О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања ПРОЈЕКТА „ Објекат за клање папкара и копитара са расецањем меса папкара и копитара“ на животну средину кат.парц.бр.4296/1 КО Бечеј

Општинска управа Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине  на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), објављује :

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања ПРОЈЕКТА  Објекат за клање папкара и копитара са  расецањем меса  папкара и копитара на животну средину кат.парц.бр.4296/1  КО Бечеј

 

Носилац пројекта   Миодраг Јандрић ПР АГРОСТОК , Иђошки пут 3 А поднео je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања  ПРОЈЕКТА  Објекат за клање папкара и копитара са  расецањем меса на животну средину у Бечеју Иђошки пут бр.3А , на  катастарској парцели  број 4296/1 КО Бечеј,  на територији општине Бечеј, предмет број IV 05 501-31/2021.

 

Подаци и документација  из захтева носиоца пројекта, могу се добити на увид у просторијама надлежног органа канцеларија број 46., Трг Ослобођења 2. Бечеј, од  19. до 29.априла 2021. године, радним данима у времену од 11°° до 13°° часова.

 

Увид  се организују  у складу са Инструкцијама о правилима понашања у згради Општинске управе општине Бечеј у примени мера заштите од заразне болести COVID-19 након укидања ванредног стања.

 

Сви заинтересовани, у року од 10 (десет) дана од дана објављивања овог обавештења, могу  доставити   своје мишљење  у писаној  форми , на адресу Општинска управа Бечеј, Трг Ослобођења 2. Бечеј .

 

Овај орган ће у року од 10 (десет) дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна  израда студије о процени утицаја затеченог  на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.