О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „ Погон за производњу текстурираног сојиног протеинског концентрата ТСПЦ-а ( П+О,П+1 и П+2)-ФАЗА 1 и анекса погона за производњу ТСПЦ-а ( П+О и П+1) ФАЗА II“кат.парц.бр. 23750/1 КО Бечеј на животну средину

Одсек заштите животне средине Одељења за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе Бечеј,  на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), објављује :

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја

ПРОЈЕКТА  „ Погон за производњу текстурираног сојиног протеинског концентрата  ТСПЦ-а ( П+О,П+1 и П+2)-ФАЗА 1 и анекса погона за производњу ТСПЦ-а ( П+О и П+1)  ФАЗА II“кат.парц.бр.  23750/1 КО Бечеј

на животну средину

 

Носилац пројекта   СОЈАПРОТЕИН д.о.о.   Бечеј  из Бечеја улица Индустријска  бр.1  Бечеј, поднео je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја  ПРОЈЕКТА   „ Погон за производњу текстурираног сојиног протеинског концентрата  ТСПЦ-а ( П+О,П+1 и П+2)-ФАЗА 1 и анекса погона за производњу ТСПЦ-а ( П+О и П+1)  ФАЗА II“ на животну средину у Бечеју, Индустријска бр.1 Бечеј , на  катастарској парцели  број 23750/1 КО Бечеј,  на територији општине Бечеј, предмет број IV 06 501-52/2020.

 

Подаци и документација  из захтева носиоца пројекта, могу се добити на увид у просторијама надлежног органа канцеларија број 46., Трг Ослобођења 2. Бечеј, од  07. до 17.септембра  2020. године, радним данима у времену од 11°° до 13°° часова.

 

Сви заинтересовани, у року од 10 (десет) дана од дана објављивања овог обавештења, могу  доставити   своје мишљење  у писаној  форми , на адресу Општинска управа Бечеј, Трг Ослобођења 2. Бечеј .

 

Овај орган ће у року од 10 (десет) дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна  израда студије о процени утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.