О Г Л А С о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Бечеј – Општина Бечеј отуђује непокретност у Бечеју улици Зелена бр. 45

На основу члана 19. и 20. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давањa у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“ бр. 16/2018), члана 19. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 6/2015 и 19/2017) и члана 34. став 1. тачка 35. Статута општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“, бр. 5/2019), Скупштина општине Бечеј, на XLVII седници одржаној 9. јула 2019. године, донела je

О Г Л А С

о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда

за отуђење непокретности из јавне својине општине Бечеј

 1. Општина Бечеј отуђује непокретност у Бечеју улици Зелена бр. 45 из јавне својин еопштине Бечеј у 1/1 дела, уписане у Листу непокретности бр. 13282 к.о. Бечеј код РГЗ СКН Бечеј, парцела број 4840/1, у виђеном стању, и то: -једнособан стан број 2, површине 65,58 и помоћна просторија 7,52, корисне површине 73 м2, у јавној својини општине Бечеј, уписан у В листу 2. део Листа непокретности бр. 13282 к.о. Бечеј у приземљу као посебан део стамбене зграде за колективно становање број 1 саграђеној на парцели бр. 4840/1 к.о. Бечеј површине 326 м2.
 2. Право учешћа имају сва физичка лица, правна лица и предузетници.
 3. Непокретност из тачке 1. овог огласа отуђујесе из јавне својине Општине Бечеј најмање по процењеној тржишној вредности непокретности утврђеној актом надлежног пореског органа у почетном износу од 1.419.120,00 динара.
 4. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене.
 5. Лице коме се непокретност отуђује у својину, дужно је да исплати уговорену цену непокретности једнократно у целости у року од 30 дана од дана закључења уговора о отуђењу непокретности или у највише 12 месечних рата.
 6. Лица која желе да поднесу понуду по овом Огласу дужна су да, на рачун буџета Општине Бечеј број: 840-1029804-69, уплате депозит у износу од 10% од почетног износа цене за непокретност односно 141.912,00 динара. Понуђачу, чија понуда буде изабрана као најповољнија, положени депозит се урачунава као део унапред уплаћене цене. Понуђачу који не успе по овом огласу депозит ће бити враћен у року од 8 дана од дана достављања обавештења о закључењу Уговора о отуђењу непокретности. Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор или не плати купопродајну цену или накнадно одустане, нема право на повраћај депозита.
 7. Понуда која се доставља, поред наведеног фиксног номиналног динарског износа који се нуди за непокретност а који мора бити исти или већи од почетног износа утврђеног јавним огласом, обавезно садржи:

-податке о подносиоцу, и то за:

 1. физичка лица –име, презиме, адресу, ЈМБГ, број телефона и број и фотокопију личне карте (очитане податке личне карте),
 2. предузетнике -име, презиме, адресу, ЈМБГ, број телефона и број и фотокопију личне карте (очитане податке личне карте) предузетника, назив радње и седиште, матични број, извод из регистра надлежног органа и фотокопију потврде о додељеном пореском идентификационом броју,
 3. правна лица –назив и седиште, матични број, број телефона, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и фотокопију потврде о додељеном пореском идентификационом броју,

-изјаву да непокретност купује у виђеном стању, као и да прихвата све услове из огласа,

– доказ о уплати депозита и број рачуна на који ће се извршити евентуални повраћај депозита,

-изјаву да ли се исплата купопродајне цене врши у целости или у највише 12 месечних рата, у ком случају је купац непокретности дужан да као средство обезбеђења плаћања на рате, у тренутку закључења уговора достави:

а. правно лице –неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која гласи на укупан износ недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити дужи три месеца од дана доспећа последње рате или доказ о успостављеној хипотеци на објекту који вреди најмање у висини укупног износа недоспелих рата, а у корист општине Бечеј,

б. физичко лице (предузетници и грађани) -доказ о успостављеној хипотеци на објекту који вреди најмање у висини укупног износа недоспелих рата, а у корист општине Бечеј. У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено путем специјалне пуномоћи. Понуде морају бити потписане од стране овлашћених лица понуђача.

Подносиоци неблаговремених или непотпуних понуда не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, а неблаговремене и непотпуне понуде се одбацују.

 1. Заинтересована лица могу извршити увид у документацију и разгледати непокретност, за време трајања огласа сваког радног дана у периоду од 8:00 до 13:00 часова, уз предходну најаву Одељењу за имовинско правне послове ОУ Бечеј.
 2. Заинтересовани могу своје понуде достављати лично или путем поште у затвореној коверти са назнаком „ПОНУДА ПО ОГЛАСУ ЗА ОТУЂЕЊЕ непокретности парц. бр. 4840/1 к.о. Бечеј –НЕ ОТВАРАТИ“, док се на задњој страни коверте назначава име, односно назив и адреса подносиоца понуде, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања огласа до 13:00 часова, на адресу: Општина Бечеј, 21.220 Бечеј, Трг Ослобођења бр. 2.
 3. Отварање понуда ће се извршити у року од 3 (три) дана од дана истека рока за прикупљање понуда у 14:00 часова у просторијама Одељења за имовинско правне послове ОУ Бечеј ул. Уроша Предића бр. 3, о чему ће сви понуђачи бити благовремено обавештени. Поступак отварања понуда спроводи Комисија, коју је образовала Скупштина општине Бечеј, јаван је и могу да присуствују сва заинтересована лица.

Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи јавном отварању писмених понуда, сматраће се да је одустао од понуде.

 1. Поступак разматрања приспелих понуда ће се спровести уколико је на оглас приспела најмање једна благовремена понуда.
 2. Решење о избору најповољнијег понуђача о отућењу непокретности донеће Скупштина општине Бечеј, а исто ће бити достављено свим учесницима на огласу, са упутством о правном леку.
 3. На основу овог решења ће се закључити уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Бечеј, којим ће се регулисати сва међусобна права и обавезе. Све трошкове везане за закључење и реализацију уговора сносиће купац непокретности.
 4. Овај оглас се објављује на званичном сајту Општине Бечеј и у дневном листу „Дневник“ а рок за подношење пријава рачуна се од дана објављивања огласа у дневном листу „Дневник“