ОВЕРА ПОТПИСА

ОВЕРА ПОТПИСА

 

Чланом 72 став 2 ЗАКОН О ИЗБОРУ НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА („Сл. гласник РС“, бр. 14/2022) предвиђено је да изјава бирача да подржава изборну листу оверава се код јавног бележника или у општинској, односно градској управи, а у општинама, односно градовима где нису именовани јавни бележници изјаву бирача да подржава изборну листу може оверити и основни суд, судска јединица или пријемна канцеларија основног суда.

Општинска управа Бечеј вршиће оверу по следећој процедури:

 

1. Ангажовано је осам (8) лица радно ангажованих у општинској управи чији списак је објављен у прилогу овог дописа;

2. Овере се врше радним данима, суботом, недељом као и државним празником почев од расписивања избора;

3. Редослед овере одређује се према редоследу подношења захтева.

4. Захтеви се подносе писмено у 2 прмерка у згради општинске упрве Бечеј: ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА, шалтер 2);

5. Оверивача ангажујете тако што контактирате

 

СВЕТЛАНА КАТИЋ

телефон: 064/849-1851

 

6. Потребно је да одредите време (датум, сат почетка и сат завршетка) и место овере и морате оставити Ваш контакт телефон ради комуникације са оверивачем;

7. У поступку овере оверивач је у обавези да уз примерак који остаје уз књигу овере приложи фотокопију или одштамани примерак очитане личне карте, те је потребно да то обезбедите за сваког бирача, алтернативно можете имати на месту овере рачунар, штампач и читач картица. Пожељно је да овери асистирају лица која ће помагати оверивачу (послови штампања, фотокопирања, одржавања реда на месту овере).


Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Бечеј

Општинска управа

Број:    IV 01 013 – 9/2023

Дана:   01.11.2023. године

Бечеј Трг Ослобођења бр. 2

  

На основу члана 72 став 2 Закона о избору народних посланика („Сл. гласник РС“, бр. 14/2022) , члана 28 став 1 тачка 6 Одлуке о општинској управи општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“, бр. 21/2020, 17/2022 и 12/2023), у Општинској управи општине Бечеј, вршиће оверу потписа изјава бирача који подржавају изборну листу на изборима за НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ СРБИЈЕ И ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, следећа лица, запослена у Општинској управи општине Бечеј:

 

1) Љубица Крунић

2) Тибор Хањи

3) Милена Грбић

4) Тања Галоњић

5) Марија Коровљев

6) Анико Сенти

7) Ерика Мађар

8) Уна Вучковић

 

Начелник општинске управе

Зоран Ковач дипл. правник ср