Општинско веће

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ДР ВУК РАДОЈЕВИЋ

e-mail: predsednik@becej.rs

 

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

СВЕТЛАНА ВУЛЕТИЋ

e-mail: svetlana.vuletic@becej.rs

 

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА:


ИНВЕСТИЦИЈЕ И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Дане Мандић

телефон: 064-104-6666

e-mail: dane.mandic@becej.rs


РЕГИОНАЛНА САРАДЊА, ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ЗАШТИТА ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Емеше Ђере Дечов

e-mail: decsov.emese@gmail.com


КУЛТУРА И ЦИВИЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Балаж Серда

телефон: 060-6919-528

e-mail: szerdabalazs@gmail.com


OБРАЗОВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Александра Рајић

телефон: 064-8959-090

e-mail: aleksandra.rajic@becej.rs


ПОЉОПРИВРЕДА И ПРИВРЕДА

Бранислав Нешић

телефон: 069-380-236-78

e-mail: branislav.nesic@becej.rs


ОМЛАДИНА. СПОРТ, ТУРИЗАМ И ИНФОРМИСАЊЕ

Давид Туфегџић

телефон: 069-103-39-08

e-mail: david.tufegdzic@gmail.com


МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Душан Милованов

телефон: 066-66-66-421

e-mail: dusan.milovanov@transnafta.rs

 

НАДЛЕЖНОСТ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ:

Општинско веће:
1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси скупштина општине;
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
6) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач општина;
7) усваја извештаје о извршењу буџета Општине и доставља их скупштини општине;
8) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;
9) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике; односно Аутономне покрајине,
10) поставља и разрешава начелника општинске управе;
11) усваја Правилник о организацији и систематизацији радних места у органима и службама Општине Бечеј;
12) образује жалбену комисију;
13) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
14) информише јавност о свом раду;
15) доноси пословник о раду;
16) врши и друге послове, у складу са законом, овим статутом и другим актима.

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 


 

ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 

Записник са 46. седнице (11.06.2024.)

Записник са 45. седнице (29.05.2024.)

Записник са 44. седнице (20.05.2024.)

Записник са 43. седнице (29.04.2024.)

Записник са 42. седнице (25.04.2024.)

Записник са 41. седнице (23.04.2024.)

Записник са 40. седнице (05.04.2024.)

Записник са 39. седнице (04.04.2024.)

Записник са 38. седнице (28.03.2024.)

Записник са 37. седнице (21.03.2024.)

Записник са 36. седнице (18.03.2024.)

Записник са 35. седнице (15.03.2024.)

Записник са 34. седнице (01.03.2024.)

Записник са 33. седнице (29.02.2024.)

Записник са 32. седнице (13.02.2024.)

Записник са 31. седнице (29.01.2024.)

Записник са 30. седнице (25.01.2024.)

Записник са 29. седнице (22.01.2024.)

Записник са 28. седнице (22.12.2023.)

Записник са 27. седнице (16.12.2023.)

Записник са 26. седнице (15.12.2023.)

Записник са 25. седнице (29.11.2023.)

Записник са 24. седнице (27.11.2023.)

Записник са 23. седнице (24.11.2023.)

Записник са 22. седнице (22.11.2023.)

Записник са 21. седнице (30.10.2023.)

Записник са 20. седнице (24.10.2023.)

Записник са 19. седнице (29.09.2023.)

Записник са 18. седнице (27.09.2023.)

Записник са 17. седнице (26.09.2023.)

Записник са 16. седнице (11.09.2023.)

Записник са 15. седнице (31.08.2023.)

Записник са 14. седнице (03.08.2023.)

Записник са 13. седнице (24.07.2023.)

Записник са 12. седнице (20.07.2023.)

Записник са 11. седнице (10.07.2023.)

Записник са 10. седнице (04.07.2023.)

Записник са 9. седнице (22.06.2023.)

Записник са 8. седнице (19.06.2023.)

Записник са 7. седнице (13.06.2023.)

Записник са 6. седнице (05.06.2023.)

Записник са 5. седнице (31.05.2023.)

Записник са 4. седнице (19.05.2023.)

Записник са 3. седнице (13.05.2023.)

Записник са 2. седнице (12.05.2023.)

Записник са 1. седнице (27.04.2023.)

 

 

Записници од 1. седнице одржане дана 02.09.2020. до 129. седнице одржане дана 11.04.2023. (Претходни сазив)