ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА„ Реконструкција и промена намене зграде трговине за објекат за третман и складиштење неопасног електричног и електронског отпада” на животну срединуна катастарској парцели број 3837 КО Бечеј Тополски пут

Одсек заштите животне средине Одељења за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе Бечеј, на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), објављује :

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА„ Реконструкција и промена намене зграде трговине за објекат за третман и складиштење неопасног електричног и електронског отпада” на животну срединуна катастарској парцели број 3837 КО Бечеј Тополски пут

 

Носилац пројекта ATЛ „СТУДИО“ ДОО Суботица, Липарска бр. 17, поднео je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „Реконструкција и промена намене зграде трговине за објекат затретман и складиштење неопасног електричног и електронског отпада” на животну средину у Бечеју на катастарској парцели број 3837 КО Бечеј, на територији општине Бечеј, предмет број IV 05 501-44/2023.

 

Подаци и документација из захтева носиоца пројекта, могу се добити на увид у просторијама надлежног органа канцеларија број 46., Трг Ослобођења 2. Бечеј, од 26.маја до 04.јуна 2023. године, радним данима у времену од 11°° до 13°° часова.

 

Сви заинтересовани, у року од 10 (десет) дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми , на адресу Општинска управа Бечеј, Трг Ослобођења 2. Бечеј .

 

Овај орган ће у року од 10 (десет) дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.