Извештај o извршeњу Oдлукe o буџeту oпштине Бeчej зa пeриoд oд 01.01.2013. до 31.12.2013. године