О Г Л А С о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Бечеј

Нa oснoву чланова 19 и 20 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давањa у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“ бр. 16/2018), члана 19. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“, бр. 6/2015 и 19/2017)- у даљем тексту: Одлука и члана 34 Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ бр. 5/2019), Скупштина општине Бечеј је на XIII седници одржаној дана 03.09.2021. године објавила

О Г Л А С

о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда

за отуђење непокретности из јавне својине општине Бечеј

 

 1. Општина Бечеј отуђује непокретност у јавној својини општине Бечеј у 1/1 дела која се налази у Бечеју у улици Уроша Предића број 2, парц. бр. 4944/1 КО Бечеј, укупне површине 616 м2, уписане у ЛН број 13754 КО Бечеј код РГЗ – Служба за катастар непокретности Бечеј, у виђеном стању, прикупљањем писмених понуда јавним огласом и то:

парцела број 4944/1 КО Бечеј градско грађевинско земљиште површине 2а 87м2, породична стамбена зграда површине 248 м2 и помоћна зграда површине 81 м2, уписано у ЛН број 13754 КО Бечеј – Служба за катастар непокретности  Бечеј.

 

Парцела број 4944/1 КО Бечеј је важећим планским документом дефинисана као грађ. земљиште, простор под претходном зашитом од великог значаја. Зона центра која обухвата просторне целине и блокове у којима су концентрисане делатности управе и администрације, културе, информисања, образовања, здравствене и социјалне заштите, трговине, угоститељства, туризма, снабдевања и сл. Породично и вишепородично становање задржава се као једна од намена. У овој зони се налази и зона амбијенталне заштите непокретних културних добара.

Предметна парцела спада под Просторну културно – историјску целину „Старо језгро Бечеја – Трг Погача“, те су утврђујене мере заштите непокретних културних добара према Студији заштите Просторне културно-историјске целине „Старо језгро Бечеја – Трг Погача“ Бечеј, од октобра 2019. године, број 03 330/3-2017 коју је израдио   Покрајински завод за заштиту споменика културе из Новог Сада. Према Студији заштите Просторне културно-историјске целине „Старо језгро Бечеја – Трг Погача“ објекти на предметној парцели 4944/1 КО Бечеј спадају у IV категорију заштите који не поседују културно историјску вредност.

За све грађевинске радове у оквиру Просторне културно-историјске целине „Старо језгро Бечеја – Трг Погача“ потребно је прибавити услове за предузимање мера техничке заштите као и сагласност на пројектну документацију од надлежног органа Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин.

 

 1. Право учешћа имају сва физичка лица, правна лица и предузетници.

 

 1.  Непокретност се отуђује из јавне својине Општине Бечеј најмање по процењеној тржишној вредности непокретности утврђеној актом Министарства финансија – Пореска управа- група за контролу издвојених активности Бечеј, број 208-464-08-00042/2021 од 24.08.2021.године, у почетном износу од 15.205.006,08 динара.

 

 1. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене.

 

 1. Лице, коме се непокретност отуђује у својину, дужно је да исплати уговорену цену непокретности једнократно у целости у року од 30 дана од дана закључења уговора о купопродаји непокретности или у највише 12 месечних рата, уз пружање прописаних средстава обезбеђења плаћања.

У случају плаћања на рате висина сваке месечне рате се утврђује тако што се укупна уговорена цена, умањена за уплаћени гарантни износ, прерачуна и искаже у еврима (према динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан закључења уговора) и подели на уговорени број месечних рата, при чему утврђена висина месечне рате на дан закључења уговора  мора бити у складу са чланом 21а, став 3  Одлуке. Месечне рате утврђене у еврима се исплаћују до 15-тог у текућем месецу у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате, при чему прва месечна рата доспева на наплату у месецу који следи после месеца у коме је закључен уговор.

Купац непокретности је дужан да, као средство обезбеђења плаћања на рате, у тренутку закључења уговора достави:

 1. правно лице – неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која гласи на укупан износ недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити дужи три месеца од дана доспећа последње рате или доказ о успостављеној хипотеци на објекту који вреди најмање у висини укупног износа недоспелих рата, а у корист Општине Бечеј
 2. физичко лице (предузетници и грађани) – доказ о успостављеној хипотеци на објекту који вреди најмање у висини укупног износа недоспелих рата, а у корист Општине Бечеј.

Општина Бечеј, као продавац и Купац непокретности могу, као средство обезбеђења плаћања на рате, да уговором о купопродаји непокретности уговоре успостављање терета хипотеке у висини уговорене цене непокретности које је предмет уговора, ревалоризоване у складу са одредбама уговора и важећим прописима, до њене коначне исплате, а на непокретности која је предмет уговора и у корист Општине Бечеј.

 

 1. Лица која желе да поднесу понуду по овом Огласу дужна су да, на рачун буџета Општине Бечеј број: 840-1029804-69, уплате депозит у износу од 10% од почетног износа цене за непокретност односно 1.520.501,00 динара.

Понуђачу, чија понуда буде изабрана као најповољнија, положени депозит се урачунава као део унапред уплаћене цене, након закључења уговора о отуђењу непокретности.

Понуђачу који не успе по овом Огласу депозит ће бити враћен у року од 8 дана од дана достављања обавештења о закључењу Уговора о отуђењу непокретности.

Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор или не плати купопродајну цену или накнадно одустане, нема право на повраћај депозита.

 

 1. Пoнудa кoja сe дoстaвљa, поред наведеног фиксног номиналног динарског износа који се нуди за непокретност а који мора бити исти или већи од почетног износа утврђеног јавним огласом, oбaвeзнo сaдржи:

– податке о подносиоцу и то за:

 1. физичка лица –име, презиме, адресу, ЈМБГ, број телефона и број и фотокопију личне карте (очитане податке личне карте),
 2. прeдузeтникe – име, презиме, адресу, ЈМБГ, број телефона и број и фотокопију личне карте (очитане податке личне карте) предузетника, назив радње и седиште, мaтични брoj, извод из регистра надлежног органа привредних субјеката, односно потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар,
 3. прaвнa лицa: нaзив и сeдиштe, мaтични брoj, број телефона, извод из регистра надлежног органа о уписаним подацима правног лица

– изјаву да непокретност купује у виђеном стању, као и да прихвата све услове из огласа – дoкaз o уплaти дeпoзитa и број рачуна на који ће се извршити евентуални повраћај депозита.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено.

Понуде морају бити потписане од стране овлашћених лица понуђача.

Пoднoсиoци нeблaгoврeмeних или нeпoтпуних пoнуда нe мoгу учeствoвaти у пoступку прикупљaњa писмeних пoнудa, a нeблaгoврeмeнe или нeпoтпунe пoнудe сe oдбaцуjу.

 

 1. Заинтересована лица могу извршити увид у документацију и разгледати непокретност, за време трајања огласа сваког радног дана у периоду од 8:00 до 13:00 часова, уз претходну најаву Одсеку за имовинско правне послове.

 

 1. Заинтересовани могу своје понуде достављати лично или путем поште у затвореној коверти са назнаком “ПОНУДА ПО ОГЛАСУ ЗА ОТУЂЕЊЕ парц. бр. 4944/1 Бечеј – НЕ ОТВАРАТИ”, дoк сe нa зaдњoj стрaни кoвeртe нaзнaчaвa имe, oднoснo нaзив и aдрeсa пoднoсиoцa пoнудe, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања огласа до 14:00 часова, на адресу: Општина Бечеј 21 220 Бечеј Трг ослобођења бр. 2.

 

 1. Отварање понуда ће се извршити у року од 3 дана од дана истека рока за прикупљање понуда у 12:00 часова у просторијама Одсека за имовинско правне послове Општинске управе у Бечеју ул. Трг ослобођења бр. 2, о чему ће сви понуђачи бити благовремено обавештени.

Поступак отварања понуда спроводи Комисија, коју је образовала Скупштина општине Бечеј, јаван је и могу да присуствују сва заинтересована лица.

Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи јавном отварању писмених понуда, сматраће се да је одустао од понуде.

 

 1.  Поступак разматрања приспелих понуда ће се спровести уколико је на оглас приспела најмање једна благовремена и потпуна понуда.

 

 1. Решење о избору најповољнијег понуђача и отуђењу непокретности донеће Скупштина општине Бечеј, а исто ће бити достављено свим учесницима на огласу, са упутством о правном леку.

 

 1. На основу овог Решења ће се закључити уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Бечеј, којим ће се регулисати сва међусобна права и обавезе.

Све трошкове везане за закључење и реализацију уговора сносиће купац непокретности.

 

 1.  Овај оглас се објављује на званичном интернет сајту Општине Бечеј и у дневном листу „Дневник“ на српском и мађарском језику, а рок за подношење понуда се рачуна од дана објављивања огласа у дневном листу „Дневник“.

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Игор Киш, c.p.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Бечеј

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

Број:  I  464-339/2021

Дана: 03.09.2021. године

Б Е Ч Е Ј