Решење о образовању Комисије за израду Нацрта акта о организацији Општинске управе Бечеј