Решење о давању сагласности на измене финансијског плана „ЛИНК ФТО“ друштва са ограниченом одговорношћу за физичко – техничко обезбеђење Бечеј за 2014. годину