О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја Пројекта „ Спалионица-пећ за спаљивање споредних производа животињског порекла капацитета до 50kg/h“ кат.парц.бр. 4296/1 КО Бечеј, Бечеј на животну средину

 

Одсек заштите животне средине Одељења за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе Бечеј,  на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), објављује :

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја  

Пројекта  „ Спалионица-пећ за спаљивање споредних производа животињског порекла капацитета до 50kg/h“  кат.парц.бр. 4296/1 КО Бечеј, Бечеј  

 на животну средину

 

 

Носилац пројекта „Миодраг Јандрић ПР  АГРОСТОК  Бечеј Иђошки пут 32 Бечеј , поднео je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја  ПРОЈЕКТА „ Спалионица-пећ за спаљивање споредних производа животињског порекла капацитета до 50kg/h“ на животну средину у Бечеју, Иђошки пут 32,  на катастарској парцели  број 4296/1 КО Бечеј,  на територији општине Бечеј.

 

Подаци и документација  из захтева носиоца пројекта, могу се добити на увид у просторијама надлежног органа канцеларија број 46., Трг Ослобођења 2.  Бечеј, од 9.   до 19.марта 2020., радним данима у времену од 11°° до 13°° часова.

 

Сви заинтересовани, у року од 10 (десет) дана од дана објављивања овог обавештења, могу  доставити   своје мишљење  у писаној  форми , на адресу Општинска управа Бечеј, Трг Ослобођења 2. Бечеј .

 

Овај орган ће у року од 10 (десет) дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна  израда студије о процени утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.