H I R D E T É S a nyilvános ajánlatok begyűjtéséről az Óbecse község köztuladjonában levő építési telek elidegenítése céljából

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 18. Szám 28.09. 2020

 

A tervezési és építési törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09., 64/10., 24/11., 121/12., 42/13., 50/13., 98/13., 132/14., 145/14., 83/18., 31/19. és 9/20. számok) 99. szakasza, Az építési telek elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 9/2010., 8/2015.. 20/2016., 4/2017., 19/2017. és 3/2018. számok) 9. és 21. szakasza, valamint Óbecse Község Alapszabályának (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 34. szakasza alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2020. 09. 28-án megtartott II. ülésén meghozta a következő

H I R D E T É S T

a nyilvános ajánlatok begyűjtéséről az Óbecse község köztuladjonában levő építési telek elidegenítése céljából

 1. Az építési területen kívül eső építési telekre vonatkozóan, amely telek Bácsföldváron az Alsórét nevű részen található, mégpedig:

– a bácsföldvári kk. 11766-os számú parcellája, amely építési területen kívül esik – 1. osztályú legelő, területe 03 a 36 m2 , s a Köztársasági Geodéta Intézet Óbecsei Fiókintézetének Ingatlanlapjába az bácsföldvári kk. 19272. sorszáma alatt jegyezték be,

– a bácsföldvári kk. 11767-es számú parcellája, amely építési területen kívül esik – 2. osztályú legelő, területe 04 a 49 m2 , s a Köztársasági Geodéta Intézet Óbecsei Fiókintézetének Ingatlanlapjába az bácsföldvári kk. 19272. sorszáma alatt jegyezték be. Az elidegenítés tárgyát képező telkek rendezetlenek, együtt, egy egységként adják el őket, s mindekettő hozzáférése a közúthoz a 11766-os telken át vezet.

 1. A tárgyat képező parcellák az archeológiai védelmi és a Tisza folyó nyomvonalának külön rendeltetésű ökológiai védelmi övezetébe tartoznak. A védelmi intézkedéseket Óbecse község területi tervének (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 9/2009. és 3/2012. szám) és A Tisza folyó nyomvonalának külön rendeltetésű ökológiai védelmi területi tervének (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 14/2015. szám) keretein belül határozták meg.
 2. A tárgyat képező parcellákon az épületek építése Óbecse község területi tervének(Óbecse Község Hivatalos Lapja, 9/2009. és 3/2012. szám) és A Tisza folyó nyomvonalának külön rendeltetésű ökológiai védelmi területi tervének (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 14/2015. szám) rendelkezéseivel összhangban megengedett, mégpedig: pihenést és rekreációt szolgáló házak övezete (időszakos ott tartózkodás és hétvégi tartózkodás, állandó ott tartózkodás korlátozásokkal), hétvégi házak, falusi turizmus épületei, mezőgazdasági termények segédépületei és raktárai, valamint más tartalmak: hobbikertészetek/gyümölcsösök/szőlőskertek, zöld területek, sport és rekreáció, falusi turizmus és hasonló. Az övezet maximálisan megengedett kihasználtsága 30%, azzal, hogy az épület alapja nem haladhatja meg a 200,00 m2 . A tárgyat képező parcellákon az ökológiai nyomvonalon, a Gyöngyszigeti Holt-Tisza Természetvédelmi Park övezetében be kell szerezni a feltételeket a műszaki védelmi intézkedések foganatosításához, valamint a Tartományi Természetvédelmi Intézet illetékes szervének projektumdokumentációját. A tárgyat képező parcellákon tilos az ipari létesítmények, zajt keltő tevékenységgel foglalkozó létesítmények, intenzív állattenyésztéssel foglalkozó létesítmények, központi funkciós tartalmú és állandó életvitelt szolgáló létesítmények építése. Az épületek felépítésének és az infrastruktúra hálózatra való csatlakozás költségei a vásárlót, azaz Beruházót terhelik, a feltételeket a csatlakozáshoz pedig az illetékes vállalat adja meg a kinyilvánított szükségletek alapján, amikkel esetlegesen meghatározható a primáris infrastruktúra hálózat kiépítése és a rá való csatlakozás feltételei.
 3. A vásárló köteles A mezőgazdasági földterületekről szóló törvény rendelkezéseivel és A tervezési és építési törvény 88. szakaszával összhangban beruházóként kifizetni a mezőgazdasági földterület rendeltetése megváltoztatásának illetékét, melynek értékét külön határozatban határozzák meg.
 4. A vásárlót kötelezzük arra, hogy a megvásárolt földterületet rendeltetésbe hozza épület felépítésével, hároméves határidőn belül, amit a szerződés megkötésének napjától számítunk. Amennyiben a vásárló az említett határidőn belül nem hozza a földterületet rendeltetésbe vagy a rendeltetésével ellentétes módon használja, felbonthatóvá válik az építési telek elidegenítéséről szóló szerződés. Ebben az esetben a vásárlónak nincs joga a kifizetett összeg visszatérítésére, amit garanciaként fizetett be az építési telek eltulajdonítási eljárása során.
 5. Az építési telek kezdőárát 313,13 dinár/m2 értékben határozzuk meg az Adóhivatal piaci értékbecslése alapján, amely a bácsföldvári kk. 11766-os parcellájának egész területére 178.557,12 dináros összeget, a bácsföldvári kk. 1767-es parcellájára 238.607,58 dináros összeget, összesen a két parcellára pedig 417.164,70 dináros összeget jelent. Az építési telekért ajánlott árat dinárban kell megtenni, s legalább Az ajánlatok begyűjtésére kiírt hirdetésről szóló határozatban szereplő vagy annál magasabb árnak kell lennie. Az építési telket annak a személynek idegenítjük el, aki a legmagasabb árajánlatot teszi. Amennyiben két vagy több személy ugyanazt az árajánlatot teszi, annak lesz elsőbbsége, aki rövidebb kifizetési időt ajánl.
 6. A személy, aki birtokába veszi az építési telket, köteles annak árát egy részletben, a szerződés megkötésétől számított 30 napos határidőn belül kifizetni vagy legfeljebb 30 havi részletben, az előírt fizetésbiztosítási eszközök átadásával. Részletfizetés esetén a havi részlet összegét úgy határozzuk meg, hogy a szerződésben foglalt árból levonjuk a kifizetett garanciaösszeget, átszámoljuk és kimutatjuk euróban (a Szerb Nemzeti Bank dinár középárfolyama szerint a szerződés megkötésének napján) és elosztjuk a szerződésben foglalt részletek számával, ami során a havi részlet összege a szerződés megkötésének napján nem lehet kevesebb 30 eurónál, a Szerb Nemzeti Bank hivatalos dinár középárfolyama szerint. Az euróban megállapított havi részleteket a folyó hónap 15-éig kell kifizetni a Szerb Nemzeti Bank hivatalos dinár középárfolyama szerint a kifizetés napján, s az első részlet a szerződés megkötését követő hónapban válik esedékessé. Az építési telek vásárlója köteles a részletek fizetésének biztosítási eszközeként a szerződés megkötésekor kézbesíteni: 1. jogi személy – visszavonhatatlan banki garanciát, amit első visszahívásra kifizetnek, kifogás nélkül a még esedékessé nem vált összes részletre, s olyan határidővel, amely nem lehet hosszabb az utolsó részlet esedékessé válásától számított három hónapnál, vagy a bizonyítékot a jelzálogról egy olyan épületen, melynek értéke legalább 30%-kal magasabb a még esedékessé nem vált részletek értékétől, s mindezt Óbecse község hasznára, 2. természetes személy (vállalkozók és polgárok) – bizonyítékot a jelzálogról egy olyan épületen, melynek értéke legalább 30%-kal magasabb a még esedékessé nem vált részletek értékétől, s mindezt Óbecse község hasznára. Óbecse község mint eladó és az építési telek vásárlója a részletfizetés biztosítási eszközeként az ingatlan adásvételéről szóló szerződéssel megállapodhatnak a jelzálog terhét illetően az építési telek szerződésben foglalt árának összegében, amit revalorizálnak a szerződés rendelkezéseivel és a hatályos jogszabályokkal összhangban, a végleges kifizetésig, a szerződés tárgyát képező ingatlanra, Óbecse község hasznára.
 7. Azok a személyek, akik a jelen Hirdetés alapján ajánlatot szeretnének tenni, kötelesek az Óbecse község költségvetésének 840-1029804-69-es számú számlájára a Közfizetési Igazgatóságnál befizetni a garanciaösszeget a telek kezdőárának 10%-os értékében, illetve 41.717,00 dináros összegben.
 8. A legkedvezőbb ajánlattevő az, aki a legmagasabb összeget kínálta, s köteles az építési telek elidegenítéséről szóló határozat meghozatalától számított 30 napos határidőn belül megkötni a szerződést az építési telek átruházásáról, mellyel szabályozzák az összes egymás közötti jogot és kötelezettséget. Az ajánlattevőnek, aki nem cselekszik az előző pont szerint vagy utólag eláll a vásárlástól, nincs joga a garanciaösszeg visszatérítésére.
 9. Azok a személyek, akik jelen Hirdetés alapján ajánlatot szeretnének tenni, kötelesek a jelentkezéshez mellékelni a következőket: Természetes személyek esetében: – a vezeték- és keresztnevet, – a személyi számot, – a lakcímet, – a személyi igazolvány fénymásolatát. Vállalkozók és jogi személyek esetében: – az elnevezést, illetve az ügyviteli nevet, – a székhelyet, – adóazonosító számot, törzsszámot, – képviseleti meghatalmazást, – végzést a gazdasági alanyok jegyzékébe vagy más megfelelő jegyzékbe való bejegyzésről. Mindkét kategóriának kézbesítenie kell: – szándéknyilatkozatot, – bizonyítékot a garanciaösszeg befizetéséről.
 10. Az érdekeltek az ajánlataikat lezárt borítékban juttathatják el személyesen vagy postai úton, a következő megjelöléssel: „PONUDA ZA OGLAS ZA PARCELE 11766 i 11767 – NE OTVARATI“ legkésőbb a hirdetés közzétételétől számított 30 napos határidőn belül 14,00 óráig, a következő címre: Óbecse község, 21220 Óbecse, Felszabadulás tér 2.
 11. Az ajánlatokat az írásbeli ajánlatok begyűjtési határidejének napjától számított 3 nap múlva 13:00 órakor bontjuk fel Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának helyiségeiben. Az ajánlatok felbontását az Óbecse Község Képviselő-testülete által megalakított Bizottság hajtja végre, nyilvános, s minden érdekelt személy részt vehet rajta.
 12. A nyilvános hirdetéssel történő ajánlatbegyűjtést akkor tekintjük sikeresnek, ha legalább egy teljes ajánlat érkezik be határidőn belül.
 13. A határidőn túl átadott és hiányos ajánlatokat elutasítjuk.
 14. Az abszolút jogok átvitele utáni adót az a személy fizeti, aki tulajdonába veszi az építési telket.
 15. Jelen Hirdetést közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában, Óbecse község hivatalos honlapján és az óbecsei Radio activ műsorán hirdetésidőben, szerb és magyar nyelven.