Држављанство и грађанска стања

Рад са странкама од 8:00 до 13:00

 

Канцеларија 3

Бечеј, Трг Ослобођења 2
Oпштинси услужни центар šalter br 5
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

Издавање уверења о држављанству

Документација потребна за остваривање права:

 • Писмени захтев
 • Административна такса

ГРАЂАНСКА СТАЊА

Промена личног имена

  Документација потребна за остваривање права:

 

 • извод из матичне књиге рођених
 • извод из матичне књиге венчаних – за лица у браку
 • уверење Општинског суда да се против подносиоца захтева не води кривична истрага и кривични поступак.
 • фотокопија личне карте
 • извештај СУП-а да подносилац захтева није осуђиван (тражи се од СУП-а према месту рођења странке)
 • уверење о регулисању војне обавезе од војног одсека – за мушкарце
 • уверење о држављанству
 • правоснажна судска пресуда о разводу брака – ако се промена презимена тражи због развода брака
 • административна такса

 

 Промена личног имена малолетног детета

За малолетно дете потребна је сагласност оба родитеља, а за дете старије од 10 година и њихова сагласност, а од доказа се подносе извод из књиге рођених и личне карте родитеља.

 

Накнадни упис у матичну књигу рођених

Накнадни упис у књигу рођених може да се изврши у року од 30 дана од рођења детета. Пријаву могу поднети оба или један од родитеља.

Документација потребна за остваривање права:

 • потврда од матичара места пребивалишта да лице није уписано у књигу рођених
 • доказ о рођењу од здравствене установе, односно саслушање сведока
 • уверење о држављанству за родитеље
 • извод из матичне књиге рођених ако родитељи нису венчани

 

 

Накнадни упис у матичну књигу умрлих

Документација потребна за остваривање права:

 • потврда о смрти од здравствене организације
 • потврда од надлежне матичне службе да чињеница смрти није уписана у законском року
 • извод из књиге рођених
 • фотокопија личне карте
 • саслушање два сведока
 • административна такса

 

 

Накнадни упис података у матичну књигу и књигу држаљана

Документација потребна за остваривање права:

 • лична карта
 • извод из матичне књиге рођених
 • уверење о држављанству
 • неки од доказа у којима се наводе подаци који су потребни
 • административна такса

Референт за грађанска стања доноси решење по којем матичар врши упис.

 

 

Исправка грешке у матичним књигама

Грешку коју примети пре закљученог уписа матичар исправља сам.
Грешка која се примети после закљученог уписа у матичну књигу рођених може се исправити само на основу решења органа општинске управе у месту вођења матичне књиге.
Исправљена грешка се уписује у матичну књигу рођених у посебној рубрици.

Документација потребна за остваривање права:

 • извод из матичне књиге рођених
 • фотокопија личне карте
 • извод из матичне књиге венчаних (за лица у браку)
 • уверење о држављанству
 • уверење да се не води кривични поступак и истрага
 • административна такса

 

Потврда о животу

Издаје се држављанима Србије који су у иностранству стекли право на пензију.

 • захтев
 • образац потврде о животу – двојезични
 • лична карта или пасош
 • обавезно лично присуство странке
 • административна такса