Матичар

Рад са странкама од 8:00 до 13:00

Матичари:

Бечеј

 • Сенти Марија
 • Сабо Пирошка

Бачко Петрово Село:

 • Балаша Ибоља
 • Златић Мирослав

Бачко Градиште:

 • Варга Тибор

Радичевић:

 • Сузић Смиља

Милешево:

 • Хартман Вера

 

Канцеларија:

Бечеј, Трг Ослобођења 2
ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР шалтер бр 5
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

ПОСЛОВИ МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ

 • Издавање извода из матичних књига рођених, венчаних и умрлих

 

Документација потребна за остваривање права:

 • писмени захтев
 • административна такса
 • Издавање уверења о држављанству

 

Документација потребна за остваривање права:

 • писмени захтев
 • административна такса
 • Упис рођења детета

 

Ако је дете рођено у здравственој установи, пријаву за његов упис у књигу рођених подноси та установа.
Ако је дете рођено изван здравствене установе, пријаву за упис рођења органу општинске управе надлежном за матичне послове подноси отац детета или друго лице.
Пријава се подноси матичару општине на чијој територији се налази здравствена установа у којој је дете рођено. Пријава се подноси у року од 15 дана.

 

Документација потребна за остваривање права:

 • извод из матичне књиге венчаних
 • лична карта
 • уверење о држављанству родитеља
 • записник о личном имену за ванбрачно рођену децу, извод из матичне књиге рођених, а за родитеље и записник о признавању очинства
 • ослобођено плаћања таксе.

Упис рођења матичар врши истог дана.

 

Закључење брака

Пријаву за закључење брака подносе пунолетни мушкарац и жена држављани Србије који намеравају да ступе у брак. Пријаву могу поднети и страни пунолетни држављани који имају место пребивалишта на територији Србије и доказ да су слободног брачног стања у земљи чији су држављани.
Малолетно лице може поднети пријаву за закључење брака само на основу судске одлуке којом му се одобрава ступање у брак пре пунолетства.
Брак се закључује давањем сагласних изјава мушкарца и жене пред матичарем и проглашавањем да је брак закључен. Закључени брак се одмах уписује у матичну књигу венчаних у коју се потписују брачни другови, сведоци и матичар.
О чину закључења брака брачним друговима се издаје извод из матичне књиге венчаних.
Будући брачни другови могу да захтевају закључење брака изван службене просторије матичара, осим у монтажним (привременим) објектима.

 

Документација потребна за остваривање права:

 • лична карта
 • извод из матичне књиге рођених новијег датума
 • уверење о држављанству
 • страни држављани доносе и уверење о слободном брачном стању
 • општинска административна такса
 • Закључење брака преко пуномоћника

 

Документација потребна за остваривање права:

 • оверено пуномоћје
 • уверење о слободном брачном стању
 • извод из матичне књиге рођених
 • лична карта – копија
 • уверење о држављанству
 • административна такса

Издавање уверења о слободном брачном стању

 
Документација потребна за остваривање права:

 • потврда о пребивалишту издата од СУП-а
 • извод из МКР новијег датума
 • подаци о женику или невести – фотокопија њиховог пасоша
 • административна такса

 

Упис у матичну књигу умрлих
Упис у матичну књигу умрлих врши се у месту где је наступила смрт.
Чињеницу смрти за лице које је умрло у здравственој установи, касарни, казнено-поправној установи, хотелу или другој организацији, матичару пријављује надлежно овлашћено лице из организације или члан породичног домаћинства.
Пријаву за лице умрло у кући или стану подноси члан породице са којим је умрли живео или други члан који сазна за смрт.
Пријава се подноси у року од 3 дана од дана смрти.
Документација потребна за остваривање права:

 • потврда о смрти издата од здравствене установе
 • лична карта умрлог
 • извод из МКР или МКВ
 • лична карта лица које пријављује смрт
 • ослобођено плаћања таксе

Упис у књигу умрлих врши матичар без одлагања.

 

Издавање смртовнице

Поступак за састављање смртовнице могу покренути законски наследници умрлог, који уз захтев прилажу податке о наследницима првог или других наследних редова и податке о непокретностима иза смрти оставиоца.
Сачињена смртовница доставља се општинском суду на чијој територији је оставилац – умрли имао последње место пребивалишта.