H I R D E T É S a nyilvános ajánlatok begyűjtéséről az Óbecse község köztuladjonában levő építési telek elidegenítése céljából

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA  23. Szám  2020.11.30.

 

A tervezési és építési törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09., 64/10., 24/11., 121/12., 42/13., 50/13., 98/13., 132/14., 145/14., 83/18., 31/19. és 9/20. számok) 99. szakasza, Az építési telek elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 9/2010., 8/2015.. 20/2016., 4/2017., 19/2017. és 3/2018. számok) 9. és 21. szakasza, valamint Óbecse Község Alapszabályának (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 34. szakasza alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2020. 09. 28-án megtartott II. ülésén meghozta a következő

H I R D E T É S T

a nyilvános ajánlatok begyűjtéséről az Óbecse község köztuladjonában levő építési telek elidegenítése céljából

 

 1. A Veljko Vlahović településrészen található kataszteri parcellára vonatkozóan, mégpedig: – az óbecsei KK 3085/41-es számú parcellája, építési területen – egyéb természetes terméketlen földterület, területe 04 a 78 m2 , amely Óbecse község köztulajdonában van 34797/34805 részben, valamint Gagić Saša tulajdonában 8/34805 részben s a Köztársasági Geodéta Intézet Óbecsei Fiókintézetének Ingatlanlapjába az óbecse KK. 15131. sorszáma alatt jegyezték be.
 2. Az óbecsei KK 3085/41-es számú parcellája az építési reonban található, s Óbecse Település Átfogó Szabályozási Terve (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 14/2015. és 20A/2017. számok) szerint építkezési földterületként van definiálva, vegyes lakóterület. A vegyes lakóterületi övezet azokat a területi egységeket foglalja magában, amelyekben jelen van mindkét lakásforma: családi és többcsaládi, s amelyekre ugyanazok a rendezési és építési feltételek vonatkoznak. Ebben az övezetben sok ügyviteli-kereskedelmi tartalom is van. Ebben az övezetben tilos a termelő objektumok, illetve a kisgazdasági és iparos termelő üzemek építése. A parcellák nagysága és szélessége tekintetében az építhető objektumok fajtájuk szerint lehetnek: önálló objektumok, megszakítás nélküli vagy megszakított sorházak, amelyeket az említett dokumentumban határoztak meg. Az elfoglaltság maximális indexe ebben az övezetben a következő lehet: családi és többcsaládi lakás 50%, családi lakás üzleti tevékenységgel, többcsaládi lakás üzleti tevékenységgel és üzleti tevékenység 70%.
 3. A parcella részben rendezett, lehetőség van a következő kommunális infrastruktúrása való felkapcsolására: elektromos hálózat, vízvezeték, csatornahálózat. A parcellának hozzáférése van a közúthoz. Az objektumok felépítésének és a infrastruktúrára való csatlakozás költségei a vásárlót, illetve a Beruházót terhelik, s a csatlakozási feltételeket az illetékes vállalat adja a szükségletek és kérelem alapján, ami szerint elrendelhető a primáris infrastruktúra hálózat kiépítése és a rácsatlakozás.
 4. A vásárló köteles A mezőgazdasági földterületekről szóló törvény rendelkezéseivel és A tervezési és építési törvény 88. szakaszával összhangban beruházóként kifizetni a mezőgazdasági földterület rendeltetése megváltoztatásának illetékét, melynek értékét külön határozatban határozzák meg.
 5. A vásárlót kötelezzük arra, hogy a megvásárolt földterületet rendeltetésbe hozza épület felépítésével, hároméves határidőn belül, amit a szerződés megkötésének napjától számítunk. Amennyiben a vásárló az említett határidőn belül nem hozza a földterületet rendeltetésbe vagy a rendeltetésével ellentétes módon használja, felbonthatóvá válik az építési telek elidegenítéséről szóló szerződés. Ebben az esetben a vásárlónak nincs joga a kifizetett összeg visszatérítésére, amit garanciaként fizetett be az építési telek eltulajdonítási eljárása során.
 6. Az építési telek kezdőárát 1.436,78 dinár/m2 értékben határozzuk meg az Adóhivatal piaci értékbecslése alapján, amely az egész területre 686.780,84 dináros összeget jelent. Az építési telket annak a személynek idegenítjük el, aki a legmagasabb árajánlatot teszi. Az építési telekért ajánlott árat dinárban kell megtenni, s legalább Az ajánlatok begyűjtésére kiírt hirdetésről szóló határozatban szereplő vagy annál magasabb árnak kell lennie. Az építési telket annak a személynek idegenítjük el, aki a legmagasabb árajánlatot teszi. Amennyiben két vagy több személy ugyanazt az árajánlatot teszi, annak lesz elsőbbsége, aki rövidebb kifizetési időt ajánl.
 7. A személy, aki birtokába veszi az építési telket, köteles annak árát egy részletben, a szerződés megkötésétől számított 30 napos határidőn belül kifizetni vagy legfeljebb 30 havi részletben, az előírt fizetésbiztosítási eszközök átadásával. Részletfizetés esetén a havi részlet összegét úgy határozzuk meg, hogy a szerződésben foglalt árból levonjuk a kifizetett garanciaösszeget, átszámoljuk és kimutatjuk euróban (a Szerb Nemzeti Bank dinár középárfolyama szerint a szerződés megkötésének napján) és elosztjuk a szerződésben foglalt részletek számával, ami során a havi részlet összege a szerződés megkötésének napján nem lehet kevesebb 30 eurónál, a Szerb Nemzeti Bank hivatalos dinár középárfolyama szerint. Az euróban megállapított havi részleteket a folyó hónap 15-éig kell kifizetni a Szerb Nemzeti Bank hivatalos dinár középárfolyama szerint a kifizetés napján, s az első részlet a szerződés megkötését követő hónapban válik esedékessé. Az építési telek vásárlója köteles a részletek fizetésének biztosítási eszközeként a szerződés megkötésekor kézbesíteni: 1. jogi személy – visszavonhatatlan banki garanciát, amit első visszahívásra kifizetnek, kifogás nélkül a még esedékessé nem vált összes részletre, s olyan határidővel, amely nem lehet hosszabb az utolsó részlet esedékessé válásától számított három hónapnál, vagy a bizonyítékot a jelzálogról egy olyan épületen, melynek értéke legalább 30%-kal magasabb a még esedékessé nem vált részletek értékétől, s mindezt Óbecse község hasznára, 2. természetes személy (vállalkozók és polgárok) – bizonyítékot a jelzálogról egy olyan épületen, melynek értéke legalább 30%-kal magasabb a még esedékessé nem vált részletek értékétől, s mindezt Óbecse község hasznára. Óbecse község mint eladó és az építési telek vásárlója a részletfizetés biztosítási eszközeként az ingatlan adásvételéről szóló szerződéssel megállapodhatnak a jelzálog terhét illetően az építési telek szerződésbenfoglalt árának összegében, amit revalorizálnak a szerződés rendelkezéseivel és a hatályos jogszabályokkal összhangban, a végleges kifizetésig, a szerződés tárgyát képező ingatlanra, Óbecse község hasznára.
 8. Azok a személyek, akik a jelen Hirdetés alapján ajánlatot szeretnének tenni, kötelesek az Óbecse község költségvetésének 840-1029804-69-es számú számlájára a Közfizetési Igazgatóságnál befizetni a garanciaösszeget a telek kezdőárának 10%-os értékében, illetve 68.678,00 dináros összegben.
 9. A legkedvezőbb ajánlattevő az, aki a legmagasabb összeget kínálta, s köteles az építési telek elidegenítéséről szóló határozat meghozatalától számított 30 napos határidőn belül megkötni a szerződést az építési telek átruházásáról, mellyel szabályozzák az összes egymás közötti jogot és kötelezettséget. Az ajánlattevőnek, aki nem cselekszik az előző pont szerint vagy utólag eláll a vásárlástól, nincs joga a garanciaösszeg visszatérítésére.
 10. Azok a személyek, akik jelen Hirdetés alapján ajánlatot szeretnének tenni, kötelesek a jelentkezéshez mellékelni a következőket: Természetes személyek esetében: – a vezeték- és keresztnevet, – a személyi számot, – a lakcímet, – a személyi igazolvány fénymásolatát. Vállalkozók és jogi személyek esetében: – az elnevezést, illetve az ügyviteli nevet, – a székhelyet, – adóazonosító számot, törzsszámot, – képviseleti meghatalmazást, – végzést a gazdasági alanyok jegyzékébe vagy más megfelelő jegyzékbe való bejegyzésről. Mindkét kategóriának kézbesítenie kell: – szándéknyilatkozatot, – bizonyítékot a garanciaösszeg befizetéséről.
 11. Az érdekeltek az ajánlataikat lezárt borítékban juttathatják el személyesen vagy postai úton, a következő megjelöléssel: „PONUDA ZA OGLAS ZA PARCELU 3085/41 – NE OTVARATI“ legkésőbb a hirdetés közzétételétől számított 30 napos határidőn belül 14,00 óráig, a következő címre: Óbecse község, 21220 Óbecse, Felszabadulás tér 2.
 12. Az ajánlatokat az írásbeli ajánlatok begyűjtési határidejének napjától számított 3 nap múlva 13:00 órakor bontjuk fel Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának helyiségeiben. Az ajánlatok felbontását az Óbecse Község Képviselő-testülete által megalakított Bizottság hajtja végre, nyilvános, s minden érdekelt személy részt vehet rajta.
 13. A nyilvános hirdetéssel történő ajánlatbegyűjtést akkor tekintjük sikeresnek, ha legalább egy teljes ajánlat érkezik be határidőn belül.
 14. A határidőn túl átadott és hiányos ajánlatokat elutasítjuk.
 15. Az abszolút jogok átvitele utáni adót az a személy fizeti, aki tulajdonába veszi az építési telket.
 16. Jelen Hirdetést közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában, Óbecse község hivatalos honlapján és az óbecsei Radio activ műsorán hirdetésidőben, szerb és magyar nyelven.

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE

    Kiss Igor sk.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány                                        

Óbecse község

ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                               

Ikt. szám: I 464-761/2020

Kelt: 2020.11.30.

Ó B E C S E