ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА

Република Србија
АП Војводина
Општинска управа Бечеј
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор
Број: IV 05 350-4/2020
Датум: 11.05.2020.године
Бечеј

 

На основу чл.63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09; 81/09-исправка,64/10-одлука УС РС; 24/11; 121/12, 42/13-одлука УС РС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20 ),  Општинска управа Бечеј, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор

 

О Р Г А Н И З У Ј Е

 ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ,  НА ПАРЦЕЛИ БРОЈ 7922 К.О. БЕЧЕЈ

У БЕЧЕЈУ, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА.

 

 

ПОЗИВАЈУ СЕ сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА, Индустријска зона, на катастарској парцели број 7922 К.О. Бечеј, у Бечеју, инвеститора  „DE BEMY GRAND COMMERCE“ БЕЧЕЈ  .

 

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  урбанистичког пројекта је 7 дана, почев од 13.05.2020.године, радним данима од 11 до 15 часова.

 

МЕСТО ОДРЖАВАЊА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ је у Бечеју, у згради Општине Бечеј, улица Трг ослобођења бр.2, канцеларија бр.45.

 

ОБАВЕШТЕЊА у вези са садржајем јавне презентације , заинтересована правна и физичка лица могу добити од стручне службе задужене за послове урбанизма, у периоду одржавања јавне презентације.

 

ПРИМЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ на урбанистички пројекат се у периоду одржавања јавне презентације, достављају искључиво у писаној форми Општинској управи Бечеј ,Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор.

 

                                                                                                                      Начелник одељења:

Милица Нешић, дипл.инж.грађ.


Прилог: