Одлука о ослобађању плаћања пореза на прходе од пољопривреде и шумарстваи пореза на имовину на земљиште за 2003. годину