esetben a vevőnek nincs joga az építkezési földterület eltulajdonítási eljárásában való részvételhez szükséges befizetett garanciaösszeg visszafizetésére.
 5. Az építkezési födterület kezdő árát 505,04 dinár/m2 árban állapították meg, ami a teljes parcella esetében összesen 656.046,96 dinárt tesz ki, az Adóigazgatóság Óbecsei Fiókjaingatlan forgalmi értékének megállapítása alapján.Az építkezési földterület ajánlott árát dinárban fejezik ki, amely ugyanakkora vagy nagyobb kell, hogy legyen a kezdőösszegnél, amelyet az ajánlatok begyűjtésére vonatkozó nyilvános hirdetés kiírásáról szóló határozattal határoztak meg.Az építkezési földterületet annak a személynek tulajdonítják el, aki a legmagasabb árat kínálja a földterületért.Amennyiben két vagy több ajánlattevő kínálja fel ugyanazt az összeget, vagyis vételárat, annak az ajánlattevőnek lesz elsőbbsége, aki rövidebb fizetési határidőt kínál.
 6. Az a személy, aki eltulajdonítja az ingatlant, köteles kifizetni az ingatlan szerződéses árát, egyszerre egészben az ingatlan eltulajdonításáról kötött szerződéskötéstől számított 30 napos határidőn belül, vagy legfeljebb 30 havi részletben.A részletekben való fizetés esetén minden havi részlet magasságát úgy állapítják meg, hogy a teljes szerződéses árat, csökkentve a befizetett garanciaösszeggel, átszámolják és kimutatják euróban (a Szerb Nemzeti Bank középárfolyamának dinár ellenértékében a szerződéskötés napján) és elosztják a meghatározott számú havi részletekre, mely magassága a szerződéskötés napján nem lehet alacsonyabb 30 euró dinár ellenértékénél a Szerb Nemzeti Bank középárfolyama szerint. Az euróban megállapított havi részleteket kifizetik folyó hó 15-ig dinár ellenértékben, a Szerb Nemzeti Bank középárfolyama szerint a befizetés napján, mely szerint az első havi részlet befizetése kifizetésre kerül a szerződéskötést követő hónapban.

Az építkezési földterület vásárlója köteles, a részletekben történő fizetés eszközének biztosításaként, a szerződéskötés pillanatában kézbesíteni a következőket:

1.jogi személy: visszavonhatatlan banki garancia, megfizettetés első hívásra, ellenvetés nélkül, mely a határidő előtti részletre vonatkozik, és amely három hónapnál hosszabb határidőre kell, hogy szóljon az utolsó részlet megfizettetésének napjától vagy bizonyítékot a jelzálogról azon az objektumon, amely legalább 30%-kal többet ér, mint a határidőelőtti részlet teljes összege, Óbecse község javára.

 1. természetes személy (vállalkozók és polgárok) -bizonyítékot a jelzálogról azon az objektumon, amely legalább 30%-kal többet ér, mint a határidő előtti részlet teljes összege, Óbecse község javára.

Óbecse község, mint eladó és az ingatlan Vásárlója, a földterület eladásáról szóló szerződésben olyan fizetési biztosítékot is szerződhetnek, mely az építkezési földterület eladási árának magassága, az érvényes előírások és a szerződés alapján revalorizálva, végső kifizetésig, a szerződés tárgyát képező ingatlanon, mindezt Óbecse község javára.

 1. Azok a személyek, akik a jelen Hirdetés alapján ajánlatot szeretnének tenni, kötelesek Óbecse község költségvetésének 840-1029804-69–es számlájára befizetni a garanciaösszegeta parcella kezdőárának 10%-os értékében, illetve 65.604,70 dináros összeget.

Az ajánlattevőnek, aki nem szerzi meg a Hirdetés tárgyát képező földterületet, a garanciaösszeget az építkezési földterület átruházásáról szóló szerződés megkötéséről szóló értesítés kézbesítésétől számított 8 napon belül visszatérítik.

 1. A legkedvezőbb ajánlattevő köteles az építkezési földterület elidegenítéséről szóló határozat meghozatala napjától számított 30 napos határidőn belül megkötni az építkezési földterület elidegenítéséről szóló szerződést, amely szerződéssel szabályozzák az egymás közti jogokat és kötelezettségeket.Amennyiben a legkedvezőbb ajánlattevő nem köt szerződést vagy időközben eláll, nincs joga a letét visszafizetésére.
 2. Az a személy, aki szeretné átadni ajánlatát e hirdetés alapján, köteles az ajánlat mellé mellékelni:

Természetes személyek esetében:-a családi-és keresztnevet-személyi számot (JMBG)-lakcímet-a személyi igazolvány fénymásolatát

Vállalkozók és jogi személyek esetében : -elnevezés vagy üzleti név-székhely-anyakönyvi szám és adóazonosító szám-szabályos meghatalmazás a képviseletre-kivonat a regisztrációról a gazdasági alanyok nyilvántartásában vagy más megfelelő nyilvántartás

Mindkét kategóriának az ajánlathoz el kell küldeni:-szándéknyilatkozat-bizonyíték a befizetett garanciaösszegről.

 1. Az érdekeltek eljuttathatják ajánlataikat személyesen vagy postán zárt borítékban „PONUDA ZA OGLAS ZA PARCELU 7961/4 -NE OTVARATI“ megjelöléssel, legkésőbb a hirdetésmegjelenésétől számított 30 napos határidőn belül 14.00-ig,a következő címre: Óbecse község, 21 220 Óbecse, Felszabadulás tér 2.
 2. Az ajánlatok felbontását elvégzik az ajánlatok begyűjtése határidejének lejártát követő 3 napon belül 13.00 órakor Óbecseközség Közigazgatási Hivatala Vagyonjogi Ügyosztályának helyiségeiben. Az ajánlatok felnyitását az a Bizottság végzi, melyet Óbecse község képviselő-testülete alakított, a felbontás nyilvános és minden érdeklődő részt vehet rajta.
 3. Az írásbeli ajánlatok begyűjtésének eljárását sikeresnek tekintik, amennyiben a hirdetésre legalább egy határidőn belül érkezett teljes ajánlat érkezik.
 4. A nem határidőn belül érkezett vagy nem teljes ajánlatokat elvetik.
 5. A teljes jog átruházására vonatkozó adót az aszemély fogja fizetni, akinek az építkezési földterület a tulajdonába került.
 6. Jelen hirdetés megjelentetik Óbecse Község Hivatalos Lapjában, Óbecse község hivatalos weboldalán és a Radio aktiv Óbecse műsorának hirdetési idejében szerb és magyar nyelven

 

 

.Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Óbecse község                                                            A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE

Községi Képviselő-testület                                                  mgr. Nenad Tomašević s.k

Ikt.szám: I 464-143/2020

Kelt: 2020. 02. 20.

ÓBECSE