Прописи у употреби

Закон о инспекцијском надзору

Закон о општем управном поступку

Закон о прекршајима

Законик о кривичном поступку

Кривични законик

Кодекс понашања и етике иснпектора

КОДЕКС понашања службеника и намештеника општине Бечеј 

Закон о просветној инспекцији

Правилник о утврђивању потребног броја просветних инспектора у општинској, односно градској управи 

Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле у просветној инспекцији 

Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области образовања и васпитања

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о предшколском васпитању и образовању

Закон о основном образовању и васпитању

Закон о средњем образовању и васпитању

Закон о образовању одраслих

Закон о уџбеницима

Закон о дуалном образовању

Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији општине Бечеј

Одлука о мрежи јавних основних школа на територији општине Бечеј

Елаборат о мрежи основних школа са седиштем на територији општине Бечеј 2019 – 2023 године