О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачко Петрово Село“ на животну средину кат.парц.бр. 2633 КО Бачко Петрово Село

Одсек заштите животне средине Одељења за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе Бечеј,  на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), објављује :

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја  

ПРОЈЕКТА  „Постројења за пречишћавање  отпадних

вода насеља  Бачко  Петрово Село“  на животну средину  

кат.парц.бр.  2633  КО Бачко Петрово  Село

Носилац пројекта   Општина Бечеј  Трг ослобођења бр. 2, поднела je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја   ПРОЈЕКТА „ Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља  Бачко Петрово Село“  на животну средину у Бачком Петровом Селу на  катастарској парцели  број 2633 КО Б.П.Село,  на територији општине Бечеј, предмет број IV 05 501-55/2021.

 

Подаци и документација  из захтева носиоца пројекта, могу се добити на увид у просторијама надлежног органа канцеларија број 46., Трг Ослобођења 2. Бечеј, од  08. до 18.октобра 2021. године, радним данима у времену од 11°° до 13°° часова.

 

Увид  се организују  у складу са Инструкцијама о правилима понашања у згради Општинске управе општине Бечеј у примени мера заштите од заразне болести COVID-19 након укидања ванредног стања.

 

Сви заинтересовани, у року од 10 (десет) дана од дана објављивања овог обавештења, могу  доставити   своје мишљење  у писаној  форми , на адресу Општинска управа Бечеј, Трг Ослобођења 2. Бечеј .

 

Овај орган ће у року од 10 (десет) дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна  израда студије о процени утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.