Просветни инспектор

Рад са странкама од 8:00 до 14:00

Просветни инспектор: Мр Споменка Судчевић

Канцеларија: 1
телефон: 021/6811-827
Бечеј, Трг Ослобођења 2
Telefon: 
Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

План рада:

Годишњи извештаји:

у изради…

Прописи у употреби:

Контролне листе:

Захтеви:

П о с л о в и :

Инспекцијски надзор над радом школа и дечијег вртића , као поверени посао, обавља општински инспектор.

У оквиру овлашћења утврђених законом, просветни инспектор врши контролу:

  • поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и васпитања и општих аката;
  • остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и запослених;
  • остваривања права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, односно старатеља;
  • обезбеђивања заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи;
  • поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно овом закону;
  • испуњености прописаних услова за спровођење испита;
  • прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје установа.

 

Ванредни надзор установе обавља се по представкама органа, привредних друштава, установа и других организација, родитеља, односно старатеља детета и ученика или грађана, као и на основу непосредног сазнања просветног инспектора. Поступање по анонимним представкама или добијеним електронском поштом, спроводи се по процени просветног инспектора.