Саобраћајнa инспекцијa

Рад са странкама од 8:00 до 14:00
ШЕФ ОДСЕКА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР: M.Sc. Крунић Љубица
телефон:
021/6811-870
email: ljubica.krunic@becej.rs
Саобраћајни инспектор: Ћук Небојша

Канцеларија: 50 б

телефон: 021/6811-869
адреса: Бечеј, Трг Ослобођења 2
email: nebojsa.cuk@becej.rs
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

Кодекс понашања и етике инспектора:

 План рада:

План инспекцијског надзора за 2016. годину

План инспекцијског надзора за 2017. годину

План инспекцијског надзора за 2018. годину

План инспекцијског надзора за 2019. годину

План инспекцијског надзора за 2019. годину за ТУРИЗАМ

План инспекцијског надзора за 2020. годину за УГОСТИТЕЉСТВО

План инспекцијског надзора за 2020. годину за САОБРАЋАЈ

План инспекцијског надзора за 2021. годину за САОБРАЋАЈ

План инспекцијског надзора за 2021. годину за УГОСТИТЕЉСТВО

План инспекцијског надзора за 2022. годину за САОБРАЋАЈ

План инспекцијског надзора за 2022. годину за УГОСТИТЕЉСТВО

План инспекцијског надзора за 2023. годину за САОБРАЋАЈ

План инспекцијског надзора за 2023. годину за УГОСТИТЕЉСТВО

План инспекцијског надзора за 2024. годину за САОБРАЋАЈ

План инспекцијског надзора за 2024. годину за УГОСТИТЕЉСТВО

 

Информације о изостанку обавештења о надзору:

Годишњи извештај:

годишњи_извештај 2016

годишњи_извештај 2017

годишњи извештај 2018

годишњи извештај за туризам 2019

годишњи извештај за саобраћај 2019

годишњи извештај за туризам 2020

годишњи извештај за саобраћај 2020

годишњи извештај за саобраћај 2021

годишњи извештај за туризам 2021

годишњи извештај за саобраћај 2022

годишњи извештај за туризам 2022

 

Прописи у употреби:

Контролне листе:

П о с л о в и :

  • Инспекцијски надзор локалних путева и улица
  • Инспекцијски надзор коришћења обале и воденог простора
  • Инспекцијски надзор и контрола у области локалног превоза путника, терета и ствари и то: линијског, ванлинијског и превоза за сопствене потребе
  • Инспекцијски надзор и контрола паркирања у насељеном месту Бечеј

 

Саобраћајна инспекција општине Бечеј спроводи радње у управном поступку, излази на терен по представкама грађана, по службеној дужности и на тај начин активно учествује у решавању саобраћајне проблематике, а у складу са Законом о  путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/2018), Законом о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ бр. 68/15 и 41/2018), Законом о превозу терета у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ бр. 68/15 и 41/2018),Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“ број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 и др. Закон и 9/2016 – одлука УС),Закон о угоститељству (,,Сл.гласник РС“, бр. 17/2019)  и осталим подзакосним актима донетим на основу ових Закона.

Грађани могу поднети следеће поднеске-захтеве:

Сви захтеви се могу предати на шалтеру број 8 у ОПШТИНСКОМ УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ
или путем поште на адресу:
Општинска управа Бечеј,
Одсек за инспекцијски надзор,
Бечеј, Трг Ослобођења 2