Родитељски додатак

Рад са странкама од 8:00 до 13:00
Референт: Пешић Мирјана

Канцеларија

Бечеј, Трг Ослобођења 2
OPŠTINSKI USLUŽNI CENTAR šalter br 7
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)
Право на родитељски додатак остварује мајка за своје друго, треће и четврто дете. Уместо мајке, под одређеним условима, ово право остварује и отац.
Припадајући износ родитељског додатка за прво дете исплаћује се једнократно, у износу који важи на дан рођења детета, а утврђује се решењем о номиналним износима за остваривање права.
Припадајући износ родитељског додатка за друго, треће и четврто дете исплаћује се у 24 једнаке месечне рате, у износу утврђеномна дан рођења детета.

 
Документација потребна за остваривање права:

 

Мајка подносилац захтева

 • захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке (подноси се у року од 3 месеца од дана рођења детета)
 • извод из матичне књиге рођених за сву децу (изводи не могу бити старији од шест месеци),
 • уверење о држављанству (уверење не може бити старије од 6 месеци),
 • лична карта (фотокопија)
 • здравствена књижица (фотокопија)
 • уверење надлежног органа старатељства:
  • да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев,
  • да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску или старатељску породицу или дата на усвајање,
  • да мајка није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења,
  • фотокопија картице текућег рачуна код Поштанске штедионице; уколико је не поседује, службено се отвара рачун у Поштанској штедионици.

 

Отац подносилац захтева

 • захтев за остваривање права на родитељски додатак оца (подноси се најкасније до навршене године дана живота детета),
 • доказ да је мајка умрла (извод из матичне књиге умрлих) или напустила дете (уверење органа старатељства) или теже болесна (потврда надлежне здравствене установе) или лишена пословне способности (судско решење) или на издржавању казне затвора (потврда казнено-поправне установе о почетку и завршетку казне),
 • извод из матичне књиге рођених, за сву своју децу као и децу мајке детета за које се подноси захтев (изводи не могу бити старији од шест месеци),
 • уверење о држављанству за себе и мајку детета (уверење не сме бити старије од 6 месеци),
 • лична карта за себе и мајку детета (фотокопија),
 • здравствена књижица за себе и мајку детета(фотокопија),
 • уверење надлежног органа старатељства:
  • да отац непосредно брине о детету за које је поднео захтев,
  • да његова деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску или старатељску породицу или дата на усвајање,
  • да отац није лишен родитељског права у односу на своју децу претходног реда рођења,
  • фотокопија картице текућег рачуна код Поштанске штедионице; уколико је не поседује, службено се отвара рачун у Поштанској штедионици.