излагање нацрта Измене и допуне Плана детаљне регулације комерцијалне бање у Бечеј на ЈАВНИ УВИД

Општинска управа Oпштине Бечеј

Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, имовинско-правне послове, саобраћај и инспекцијски надзор

У складу са чланом 51б. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021), и чланом 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања(“Сл. гласник РС“ бр.32/2019)

Оглашава

излагање нацрта

Измене и допуне Плана детаљне регулације комерцијалне бање у Бечеј

на

ЈАВНИ УВИД

по скраћеном поступку

Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације комерцијалне бање у Бечеј (у даљем тексту: Нацрт Планског документа) обухватају циљане измене:

  1. Локација бр. 1 – преиспитивање и утврђивање правила уређења и грађења на кат. парц. бр.:

5430, 5431, 5435/1, 5437/1, 5438/2, 5438/3, 5429/8, 5429/6, 5429/5, 5429/4, 5429/3, 5429/2, 5429/1 КО Бечеј, површине 86.041 m2

  1. Локација бр. 2 – преиспитивање и утврђивање правила уређења и грађења на кат. парц. бр.: 7986/1 КО Бечеј, површине 25.820 m2

  2. Локација бр. 3 – преиспитивање и утврђивање правила уређења и грађења на кат. парц. бр.:

3115/1 и 3114 КО Бечеј, површине 5.367 m2

Обухват Измена и допуна плана обухвата укупну површину од 119982 m2

1. Jавни увид по скраћеном поступку у Нацрт Планског документа одржаће се у трајању од 15 дана, од 06. новембра 2021. године до 20. новембра 2021.године.

У складу са чл. 60. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС“ бр. 32/2019), Нацрт Планског документа биће изложен на јавни увид сваког радног дана од 1100 до 1500 часова у канцеларији број 48. зграде Општине Бечеј, Трг Ослобођења бр.2.

Нацрт Планског документа биће доступан на увид заинтересованој јавности:

– у аналогном и дигиталном облику у згради Општине Бечеј, у канц. бр. 48.

– у дигиталном облику на званичној интернет адреси Општине Бечеј (www.becej.rs)

Примедбе на Нацрт Планског документа, физичка и правна лица могу доставити искључиво у писаном облику Општинској управи општине Бечеј, Одељењу за урбанизам грађевинарство, комуналне послове,саобраћај и инспекцијски надзор, у току трајања јавног увида, закључно са 20. новембром 2021.године.

2.Јавна презентација Нацрта Планског документа одржаће се дана 12. новембра 2021. године у 1100 часова у згради Општине Бечеј ,Трг Ослобођења бр.2. у „Малој сали“.

3. Јавна седница Комисије за планове Општине Бечеј одржаће се 22. новембра 2021. године у 1500 часова у згради Општине Бечеј, Трг Ослобођења бр.2. у „Малој сали“.

Начелница одељења:

Даниела Дорословачки,маст.инг.арх.


Прилози: