Решење о платама, накнадама и другим примањима именованих, постављених и запослених лица у органима општине Бечеј