Излагање нацрта Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Бечеј на ЈАВНИ УВИД по скраћеном поступку

Општинска управа Oпштине Бечеј

Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, имовинско-правне послове, саобраћај и инспекцијски надзор

 

У складу са чланом 51б. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021), и чланом  55.  Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања(“Сл. гласник РС“ бр.32/2019)

 

Оглашава

излагање нацрта

Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Бечеј

на

ЈАВНИ УВИД

по скраћеном поступку

 

Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Бечеј (у даљем тексту: Нацрт Планског документа) обухватају циљане измене:

 

  1. Промена намене катастарске парцеле бр. 8047/4 КО Бечеј из површине јавне намене у површине остале намене, дате на графичком прилогу – карта “02 Јавна намена“;
  2. Дефинисање намене катастарске парцеле бр. 8047/4 КО Бечеј као радне површине и комплекси- постојеће/планирано на графичкком прилогу – карта “03 „Планирано грађевинско подручје са поделом на урбанистичке целине и зоне, планирано саобраћајно решење, заштита непокретних културних добара и заштита природе“
  3. Промена намене катастарске парцеле 8050 КО Бечеј из саобраћајни терминал у намену радне површине и комплекси- постојеће/планирано на графичкком прилогу – карта “03 „Планирано грађевинско подручје са поделом на урбанистичке целине и зоне, планирано саобраћајно решење, заштита непокретних културних добара и заштита природе“
  4. Усаглашавање намене на свим графичким прилозима и са текстуалним делом плана

 

Обухват Измена и допуна плана обухвата укупну површину од 8012m2

 

  1. Jавни увид по скраћеном поступку у Нацрт Планског документа одржаће се у трајању од 15 дана, од јула  2021. године  до 16. јула 2021.године.

У складу са чл. 60. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС“ бр. 32/2019), Нацрт Планског документа биће изложен на јавни увид сваког радног дана од 1100 до 1500 часова у канцеларији број 48. зграде Општине Бечеј, Трг Ослобођења бр.2.

Нацрт Планског документа биће доступан на увид заинтересованој јавности:

– у аналогном и дигиталном облику у згради Општине  Бечеј, у канц. бр. 48.

– у дигиталном облику на званичној интернет адреси Општине Бечеј (www.becej.rs)

 

      Примедбе на Нацрт Планског документа, физичка и правна лица могу доставити искључиво у писаном облику Општинској управи општине Бечеј, Одељењу за урбанизам грађевинарство, комуналне послове,саобраћај и инспекцијски надзор, у току трајања јавног увида, закључно са 16. јулом 2021.године.

 

2.Јавна презентација Нацрта Планског документа одржаће се дана 9. јула 2021. године у 1100 часова у згради Општине Бечеј ,Трг Ослобођења бр.2. у „Малој сали“.

 

  1. Јавна седница Комисије за планове Општине Бечеј одржаће се 20. јула 2021. године у 1500 часова у згради Општине Бечеј, Трг Ослобођења бр.2. у „Малој сали“.

 

 

Начелница одељења:

Даниела Дорословачки,маст.инг.арх.