ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФАРМЕ ЗА РЕПРОДУКЦИЈУ СВИЊА У БЕЧЕЈУ, ПЕТРОВОСЕЛСКИ ПУТ ББ НА ПАРЦЕЛИ БРОЈ 19831 К.О. БЕЧЕЈ

Република Србија

АП Војводина

Општинска управа Бечеј

Одељење за урбанизам, грађевинарство,

комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор

Број: IV 05 350-68/2019

Датум: 13.11.2019.године

Бечеј

 

На основу чл.63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09; 81/09-исправка,64/10-одлука УС РС; 24/11; 121/12, 42/13-одлука УС РС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18,  31/19 и 37/19),  Општинска управа Бечеј, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор

 

О Р Г А Н И З У Ј Е

 ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ ФАРМЕ ЗА РЕПРОДУКЦИЈУ СВИЊА У БЕЧЕЈУ, ПЕТРОВОСЕЛСКИ ПУТ ББ

НА ПАРЦЕЛИ БРОЈ 19831 К.О. БЕЧЕЈ

 

 

ПОЗИВАЈУ СЕ сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФАРМЕ ЗА РЕПРОДУКЦИЈУ СВИЊА У БЕЧЕЈУ, ПЕТРОВОСЕЛСКИ ПУТ ББ, НА ПАРЦЕЛИ БРОЈ 19831 К.О. БЕЧЕЈ, инвеститора ПГ ЕНА ЂУРИЋ, Ђурђа Бранковића бр.14, Нови Сад.

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ урбанистичког пројекта је 7 дана, почев од 15.11.2019.године, радним данима од 11 до 15 часова.

МЕСТО ОДРЖАВАЊА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ је у Бечеју, у згради Општине Бечеј, улица Трг ослобођења бр.2, канцеларија бр.51А.

ОБАВЕШТЕЊА у вези са садржајем јавне презентације, заинтересована правна и физичка лица могу добити од стручне службе задужене за послове урбанизма, у периоду одржавања јавне презентације.

ПРИМЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ на урбанистички пројекат се у периоду одржавања јавне презентације, достављају у искључиво у писаној форми Општинској управи Бечеј, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор.

 

                                                                                                            Саветник за послове урбанизма:

Аврамов Раде, дипл.инж.арх.