ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОДНОГ СКЛАДИШТА СА ПАРКИНГОМ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 7899/3 К.О. БЕЧЕЈ У БЕЧЕЈУ

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Бечеј

ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЧЕЈ

Oдељење за урбанизам, грађевинарство,

комуналне послове, имовинско-правне послове, саобраћај и инспекцијски надзор

Број: IV 02 350-47/2021

Дана: 30.06.2021. године

Трг Ослобођења 2

БЕЧЕЈ

 

На основу чл.63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021),  Општинска управа Бечеј, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор

 

О Р Г А Н И З У Ј Е

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОДНОГ СКЛАДИШТА СА ПАРКИНГОМ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА,

НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 7899/3 К.О. БЕЧЕЈ

У БЕЧЕЈУ

 

ПОЗИВАЈУ СЕ сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОДНОГ СКЛАДИШТА СА ПАРКИНГОМ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА, на катастарској парцели број 7899/3 К.О. Бечеј, у Бечеју, инвеститора  „BIMAL- AGRI“ ДОО Бечеј, Новосадска бр.165 у Бечеју.

 

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  урбанистичког пројекта је 7 дана, почев од 07.07.2021.године, радним данима од 11 до 15 часова.

 

МЕСТО ОДРЖАВАЊА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ је у Бечеју, у згради Општине Бечеј, улица Трг ослобођења бр.2, канцеларија бр.48.

 

ОБАВЕШТЕЊА у вези са садржајем јавне презентације , заинтересована правна и физичка лица могу добити од стручне службе задужене за послове урбанизма, у периоду одржавања јавне презентације.

 

ПРИМЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ на урбанистички пројекат се у периоду одржавања јавне презентације, достављају у искључиво у писаној форми Општинској управи Бечеј ,Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор.

 

 

                                                                                              Начелник одељења:

Даниела Дорословачки, маст. инг.арх.