Јавна набавка за избор приватног партнера и доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције и дугогодишњег одржавања дела система јавног осветљења на територији општине Бечеј