Грађевинска инспекција

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

 

Рад са странкама од 8:00 до 14:00
ШЕФ ОДСЕКА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР: M.Sc. Крунић Љубица
телефон:
021/6811-870
email: ljubica.krunic@becej.rs
Грађевински инспектори:  Ђукић Светлана

Канцеларија: 50ц
телефон: 021/6811-819
адреса: Бечеј, Трг Ослобођења 2
email: svetlana.djukic@becej.rs 
Telefon: 
Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

Кодекс понашања и етике инспектора:

План рада:

План инспекцијског надзора за 2018. годину

План инспекцијског надзора за 2019. годину

План инспекцијског надзора за 2020. годину

План инспекцијског надзора за 2021. годину

План инспекцијског надзора за 2022. годину

План инспекцијског надзора за 2023. годину

 

Годишњи извештај:

год_изв_грађевинске_инспекције 2016

год_изв_грађевинске_инспекције 2017

год_изв_грађевинске_инспекције 2018

год_изв_грађевинске_инспекције 2019

год_изв_грађевинске_инспекције 2020.

год_изв_грађевинске_инспекције 2021.

год_изв_грађевинске_инспекције 2022.

 

План и програм уклањања објеката:

Прописи у употреби:

Контролне листе:

ПОСЛОВИ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА

  • Инспекцијски надзор изградње објеката за коју коју грађевинску дозволу издаје Одељење (инвеститор и извођач радова)
  • Инспекцијски надзор коришћења објеката, стамбене зграде или дела зграде
  • Инспекцијски надзор над издатим грађевинским дозволама и пријавама радова
  • Инспекцијски надзор над објектима склоних паду
  • Инспекцијски надзор намене објеката
  • Инспекцијски надзор да ли је за коришћење објеката издата употребна дозволама

 

Грађевинска инспекција општине Бечеј спроводи радње у управном поступку, излази на терен по представкама грађана, по службеној дужности и на тај начин активно учествује у решавању  проблематике у складу са Законом  о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број: 72/2009 и 81/2009 испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС и 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014),  Законом о озакоњењу објеката (Сл.г. РС, бр. 96/15) и Законом о становању и одржавању стамбених зграда ( „Сл. Гласник РС“ бр. 104/2016) и осталим подзакосним актима донетим на основу ових Закона.

 

Типски захтеви